Miesięczne archiwum: marzec 2002

Kształtowanie się ponadnarodowej polityki społecznej na przykładzie zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego w: Stosunki Międzynarodowe 3/2002

Kształtowanie się ponadnarodowej polityki społecznej na przykładzie zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego w: Stosunki Międzynarodowe 3/2002

Kształtowanie się ponadnarodowej polityki społecznej na przykładzie zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego w: Stosunki Międzynarodowe 3/2002

SPIS TREŚCI

Od Redaktora . . . 9

STUDIA

Włodzimierz Anioł, Dwa spojrzenia na globalizację . . . l3
Stanisław Parzymies, Konwent w sprawie przyszłości Europy . . . 27
Mirosław Grewiński, Kształtowanie się ponadnarodowej polityki społecznej na przykładzie zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 53
Michał Dobroczyński, Wielka Brytania – między Europą a gospodarką światową . . . 69
Christoph-Benedikt Scheffel, Problemy i sprzeczności interesów w stosunkach niemiecko-polskich na przełomie stuleci . . . 89

OPRACOWANIA I MATERIAŁY

Wawrzyniec Konarski, Ethnic and Religious Conflict in Western Europe. The Northern Ireland Case Study . . . 105 Czytaj dalej

Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Inicjatywa EQUAL jako nowe programy integracji społecznej Unii Europejskiej w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 3/2002

Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Inicjatywa EQUAL jako nowe programy integracji społecznej Unii Europejskiej w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 3/2002

Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Inicjatywa EQUAL jako nowe programy integracji społecznej Unii Europejskiej w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 3/2002

Spis treści

Organizacja Narodów Zjednoczonych: Standardowe Zasady Wyrów­nywania Szans Osób Niepełnosprawnych . . . 3

Analizy

Rada Europy: Szkolenie zawodowe i rehabilitacja osób niepełno­sprawnych. Analiza porównawcza . . . 36
Dorota Sidorczuk: Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych a czynniki powo­dujące powstawanie tego zjawiska . . . 58
Monika Parchomiuk: Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież z defektem wzroku . . . 71

Informacje

Małgorzata Wójkowska. Małgorzata Ustrzyńska. Jacek Spica. Jerzy Wcisłowski: Mieszkanie treningowe. Projekt usamodzielniania ży­ciowego osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi . . . 78
Katarzyna Kokot: Rola instytucji propagującej twórczość osób niepełnosprawnych na przykładzie Wydawnictwa Artystów Malują­cych Ustami i Nogami . . . 86 Czytaj dalej