Miesięczne archiwum: luty 2006

EFS – konieczność czy możliwość? w: Świat Księgowych 2/2006

EFS - konieczność czy możliwość? w: Świat Księgowych 2/2006.

EFS – konieczność czy możliwość? w: Świat Księgowych 2/2006.

dr Mirosław Grewiński

EFS – konieczność czy możliwość

Polska, stając się w 2004 roku członkiem Unii Europejskiej, została objęta pomocą ze środków funduszy strukturalnych w ramach polityki spójności społeczno-gospodarczej Wspólnoty na lata 2004-2006.

W przyszłym roku rozpocznie się nowy okres programowania 2007-2013, w ramach którego przez kolejne 7 lat będziemy mogli uzyskiwać wsparcie na inwestycje w infrastrukturę, rozwój przedsiębiorczości i rozwój kapitału społecznego. Jednym z najważniejszych funduszy pomocowych jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS), finansujący oddolne projekty na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w Polsce. Możliwości interwencyjne tego funduszu są ogromne. Mogą dotyczyć zarówno grup społecznych marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem, nieradzących sobie na rynku pracy (bezrobotnych, biernych zawodowo, o zdezaktualizowanych kwalifikacjach), jak również osób mających pracę, ale wyrażających chęć podwyższania lub uzupełniania swoich kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning).

Czytaj dalej