Miesięczne archiwum: luty 2003

Problem diagnozowania wykluczenia społecznego w kontekście przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2/2003

Problem diagnozowania wykluczenia społecznego w kontekście przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Problem diagnozowania wykluczenia społecznego w kontekście przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Spis treści

Od Redakcji . . . 3
Rada Europy: Dyrektywa Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w spra­wie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrud­nieniu i wykonywaniu zawodu . . . 4

Analizy

Włodzimierz Sobczak: W kierunku nowych rozwiązań systemo­wych? Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . . . 21
Mirosław Grewiński: Problem diagnozowania wykluczenia społecz­nego w kontekście przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej . . . 41
Halina Paracka: Program stymulacji rewalidacyjno-wychowawczej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (do wykorzystania na turnusach rehabilitacyjnych) . . . 54 Czytaj dalej

Budżet socjalny w Niemczech i implikacje dla Polski oraz Strategia polityki społecznej na lata 2002-2005 – informacja nt. spotkania z ministrem J. Hausnerem w: Polityka Społeczna 2/2003.

Budżet socjalny w Niemczech i implikacje dla Polski oraz Strategia polityki społecznej na lata 2002-2005 – informacja nt. spotkania z ministrem J. Hausnerem

Budżet socjalny w Niemczech i implikacje dla Polski oraz Strategia polityki społecznej na lata 2002-2005 – informacja nt. spotkania z ministrem J. Hausnerem

Spis treści 2/2003

SPIS TREŚCI

BUDŻET SOCJALNY W NIEMCZECH I WNIOSKI DLA POLSKI – Julian Auleytner, Mirosław Grewiński
PRAWA SOCJALNE W SYSTEMIE PRAWA STANOWIONEGO – PRZYKŁAD POLSKI – Arkadiusz Żukiewicz
TENDENCJE ZMIAN W WYNAGRADZANIU – Jarosław Sokołowski

INICJATYWY LOKALNE I REGIONALNE
EWALUACJA PRACY PLACÓWKI OPIEKI SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO „PROMYK” Z GONIĄDZA – Joanna Moczydłowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
REFORMA AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MATEK Z DZIEĆMI W LATACH 90. – Lori Holyfied, Anna Zajicek, Jolanta Grotowska-Leder Czytaj dalej