Miesięczne archiwum: październik 2005

Bezrobocie i dezaktywizacja młodzieży jako problem polityki społecznej w: Magazyn SIC (Social Innovation Centre), 2005

Wprowadzenie

Bezrobocie młodzieży stanowi aktualnie jeden z poważniejszych problemów socjalnych w naszym kraju, który pozostawiony sam sobie może generować w najbliższej przyszłości trudne do przewidzenia negatywne skutki społeczne, gospodarcze i demograficzne. Pozostawanie przez młodych, często zdolnych, ambitnych, dobrze wykształconych ludzi poza rynkiem pracy, może skutkować nie tylko niewykorzystaniem potencjału zasobów pracy w procesach gospodarczych i tworzenia konkurencyjnego rynku w Polsce, ale również przyczynić się do wielu negatywnych zjawisk społecznych, które mogą stać się zagrożeniem dla procesów demokratyzacji i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Monitoring skutków wzrastającego od kilku lat bezrobocia młodzieży pozwala na sformułowanie następujących wniosków: po pierwsze bezrobocie młodzieży może przyczyniać się do odkładania w czasie decyzji o usamodzielnieniu się, założeniu rodziny, samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego; po drugie może prowadzić do ubóstwa, marginalizacji, a w skrajnych przypadkach nawet do zjawiska wykluczenia społecznego; po trzecie może skutkować licznymi patologiami społecznymi, takimi jak przestępczość, alkoholizm, narkomania, prostytucja; po czwarte może powodować masowe migracje zagraniczne, co w perspektywie czasu może mieć negatywne skutki demograficzne; po piąte może wpływać na dezintegrację więzi społecznych i alienację społeczną. Pierwsze skutki opisanych powyżej zjawisk można zaobserwować już teraz w naszym kraju, dlatego jak najszybciej wszystkie instytucje społeczne państwa i samorządu, a także organizacje pozarządowe i odpowiedzialny biznes powinny stworzyć platformę wspólnych działań, które pozwolą na zmniejszenie zjawiska bezrobocia młodzieży. W przeciwnym razie można oczekiwać, że prędzej czy później, zdezorientowana i rozczarowana obietnicami dorosłych młodzież, zorganizuje się i wyjdzie demonstrować swoje niezadowolenie na ulicach. Skutkiem tego może być konflikt międzypokoleniowy jak również wewnątrzpokoleniowy, skierowany zarówno do dorosłych jak i tych młodych ludzi, którym udało się wejść na ścieżki zawodowej kariery i sukcesu. W obliczu istniejących różnorodnych konfliktów socjalnych, należy zrobić wszystko, aby zapobiec powstaniu nowego.

pobierz artykuł Pobierz cały artykuł