Archiwa autora: Mirosław Grewiński

Decentralizacja polityki społecznej w Polsce jako praktyczne urzeczywistnienie samorządowej polityki społecznej, w: „Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2 (5) 2014

okladka_109

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2 (5) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Decentralizacja polityki społecznej w Polsce jako praktyczne urzeczywistnienie samorządowej polityki społecznej
Autor: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 2 (5) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
10 lat inwestycji EFS w samorządową politykę społeczną
Z Pawłem Chorążym rozmawia Mirosław Grewiński . . . 27

ARTYKUŁY
Decentralizacja polityki społecznej w Polsce jako praktyczne urzeczywistnienie samorządowej polityki społecznej
Mirosław Grewiński . . . 5
Partnerstwo publiczno-społeczne. Wyzwanie dla efektywnej gminy
Aldona Frączkiewicz-Wronka . . . 15
Kalkulator Społeczny jako instrument racjonalizacji lokalnej polityki społecznej
Piotr Błędowski . . . 35
Koszty zaniechania wsparcia dla osób z autyzmem
Agnieszka Rymsza . . . 43

AKTUALNOŚCI
Samorząd na „tak”
Marcin Tylman . . . 49
Wytyczne dla samorządów wojewódzkich przygotowujących regionalne programy operacyjne w zakresie celu tematycznego 9 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” na lata 2014–2020
Materiał Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu . . . 57

BADANIA
Sonda nt. samorządowej polityki społecznej
Redakcja „Empowerment” . . . 62

RECENZJE
Morel, B. Palier, J. Palme, Towards a social investment welfare state? Ideas, Policies and Challenges. The Policy Press, University of Bristol, Bristol 2012
Agnieszka Rymsza, Wojciech Duranowski . . . 53Innowacyjność jako próba dynamizacji myśli o polityce społecznej, w: Innowacyjna polityka społeczna, współredaktor A. Karwacki, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015

okladka_114

Innowacyjna polityka społeczna, współredaktor A. Karwacki, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Innowacyjność jako próba dynamizacji myśli o polityce społecznej
Autor: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki
Publikacja: Innowacyjna polityka społeczna
Redakcja: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-61121-95-4


Spis treści

Wprowadzenie
Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki
Innowacyjność jako próba dynamizacji myśli o polityce społecznej . . . IX

Część 1. Teoretyczne aspekty innowacji społecznych
Rozdział 1
Gabriela Sempruch
Definiowanie i konteksty interpretacyjne innowacji społecznych . . . 2
Rozdział 2
Tomasz Barszczewski, Wojciech Henryk Duranowski, Karolina Geletta
Zrównoważony rozwój a innowacje . . . 14
Rozdział 3
Martyna Wronka-Pośpiech, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Alfonso Lara Montero
Innowacje – przesłanki wyłaniania się nowego paradygmatu polityki społecznej . . . 27
Rozdział 4
Bartosz Pieliński
Innowacyjność a policentryczność w europejskiej polityce społecznej . . . 44

Część 2. Innowacje w modelowaniu polityki społecznej
Rozdział 5
Mirosław Grewiński
Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach – w kierunku nowego modelu welfare state? . . . 58
Rozdział 6
Katarzyna Głąbicka
Innowacyjna polityka społeczna Unii Europejskiej . . . 77
Rozdział 7
Marek Rymsza, Arkadiusz Karwacki
Aktywna polityka społeczna jako innowacyjne poszukiwanie „złotego środka” – na kanwie polskich doświadczeń w obszarze aktywizacji . . . 97
Rozdział 8
Małgorzata Bonikowska
Samorząd: źródło polityczno-społecznych innowacji . . . 116
Rozdział 9
Agnieszka Rymsza
Ograniczenia sektora publicznego w podejmowaniu innowacyjnych działań . . . 124
Rozdział 10
Joanna Rutecka, Barbara Więckowska
Rynkowa polityka społeczna . . . 132
Rozdział 11
Bohdan Skrzypczak
Społecznościowe współtworzenie jako metoda kreowania i dyfuzji innowacji społecznych . . . 147

Część 3. Innowacje w zarządzaniu i organizowaniu polityki społecznej
Rozdział 12
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Martyna Wronka-Pośpiech
Governance jako nowy paradygmat zarządzania organizacjami realizującymi cele polityki społecznej . . . 170
Rozdział 13
Jerzy Krzyszkowski
Kreowanie i wdrażanie innowacji w pomocy społecznej . . . 191
Rozdział 14
Arkadiusz Durasiewicz, Tomasz Barszczewski
Innowacje w finansowaniu polityki społecznej . . . 205
Rozdział 15
Rafał Krenz
Projekty innowacyjne w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 . . . 221
Rozdział 16
Anna Zasada-Chorab
Innowacje w kształceniu służb społecznych . . . 242
Rozdział 17
Maciej Karwowski
Edukacja dla innowacji . . . 259
Rozdział 18
Michał Szyszka
Marketing społeczny jako narzędzie wzmacniania działań i perspektywa innowacji w polityce społecznej . . . 274

