Miesięczne archiwum: styczeń 2018

Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020
Autorzy: Mirosław Grewiński, Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza
Czasopismo: Trzeci Sektor
Numer: 38 (1/2016)
Wydawca: Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 1733-2265


Spis treści

OD REDAKCJI

Marek Rymsza
Wyjść poza kulturę projektowo-grantową. Jak akumulować i efektywnie dystrybuować kapitał finansowy w sektorze non profit? … 4

PRYZMAT
Ryszard Skrzypiec
Budżet obywatelski – czy rzeczywiście instrument finansowania działań społecznych w samorządach lokalnych? … 12

Tomasz Shimanek
Regranting – instrument rzadko wykorzystywany przez administrację publiczną w Polsce … 20

Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Mirosław Grewiński, Agnieszka Rymsza
Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 … 32

Anna Stokowska
Trudna misja na niełatwym rynku. Jak nowe technologie mogą ułatwić organizacjom pozarządowym zdobywanie pieniędzy … 41

Marta Gumkowska
Jak w ostatniej dekadzie zmieniała się kondycja finansowa polskiego sektora pozarządowego? Podsumowanie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004 – 2015 … 50

PUNKTY WIDZENIA

Społeczeństwo obywatelskie, czyli trzeci sektor plus. Rozmowa Marka Rymszy z Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego … 61

PRAWO

Piotr Staszczyk
Crowdfunding a prawo polskie – kilka wątpliwości … 69

Magdalena Arczewska
Praktyka, staż, wolontariat – uwarunkowania prawne … 79

ZARZĄDZANIE

Agnieszka Łada
Praktykant w organizacji pozarządowej – w poszukiwaniu wzajemnych korzyści … 86

VARIA

Ewelina Góral
Odbiór reklamy społecznej o charakterze szokującym – wyniki badań własnych … 94

MŁODZI BADACZE O SEKTORZE

Małgorzata Łubik
Inicjatywy lokalne na przykładzie Warszawy … 101

Aleksandra Strejmer
Aktywny trzeci wiek w trzecim sektorze? Organizacje pozarządowe wobec starzenia się społeczeństwa … 108

RECENZJE, OMÓWIENIA

Rafał Baczyński-Sielaczek
O nowych narzędziach finansowania społecznościowego … 121

Jan Meisel-Dobrzański
Nie pierwszy niepodręcznik … 124

ABSTRAKTY … 128

ABSTRACTS … 131Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia w: KWARTALNIKU „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce” nr 2 (50) 2017, red. Grzegorz Ciura i Bożena Kłos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia w: KWARTALNIKU „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce” nr 2 (50) 2017, red. Grzegorz Ciura i Bożena Kłos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia w: KWARTALNIKU „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce” nr 2 (50) 2017, red. Grzegorz Ciura i Bożena Kłos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce”
Numer: 2 (50) 2017
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 2080-2404


Spis treści

Wprowadzenie … 5

Ryszard Szarfenberg
Teoria i praktyka polityki społecznej … 9

Wojciech Stefan Zgliczyński
Polityka społeczna w Europie- ewolucja i rozwiązania modelowe … 37

Mirosław Grewiński
Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia … 59

Tomasz Machelski
Dochód podstawowy – refleksja prakseologiczna … 93

Katarzyna Andrejuk
Znaczenie polskiej strefy welfare dla imigrantów. Opinie i praktyka ludności
napływowej z wybranych krajów europejskich … 107

Michał Przybylski
Polityka społeczna a wybrane problemy młodej dorosłości … 129

Patrycja Chrzanowska
Proces usamodzielnienia wychowanków placówek
Opiekuńczo-wychowawczych – wybrane aspekty … 147

Anita Richert-Kaźmierska
Teleopieka domowa w systemie opieki nad osobami starszymi –
doświadczenia gmin województwa pomorskiego … 169

Paweł Łuczak
Zabezpieczenie na starość oparte na majątku gospodarstw domowych:
Przegląd badań w kontekście polityki społecznej w Polsce … 191

 Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka (współautor E. Smolec) w: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej (red. J. Przywojska, I. Warwas) w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 4, część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016.

Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka (współautor E. Smolec) w: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej (red. J. Przywojska, I. Warwas) w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 4, część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016.

Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka (współautor E. Smolec) w: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej (red. J. Przywojska, I. Warwas) w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 4, część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka
Autorzy: Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec
Czasopismo: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Numer: tom XVII, zeszyt 4, część II
Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
Miejsce wydania: Łódź – Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 21733-2486


Spis treści

Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej.
Wprowadzenie doi problematyki … 5

Część I – Innowacje w zarządzaniu publicznym … 15

Magdalena Kalisiak – Mędelska, Możliwe kierunki zmian partycypacji społecznej na poziomie lokalnym … 17

Piotr Oleksiak, Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej … 31

Piotr Bohdziewicz, Jerzy Krzyszkowski, Superwizja jako narzędzie zarzadzania
W jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej … 45

Aldona Podgórniak – Krzykacz, Analiza wykorzystania form prawno – organizacyjnych
Współpracy międzysamorządowej w gminach – porównania międzyregionalne … 61

Justyna Przywojska, Współczesne tendencje w zarzadzaniu publicznym.
Implikacje dla samorządowej polityki społecznej … 77

Aleksandra Nowakowska, Living lab – budowanie innowacyjnych partnerstw
W działaniach samorządu terytorialnego. Polskie doświadczenia. … 91

Izabela Warwas, Zarządzanie multigeneracyjne w sektorze publicznym … 103

Tomasz Karkowski, Zarzadzanie wiedzą w szpitalach klinicznych … 131

Część II – Innowacje w polityce społecznej … 143

Bogusław Urbaniak, W poszukiwaniu recepty na złagodzenie skali bezrobocia
Długookresowego w Unii Europejskiej … 145

Paweł Nowak, Włączenie cyfrowe jako element polityki społecznej … 161

Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec, Projekty innowacyjne – doświadczenia
Uczelni Korczaka … 175

Aleksandra Podkońska, Dylematy ewaluacji lokalnych innowacji
społecznych … 187

Justyna Wiktorowicz, Równowaga praca-życie a wydłużanie aktywności
zawodowej … 201

Joanna Wyrwa, Kapitał społeczny jako istotny czynnik innowacji społecznych … 215

Monika Mularska – Kucharek, O relacjach pomiędzy zaufaniem społecznych a podstawami przedsiębiorczymi … 237Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? – recenzja książki Pani Profesor Elżbiety Trafiałek pt. „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing”, Toruń 2016, str. 310; w: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje NR 36 (1)/2017, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW.

Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? - recenzja książki Pani Profesor Elżbiety Trafiałek pt. „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing”, Toruń 2016, str. 310; w: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje NR 36 (1)/2017, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW.

Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? – recenzja książki Pani Profesor Elżbiety Trafiałek pt. „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing”, Toruń 2016, str. 310; w: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje NR 36 (1)/2017, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań?
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje
Numer: 36 (1)/2017
Wydawca: Komitet Nauk o o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 1640-1808


Spis treści

Od Redakcji … 9

STUDIA
Elżbieta Kryńska
Ekonomiczny kontekst problemu społecznego – przypadek prekariatu … 13

Vasyl Petyuh, Liudmila Shchetinina, Tetiana Shkoda
Development trends, asymmetries and impact factors of youth employment in Ukraine … 27

Cezary Włodarczyk, Katarzyna Badora-Musiał
Trwałość niektórych wyobrażeń. Niespełnione obietnice profesjonalizmu … 43

Kaja Zapędowska-Kling
Zastosowanie perspektywy cyklu życia w polityce społecznej i pracy socjalnej … 63

Beata Ziębińska
Opieka długoterminowa nad ludźmi starymi w kontekście modeli polityki społecznej. Studium porównawcze Hiszpanii i Finlandii … 75

Maciej Cesarski
Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie – czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu? … 95

FORUM

Nauki o polityce publicznej a polityka społeczna – debata … 109

RECENZJE

Joanna Felczak
O uwarunkowaniach resocjalizacji skazanych (recenzja z: A. Jaworska, Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych) … 129

Mirosław Grewiński
Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? (recenzja z: E. Trafiałek, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing) … 135

Alessandro Novembre
Social innovation: opportunities and challenges of a new form of Utopia (recenzja z: G. Marzano, M. Grewiński (red.), Introduction to Social Innovation) … 143

 Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej w: Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne – nr 4/79/2017, kwartalnik poświęcony Forum Myśli Strategicznej, Warszawa, wrzesień 2017.

Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej w: Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne - nr 4/79/2017, kwartalnik poświęcony Forum Myśli Strategicznej, Warszawa, wrzesień 2017.

Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej w: Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne – nr 4/79/2017, kwartalnik poświęcony Forum Myśli Strategicznej, Warszawa, wrzesień 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne
Numer: 4/79/2017
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 1507-1383


Spis treści

Julian Auleytner
Wstęp. Wokół przyszłości Polski … 4

Jerzy Kleer
Co grozi światu? … 6

Piotr Sztompka
Zapis stenograficzny wypowiedzi podczas debaty zorganizowanej w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. ”Instytucje państwa wobec konkurencyjności gospodarki – stan i wyzwania. Kapitał społeczny, wyobraźnia ekonomiczna” (17 listopada 2016 r.) … 15

Andrzej K. Koźmiński
Wyobraźnia ekonomiczna i ekonomia społecznych emocji … 19

Elżbieta Mączyńska
Strategiczne znaczenie pomiaru społeczno – gospodarczych dokonań. Refleksje w kontekście programu debaty na Europejskim Forum Nowych Idei EFNI – Sopot 2017 … 23

Ryszard Bugaj
Credo keynesistów … 34

Janisław Muszyński, Jan Waszkiewicz
Gra o Europę XXI wieku. Renesans czy bankructwo Europy? … 38

Bogdan Galwas
Uniwersytety – ich rola i przyszłość. Uwagi i spostrzeżenia … 42

Mirosław Grewiński
Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej … 47

Ewelina Nojszewska
Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii? … 56

Marek Maruszyński
Zapis stenograficzny wypowiedzi podczas debaty zorganizowanej w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. ”Strategie polskiej innowacyjności” (19 stycznia 2017 r.) … 64

Małgorzata Gałazka-Sobotka
W poszukiwaniu optymalnej strategii dla ochrony zdrowia w Polsce … 68

Michał Zajfert
Perspektywy i ograniczenia rozwoju transportu kolejowego w Polsce … 77

Bogusław Fiedor
Informacja o 55. Kongresie Węgierskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego (Hungarian Economic Assaciation – HEA) … 85Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie (red. Michał Kubiak), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.

TYTUŁ

Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie (red. Michał Kubiak), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie
Redakcja: Michał Kubiak
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 978-83-7351-434-8


Spis treści

Przedmowa … 6

Część I
Polityka społeczna w aspekcie globalnym

Andrzej Chodubski
Polityka społeczna w rzeczywistości współczesnych procesów globalizacyjnych … 13

Marek Leszczyński, Agata Szydlik – Leszczyńska
Zmierzch państwa dobrobytu? O urynkowieniu polityki społecznej … 24

Agnieszka Makarewicz – Marcinkiewicz
Spirala wzrostu gospodarczego jako współczesna kwestia społeczna … 33

Zbigniew Dorawa
Polityka społeczna wobec problemów demokracji przedstawicielskiej … 44

Część II
Wybrane problemy współczesnej polityki społecznej

Katarzyna Głąbicka
Wyzwania dla polskiej polityki społecznej do 2020 roku … 57

Mirosław Grewiński
Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej … 73

Izabela Podobas
Negocjacje z „trudnym klientem” – wyzwaniem w pracy socjalnej … 89

Arkadiusz Durasiewicz
Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań
na przyszłość … 102

Dorota Moroń
Socjalna funkcja rodzin na przykładzie polityki edukacyjnej i zdrowotnej – Polska na tle wybranych krajów … 121

Mateusz Solański
Problematyka zmian w ustawie o wsparciu rodzin i pieczy zastępczej na przykładzie systemu instytucjonalnego w Gdyni … 138

Michał Kubiak
Wybrane aspekty sytuacji życiowej ludzi starych w Polsce … 148

Maria Gagacka
Zarządzanie w polityce społecznej – w drodze do zarzadzania społecznego … 174

Monika Klimowicz
Przedsiębiorstwa społeczne jako instrument aktywnej polityki rynku pracy w Unii Europejskiej … 195

Witold Janocha, Katarzyna Zielińska – Król
Obywatelska polityka społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim. Kierunki działań i perspektyw na przykładzie wybranych podmiotów … 208

Część III
Dobre praktyki polityki społecznej w wybranych państwach

Krzysztof Piątek
Państwa socjalne w Europie – postsocjalistyczne case study (Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja) … 227

Andrzej Kubka
Równość kobiet i mężczyzn w polityce rodzinnej państwa opiekuńczego (na przykładzie Norwegii) … 247

Ewelina Wiszczun
Kolejny etap wdrażania modelu flexicurity – analiza praktyk i strategii jego realizacji na podstawie zastosowanych rozwiązań w wybranych państwach UE … 259

Witold Turnowiecki
Społeczna gospodarka rynkowa Niemiec – co zostało? … 272

Maciej Urbanek
Współczesne problemy polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych oraz sposoby modyfikacji jej mechanizmów z perspektywy rządu federalnego … 283

Marek Friedrich
Solidarność społeczna jako zasada polityki mieszkaniowej we Francji … 297

Katarzyna Kamińska – Moczyło
Zmiany zachodzące w modelach rodziny w wybranych państwach Unii Europejskiej – przykład Republiki Federalnej Niemiec i Łotwy … 307

Joanna Leska – Ślęzak
Eutanazja – rozwiązania w polityce społecznej … 324