Miesięczne archiwum: listopad 2015

Usługi społeczne w zakresie edukacji na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładach wybranych państw, w: Edukacja, rynek pracy, rozwój, red. Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Jacek Szkurłat, współautor K. Geletta, Kielce 2015

okladka_121


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społeczne w zakresie edukacji na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładach wybranych państw
Autor:
Mirosław Grewiński, Karolina Geletta
Publikacja:
Edukacja, rynek pracy, rozwój
Redakcja: Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Jacek Szkurłat
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Miejsce wydania: Kielce
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-8365139-14-6


Spis treści

PRZEDMOWA    8
WSTĘP    9

CZĘŚĆ PIERWSZA
Edukacja jako determinanta rozwoju zawodowego i osobistego
1. Katarzyna Głąbicka, Edukacja dorosłych nowym paradygmatem XXI wieku . . . 13
2. Elżbieta Trafiałek, Kształcenie ustawiczne we wzmacnianiu innowacyjności świętokrzyskiego rynku pracy . . . 30
3. Wanda Dróżka, Nowoczesne aspekty zawodu nauczyciela a edukacja do rynku pracy i kształcenia ustawicznego . . . 41
4. Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer, Krystyna Kuzincow, Edukacja jako pod-stawa do planowania przez młodzież przyszłości zawodowej na przykładzie świętokrzyskiego rynku pracy . . . 48
5. Agata Szydlik-Leszczyńska, Znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju współczesnych organizacji . . . 66
6. Elżbieta Lisowska, Wypalenie zawodowe – co pedagog o nim wiedzieć powinien . . . 73
7. Justyna Miko-Giedyk, Przygotowanie nauczycieli do pracy w środowisku wiejskim . . . 90
8. Tomasz Łączek, Samoedukacja jako czynnik wspomagający aktywność życiową człowieka . . . 115

CZĘŚĆ DRUGA
Wybrane problemy współczesnego rynku pracy
1. Gertruda Wieczorek, Praca jako główny element życia człowieka . . . 135
2. Małgorzata Orłowska, Obywatelskość bezrobotnych – między mitem a prawdą . . . 149
3. Anna Jastrzębska, Migranci powrotni – próba charakterystyki. Wyniki badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach . . . 160
4. Przemysława Nowak, Edyta Hińcza, Funkcja doradcy klienta jako determinanta nowej jakości usług urzędów pracy . . . 179
5. Anna Karbowniak, Integracja imigrantów (studentów zagranicznych) na przykładzie programu Immigrants in action? – wyzwania polityk migracyjnych i doradztwa zawodowego . . . 188
6. Wacław Kisiel-Dorohinicki, Potencjał rozwojowy kandydata w procesie rekrutacji i selekcji. Dlaczego warto sprawdzać u kandydata wiedzę o wykonywanym zawodzie . . . 196
7. Anna Sarczyńska, Wyjść poza schemat. Rola i zadania zajęć z kreatywności w ofercie publicznych służb zatrudnienia . . . 215

CZĘŚĆ TRZECIA
Ograniczenia i możliwości poprawy sytuacji zawodowej i społecznej grup defaworyzowanych
1. Renata Janik, Aktywność zawodowa niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim – skala problemu, stymulatory i bariery . . . 241
2. Mirosław Grewiński, Karolina Geletta, Usługi społeczne w zakresie edukacji na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładach wybranych państw . . . 255
3. Irena Pufal-Struzik, Działalność przedsiębiorcza kobiet: możliwości i ograniczenia . . . 278
4. Katarzyna Kozieł, NEET – rozwój zawodowy i edukacja młodych ludzi na przykładzie Unii Europejskiej . . . 294
5. Arkadiusz Durasiewicz, Praca zawodowa w życiu kobiety i jej rodziny – znaczenie i motywy podejmowania . . . 304
6. Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Przyuczenie do zawodu szansą na adaptację rynkową i włączenie społeczne młodzieży zagrożonej wykluczeniem . . . 324
7. Renata Miszczuk, Środki europejskie na działalność edukacyjno-zawodową osób młodych w latach 2007-2020 . . . 340

CZĘŚĆ CZWARTA
Aktywizacja i wsparcie osób starszych – znaczenie, formy, bariery
1. Andrzej Jopkiewicz, Agata Jopkiewicz, Aktywność fizyczna mężczyzn 50-69 letnich jako czynnik protekcyjny pomyślnego starzenia się . . . 359
2. Agata Chabior, Aktywizacja zawodowa i społeczna seniorów – możliwości i propozycje . . . 375
3. Roberto Vardisio, Digital Maturity. A new aspect of personal and organizational development . . . 394
4. Renata Kowal, Wolontariat przedłużeniem „pasji” zawodowej seniorów . . . 403
5. Wanda Jakubaszek, Pozazawodowa aktywność jednostki w kontekście edukacji prosenioralnej . . . 416
6. Witold Turnowiecki, Problemy osób starszych na rynku pracy województwa pomorskiego . . . 430
7. Anna Przygoda, Seniorzy przekazicielami tradycji w rodzinie . . . 442
8. Magdalena Gościniewicz, Jacek Szkurłat, Aktywność i aktywizacja osób starszych jako jedno z głównych wyzwań współczesności . . . 458

INFORMACJE O AUTORACH

Publikacja do pobrania – PDF