Miesięczne archiwum: wrzesień 2006

Droga do spójności. Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE (redakcja), Warszawa 2006.

Droga do spójności. Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE (redakcja), Warszawa 2006.

Droga do spójności. Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE (redakcja), Warszawa 2006.

Spis treści

Wstęp . . . 9

ROZDZIAŁ l

Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej – Mirosław GREWIŃSKI . . . 11
1.1. Podstawowe definicje . . . 11
1.2. Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-1975) . . . 13
1.3. Rozwój europejskiej polityki regionalnej (lata 1976-1985) . . . 17
1.4. Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-1992) . . . 20
1.5. Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-1999) . . . 23
1.6. Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000-2006) . . . 24

ROZDZIAŁ 2

Strategiczne cele europejskiej polityki regionalnej – Mirosław GREWIŃSKI . . . 27 Czytaj dalej

Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – od teorii do praktyki (redakcja), Warszawa – Konstancin 2006.

Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – od teorii do praktyki (redakcja), Warszawa – Konstancin 2006.

Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – od teorii do praktyki (redakcja), Warszawa – Konstancin 2006.

Spis treści

Wstęp . . . 9

ROZDZIAŁ l

Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej – Mirosław GREWIŃSKI . . . 11
1.1. Podstawowe definicje . . . 11
1.2. Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-1975) . . . 13
1.3. Rozwój europejskiej polityki regionalnej (lata 1976-1985) . . . 17
1.4. Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-1992) . . . 20
1.5. Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-1999) . . . 23
1.6. Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000-2006) . . . 24

ROZDZIAŁ 2

Strategiczne cele europejskiej polityki regionalnej – Mirosław GREWIŃSKI . . . 27
2.1. Cele realizowane w latach 1989-1993 . . . 27
2.2. Cele realizowane w latach 1994-1999 . . . 29 Czytaj dalej

Finansowanie projektów społecznych w ramach funduszy strukturalnych UE (redakcja), Płock 2006.

Finansowanie projektów społecznych w ramach funduszy strukturalnych UE (redakcja), Płock 2006.

Finansowanie projektów społecznych w ramach funduszy strukturalnych UE (redakcja), Płock 2006.

Spis treści

Mirosław GREWIŃSKI
Wstęp . . . 7

CZĘŚĆ I

Mirosław GREWIŃSKI
Możliwości interwencyjne Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2004-2006 . . . 9

Tomasz KOZŁOWSKI
Znaczenie regulacji prawa wspólnotowego i krajowego w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 15

Mirosław GREWIŃSKI
Rozważania o obywatelskiej polityce społecznej w Polsce. Czy istnieje konieczność wykorzystywania funduszy UE przez pozarządowe organizacje pomocy społecznej? . . . 32 Czytaj dalej

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument welfare mix w: Twoja wiedza Twój sukces – książka podsumowująca III edycję projektu OHP, Warszawa 2006.

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument welfare mix w: Twoja wiedza Twój sukces – książka podsumowująca III edycję projektu OHP, Warszawa 2006.

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument welfare mix w: Twoja wiedza Twój sukces – książka podsumowująca III edycję projektu OHP, Warszawa 2006.

Spis treści

Wprowadzenie . . . 5

Halina Sobocka-Szczapa
Europejska strategia zatrudnienia a problem ludzi młodych na rynku pracy w Polsce . . . 10

Jerzy Krzyszkowski, Małgorzata Marks
Partnerstwo międzysektorowe na rzecz aktywizacji klientów środowiskowej pomocy społecznej. Badania w województwie łódzkim . . . 19

Zdzisława Kawka
Wykluczenie edukacyjne młodzieży a wykluczenie społeczne . . . 28

Mirosław Grewiński
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument welfare mix ­- Perspektywy i bariery programowania i wdrażania EFS . . . 41

Ewa Kobus
Z pamiętnika koordynatora . . . 61 Czytaj dalej

Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku pluralizmu instytucjonalnego i mieszanych form wsparcia w: „Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich” (red. K. Piątek i J. Krzyszkowski), Częstochowa 2006

Wielosektorowa polityka społeczna - w kierunku pluralizmu instytucjonalnego i mieszanych form wsparcia w: „Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich” (red. K. Piątek i J. Krzyszkowski), Częstochowa 2006

Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku pluralizmu instytucjonalnego i mieszanych form wsparcia w: „Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich” (red. K. Piątek i J. Krzyszkowski), Częstochowa 2006

Spis treści

Przedmowa . . . 5

MICHAŁ OLSZEWSKI
Polityka Strukturalna Unii Europejskiej jako instrument wspierania rozwoju regionalnego . . . 7

JAN SCHONTHALER
Rozwój lokalny w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania . . . 21

MIROSŁAW GREWIŃSKI
Europejski Fundusz Społeczny w polityce strukturalnej Unii Europejskiej . . . 33

EWA MARKOWSKA-BZDUCHA
Lokalna gospodarka finansowa w wybranych krajach Unii Europejskiej . . . 65

IZABELA PODOBAS
Polska – Unia Europejska. Teoretyczne podejście do negocjacji . . . 115

KRZYSZTOF MALINOWSKI
Negocjacje akcesyjne w obszarze „swobodny przepływ osób” . . . 119 Czytaj dalej

Ewaluacja ex-ante diagnozy społeczno-gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zlecenie firmy Deloitte, (współautor Joanna Tyrowicz), wrzesień 2006

Ewaluacja ex-ante diagnozy społeczno-gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zlecenie firmy Deloitte, (współautor Joanna Tyrowicz), wrzesień 2006

Ewaluacja ex-ante diagnozy społeczno-gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zlecenie firmy Deloitte, (współautor Joanna Tyrowicz), wrzesień 2006

Spis treści

SPIS TREŚCI . . . II
SPIS SKRÓTÓW . . . IV
PODZIĘKOWANIA . . . V
STRESZCZENIE . . . VI
1. METODOLOGIA . . . 2
2.MODEL PRZEWAG M. PORTERA . . . 3
3. ANALIZA SWOT . . . 8
3.1. Metodologia analizy SWOT . . . 8
3.2. Uwagi do analizy SWOT zawartej w projekcie PO KL . . . 9
3.3. Uogólnienie analizy SWOT . . . 19
3.4. Obszary priorytetowe na podstawie modelu M. Portera oraz analizy SWOT . . . 22
4. REKOMENDACJE . . . 24
4.1. Rekomendacje wobec podrozdziałów diagnozy PO KL . . . 24
4.2. Rekomendacje systemowe wobec diagnozy PO KL . . . 30
4.3. Uwagi generalne wobec diagnozy PO KL . . . 32
Czytaj dalej