Najnowsze propozycje książkowe

Szanowni Państwo,

okladka_114pragnę zachęcić Państwa do lektury kilku nowych książek, które wydaliśmy w czerwcu 2015 roku na Uczelni Korczaka w ramach dwóch serii „Współczesna Polityka Społeczna” i „Nowa Polityka Społeczna”. Książki te są rezultatem naszych dwuletnich prac w ramach kilku różnych projektów zewnętrznych i własnych, które realizowaliśmy w Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Pierwsza z książek pt. „Polityka społeczna jako inwestycja” to tłumaczenie pracy zbiorowej pod redakcją N. Morel, B. Paliera, J. Palme, której oryginalny tytuł brzmi „Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and challenges”. Autorzy w swym opracowaniu dokonują kompleksowej analizy przemian welfare state i tworzącego się nowego paradygmatu inwestycyjnej polityki społecznej, który w perspektywie najbliższych lat może zastąpić doktrynę neoliberalną. Książka powinna zainteresować środowiska naukowe, ale także decydentów odpowiedzialnych za kształtowanie i modelowanie polityki społecznej, gdyż ukazuje aktualny dyskurs dotyczący transformacji państw opiekuńczych w Europie.

Druga książka to praca zbiorowa pt. „Innowacyjna polityka społeczna” pod red. M. Grewińskiego i A. Karwackiego. Do napisania poszczególnych rozdziałów udało nam się namówić wielu  ekspertów – teoretyków i praktyków, którzy z różnych perspektyw przyjrzeli się koncepcji innowacji w kontekście zastosowania do polityki społecznej. Wydaje się, że książka ta może zainteresować oprócz środowisk naukowych, także  praktyków, gdyż systematyzuje podejście do innowacji, ale również ukazuje szereg nowatorskich  dobrych praktyk, które sprawdziły się w wielosektorowej polityce społecznej.

Trzecia książka pt. „Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji usług”  pod redakcją M. Grewińskiego to wielopłaszczyznowa diagnoza i analiza zlecania usług aktywizacji przez publiczne służby zatrudnienia podmiotom prywatnym i/lub pozarządowym. W opracowaniu prezentujemy m.in. wypracowany w ramach innowacyjnego, międzynarodowego projektu własny model kontraktacji usług, który był testowany m.in. w województwie opolskim. Książka zawiera praktyczne vademecum dla powiatowych urzędów pracy w ramach jakich procedur i reguł zlecać usługi rynku pracy zewnętrznym podmiotom.

Ostatnią wydaną przez nas książką jest praca autorstwa K. Geletty i M. Grewińskiego pt. „Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe”, w której na bazie dwóch ekspertyz zamówionych w ramach projektu „Polscy niepełnosprawni” przez AGH i PFRON ukazujemy dobre praktyki w obszarze usług rynku pracy, edukacji, zdrowia, transportu i mieszkalnictwa, zebrane z wielu państw europejskich.

Wszystkie publikacje można zamówić drogą korespondencyjną pisząc na adres: wydawnictwo@wspkorczak.eu; pierwsze dwa tytuły są płatne, dwa ostatnie dostępne są za darmo.

Zapraszam do lektury!
Mirosław Grewiński

Nowy numer „Empowerment”

okladka_109Jako redaktor naczelny czasopisma EMPOWERMENT pragnę poinformować, że jest już dostępny 5 numer Magazynu, który w całości poświęciliśmy problematyce samorządowej i inwestycyjnej polityce społecznej. Temat ten jest aktualny z kilku powodów. Po pierwsze, ostatnie ćwierćwiecze w Polsce to proces systematycznej decentralizacji polityki społecznej i przekazywania wielu kompetencji do władz regionalnych i lokalnych. Działo się to zarówno przy dużych reformach administracyjnych (1990, 1999), jak również przy okazji zmian ustawodawstwa samorządowego i socjalnego. Liczne kompetencje w zakresie programowania, zarządzania i realizacji wielu zadań socjalnych zostały rozdzielone na wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Gmina, powiat i województwo stały się podmiotami współodpowiedzialnymi za kształtowanie modelu realizowanej polityki społecznej. W wielu miejscach samorządy podjęły się nie tylko realizacji zleconych przez państwo zadań, ale również kreowania i kształtowania prowadzonej na swoim terenie polityki społecznej. Niestety w dalszym ciągu liczne są przykłady samorządów, gdzie nadal do polityki społecznej podchodzi się pasywnie, ograniczając swoje działania społeczne i socjalne do minimum. Czytaj dalej