Miesięczne archiwum: październik 2011

Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, współredaktor J. Krzyszkowski, Warszawa 2011

Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej (red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski), Warszawa 2011.

Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski, Warszawa 2011


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Jerzy Krzyszkowski
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-63332-02-0


Spis treści

WSTĘP . . . 7

CZĘŚĆ I
TEORETYCY O POLSKIEJ POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ
Mirosław Grewiński
Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji społecznej w Polsce . . . 9
Jerzy Krzyszkowski
Organizacja pomocy społecznej a nowe koncepcje zarządzania . . . 23
Marek Rymsza
Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce: perspektywy i bariery rozwoju . . . 32
Rafał Bakalarczyk
Tworzenie się systemu opieki długoterminowej w Polsce – między służbą zdrowia a pomocą społeczną . . . 42
Marcin Bąkiewicz
Wybrane aspekty instytucjonalne i prawne w pomocy społecznej . . . 51
Tomasz Kazimierczak
Nowe tendencje w metodyce pracy socjalnej . . . 60
Bohdan Skrzypczak
Renesans środowiskowej pracy socjalnej . . . 68
Anna Zasada-Chorab
Kształcenie pracowników socjalnych – w jakim kierunku zmierzamy? . . . 77

CZĘŚĆ II
PRAKTYCY O INSTYTUCJONALNYM I FINANSOWYM ASPEKCIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE
Beata Piaseczna
Standaryzacja w pomocy instytucjonalnej . . . 87
Ryszard Majer
Programowanie lokalnej polityki społecznej w środowisku miejskim . . . 97
Cezary Miżejewski
Skuteczność i przeciwskuteczność Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze integracji społecznej . . . 110
Robert Lisowski
Proakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich jako instrument kreowania lokalnej polityki i pomocy społecznej . . . 118

ZAKOŃCZENIE
Mirosław Grewiński
Dekalog dylematów i wyzwań w polityce pomocy społecznej w Polsce . . . 125Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, współredaktor B. Skrzypczak, WSP TWP, Warszawa 2011

Środowiskowe usługi społeczne (red. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak), Warszawa 2011.

Środowiskowe usługi społeczne, red. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak, Warszawa 2011


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-61121-48-0


Spis treści

Informacje o projekcie . . . 9
Noty o autorach . . . 15

Wstęp
Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak . . . 21

CZĘŚĆ I
W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W LOKALNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ
Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi – Mirosław Grewiński . . . 31
Organizowanie społeczności lokalnej – pedagogiczne uwarunkowania środowiskowej usługi społecznej – Bohdan Skrzypczak . . . 45
Praca i praktyka środowiskowa – szkic o doświadczeniach brytyjsko-amerykańskich – Tomasz Kaźmierczak . . . 69
Profesjonaliści, społecznicy, bojownicy? Edukacja środowisk lokalnych i ich liderów – Agnieszka Naumiuk . . . 91

CZĘŚĆ II
BADANIA I PRAKTYKA SPOŁECZNA
Świadczenie usług społecznych – w stronę trzeciego sektora – Zbigniew Wejcman . . . 113
Rozpoznanie potrzeb grup marginalizowanych i wykluczonych – Barbara Bąbska . . . 137
Animacja społeczna – usługa i proces – Jacek Gralczyk . . . 155
Wypalenie zawodowe w pracy animacyjnej – Artur Czerniga . . . 170

CZĘŚĆ III
REFLEKSJE NAD PRAKTYKĄ SPOŁECZNĄ W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku – Łukasz Tomczyk . . . 195
Zaspokajanie potrzeb społecznych seniorów na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach – Anna Prusik . . . 219
„Pomysł na pomoc” – środowiskowy program Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci” – Adam Nyckowski . . . 227
Badanie potencjału społeczności wiejskiej w gminie Słupno – Kinga Przybyszewska . . . 250
Innowacyjność w zarządzaniu usługami społecznymi – Agnieszka Badelek . . . 267
Strategia rozwiązywania problemów społecznych – nowa jakość usług społecznych w Szklarskiej Porębie – Elżbieta Pawłowska . . . 289
Praca środowiskowa w praktyce regionalnej polityki społecznej – Dorota Rybarska-Jarosz . . . 309
Program Aktywności Lokalnej (PAL) w Szopienicach jako przykład wykorzystania narzędzia systemowego w środowiskowej pracy socjalnej – Piotr Henzler . . . 320
Edukacja środowiskowa małych dzieci na terenach wiejskich – Anna Witkowska-Tomaszewska, Katarzyna Stanek . . . 331

ZakończenieMirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak . . . 345

Bibliografia . . . 361