25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju w: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej (redakcja naukowa Julian Auleytner), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2016.

25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju w: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej (redakcja naukowa Julian Auleytner), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2016.

25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju w: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej (redakcja naukowa Julian Auleytner), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: 25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej
Redakcja: Julian Auleytner
Wydawca: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-65277-06-0


Spis treści

Wstęp – Julian Auleytner … 9

I. POLITYKA SPOŁECZNA W CENTRUM ZARZĄDZANIA

1. Paweł Grata, Obciążenia systemowe w polskiej polityce społecznej 1944-1950.
Zarys problematyki … 15
2. Mirosław Grewiński, 25 – lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia
w kontekście barier i perspektyw rozwoju … 32
3. Julian Auleytner, Finansowanie polityki społecznej – obszary wiedzy i niewiedzy … 61
4. Ewa Flaszyńska, Rządowy czy samorządowy system zarządzania rynkiem pracy –
Czas na refleksje … 94
5. Łukasz Jurek, Komercjalizacja i prywatyzacja szpitali w Polsce: historia, cele, efekty … 109
6. Izabela Buchowicz, Lifelong, Learning jako niewykorzystana szansa rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce na tle rozwiązań europejskich … 121
7. Tadeusz Kamiński, Pieniadze to nie wszystko – polityka społeczna w poszukiwaniu zachęt pronatalistycznych … 131

II. LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

II a. Rodzina jako podmiot polityki społecznej
8. Michał Szyszka i inni, Rodzina 500+ – pierwsze rezultaty badań na Śląsku … 147
9. Arkadiusz Durasiewicz, Znaczenie publicznych polityk szczegółowych w polityce rodzinnej typu implicite … 175
10. Olga Komorowska, Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w Niemczech … 199
11. Olszewski Mikołaj, Pomoc na rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną we Francji, refleksje dla Polski … 209

II b. Motywacje socjo-ekonomiczne w środowisku lokalnym
12. Maria Gagacka, Zaangażowanie obywatelskie w lokalnej polityce społecznej,
teoria a praktyka … 225
13. Grzegorz Węgrzyn, Przebudzenie górnośląskie … 245
14. Arkadiusz Biały, Andrzej Juros, Znaczenie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
w lokalnej polityce rozwoju na przykładzie miast województwa lubelskiego … 258
15. Dorota Rybarska, Iwona Kilmowicz, Partnerstwo „3-D”
instrument innowacyjnego wzrostu?… 297

II c. Usługi na rzecz środowiska lokalnego
16. Elżbieta Trafiałek, Ubóstwo a marginalizacja i wykluczenie społeczne … 307
17. Katarzyna Głąbicka, Usługi społeczne jako segment unijnej polityki społecznej … 319
18. Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska, Stan i perspektywy usług społecznych
w Polsce … 331
19. Zdzisława Janowska, Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych
w Polsce … 345
20. Agnieszka Furmańska-Maruszak, Agata Sudolska, Innowacje społeczne w miejscu pracy – doświadczenia firm oraz przedsiębiorstw społecznych … 360

II d. Niektóre problemy socjalne w środowisku lokalnym
21. Krzysztof Piątek, Polityka społeczna jako sposób rozwiązywania problemów społecznych
na poziomie lokalnym – przypadek przestępczości … 374
22. Michał Kubiak, Polityka senioralna w Gdańsku – przykłady lokalnych inicjatyw … 391
23. Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko, Problemy osób starszych – rodziców emigrantów. Przykład województwa opolskiego … 410
24. Marta Giezek, Mieszkania wspomagane dla osób starszych. Pierwszy taki program
w Szczecinie … 422
25. Sylwia Turzańska, Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków a problemy organizacyjne, finansowe i prawne samorządów po nowelizacji ustawy o systemie oświaty na przykładzie gminy Sosnowiec … 427

II e. Swoiste problemy pracowników socjalnych
26. Piotr Czech, Pracownik socjalny urzędnik czy opiekun spolegliwy … 441
27. Katarzyna Stanek, Stres i wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych.
Konsekwencje i wyzwanie polityki rynku pracy … 454
28. Agnieszka Zaborowska, Adam Zadroga, Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego … 467

Afiliacje Autorów … 479