Miesięczne archiwum: luty 2002

Polityka społeczna w Unii Europejskiej w: Edukacja ustawiczna dorosłych 2/2002

Polityka społeczna w Unii Europejskiej w: Edukacja ustawiczna dorosłych 2/2002

Polityka społeczna w Unii Europejskiej w: Edukacja ustawiczna dorosłych 2/2002

KOMENTARZ . . . 5

Henryk Bednarczyk: Edukacyjne aspekty polityki społecznej . . . 5

OD POMOCY DO SAMOPOMOCY – DOŚWIADCZENIA PROGRAMU CENTRÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ . . . 7

Jerzy Hausner: Przeciw społecznemu wykluczeniu . . . 7
Halina Lipke: Wyzwania dla pomocy społecznej w Polsce . . . 9
Paweł Jordan: Od pomocy do samopomocy – rozwój lokalnej wspólnoty . . . 12
Krzysztof Błędowski: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rado­miu jako Centrum Aktywności Lokalnej . . . 15
Marek Rymsza: Polacy XXI wieku – aktywni i zaradni czy bierni i bezradni . . . 21

PRIORYTETY POLITYKI SPOLECZNEJ W ROKU 2002 . . . 23

Kazimierz Sujka: Priorytety polityki społecznej – zarys problemów . . . 23
Henryk Bednarczyk: Polityka społeczna – warunki realizacji i sku­teczności . . . 29
Maciej Sieczkowski: Polityka społeczna województwa mazowieckiego . . . 44
Mirosław Grewiński: Polityka społeczna w Unii Europejskiej . . . 47 Czytaj dalej