Część 4. Zastosowanie i pomiar innowacji w wielosektorowej polityce społecznej
Rozdział 19
Joanna Lizut, Tomasz Barszczewski
Realizacja i wdrażanie innowacji poprzez projekty . . . 96
Rozdział 20
Gabriela Sempruch
Kalkulator Kosztów Zaniechania a innowacje w polityce społecznej . . . 310
Rozdział 21
Agnieszka Rymsza, Marek Rymsza
Innowacje społeczne w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych . . . 322
Rozdział 22
Iwona Klimowicz, Dorota Rybarska-Jarosz
Edukacja finansowa w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu jako innowacja społeczna . . . 337
Rozdział 23
Monika Duchnowska, Dariusz Budrowski
Innowacyjne zarządzanie kapitałem ludzkim w spółdzielni socjalnej . . . 348
Rozdział 24
Agnieszka Rymsza
Innowacje w praktyce na przykładzie działalności Fundacji SYNAPSIS . . . 361
Rozdział 25
Ewa Flaszyńska
Innowacje w sektorze nieformalnym . . . 373
Rozdział 26
Tomasz Barszczewski, Wojciech Henryk Duranowski, Karolina Geletta
Komercjalizacja i upowszechnianie innowacji społecznych . . . 382
Rozdział 27
Alfonso Lara Montero
Rozwój usług społecznych opartych na dowodach – źródła wiedzy i pomiaru . . . 393

Spis tabel . . . 409
Spis wykresów . . . 410
Spis rysunków . . . 411

Załącznik 1 . . .  413
Załącznik 2 . . . 414
Załącznik 3 . . . 415Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach – w kierunku nowego modelu welfare state?, w: Innowacyjna polityka społeczna, współredaktor A. Karwacki, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015

okladka_114

Innowacyjna polityka społeczna, współredaktor A. Karwacki, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach – w kierunku nowego modelu welfare state?
Autor:
Mirosław Grewiński
Publikacja:
Innowacyjna polityka społeczna
Redakcja: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-61121-95-4


Spis treści

Wprowadzenie
Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki

Innowacyjność jako próba dynamizacji myśli o polityce społecznej . . . IX

Część 1. Teoretyczne aspekty innowacji społecznych
Rozdział 1
Gabriela Sempruch
Definiowanie i konteksty interpretacyjne innowacji społecznych . . . 2
Rozdział 2
Tomasz Barszczewski, Wojciech Henryk Duranowski, Karolina Geletta
Zrównoważony rozwój a innowacje . . . 14
Rozdział 3
Martyna Wronka-Pośpiech, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Alfonso Lara Montero
Innowacje – przesłanki wyłaniania się nowego paradygmatu polityki społecznej . . . 27
Rozdział 4
Bartosz Pieliński
Innowacyjność a policentryczność w europejskiej polityce społecznej . . . 44

Część 2. Innowacje w modelowaniu polityki społecznej
Rozdział 5
Mirosław Grewiński
Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach – w kierunku nowego modelu welfare state? . . . 58
Rozdział 6
Katarzyna Głąbicka
Innowacyjna polityka społeczna Unii Europejskiej . . . 77
Rozdział 7
Marek Rymsza, Arkadiusz Karwacki
Aktywna polityka społeczna jako innowacyjne poszukiwanie „złotego środka” – na kanwie polskich doświadczeń w obszarze aktywizacji . . . 97
Rozdział 8
Małgorzata Bonikowska
Samorząd: źródło polityczno-społecznych innowacji . . . 116
Rozdział 9
Agnieszka Rymsza
Ograniczenia sektora publicznego w podejmowaniu innowacyjnych działań . . . 124
Rozdział 10
Joanna Rutecka, Barbara Więckowska
Rynkowa polityka społeczna . . . 132
Rozdział 11
Bohdan Skrzypczak
Społecznościowe współtworzenie jako metoda kreowania i dyfuzji innowacji społecznych . . . 147

Część 3. Innowacje w zarządzaniu i organizowaniu polityki społecznej
Rozdział 12
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Martyna Wronka-Pośpiech
Governance jako nowy paradygmat zarządzania organizacjami realizującymi cele polityki społecznej . . . 170
Rozdział 13
Jerzy Krzyszkowski
Kreowanie i wdrażanie innowacji w pomocy społecznej . . . 191
Rozdział 14
Arkadiusz Durasiewicz, Tomasz Barszczewski
Innowacje w finansowaniu polityki społecznej . . . 205
Rozdział 15
Rafał Krenz
Projekty innowacyjne w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 . . . 221
Rozdział 16
Anna Zasada-Chorab
Innowacje w kształceniu służb społecznych . . . 242
Rozdział 17
Maciej Karwowski
Edukacja dla innowacji . . . 259
Rozdział 18
Michał Szyszka
Marketing społeczny jako narzędzie wzmacniania działań i perspektywa innowacji w polityce społecznej . . . 274

Część 4. Zastosowanie i pomiar innowacji w wielosektorowej polityce społecznej
Rozdział 19
Joanna Lizut, Tomasz Barszczewski
Realizacja i wdrażanie innowacji poprzez projekty . . . 96
Rozdział 20
Gabriela Sempruch
Kalkulator Kosztów Zaniechania a innowacje w polityce społecznej . . . 310
Rozdział 21
Agnieszka Rymsza, Marek Rymsza
Innowacje społeczne w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych . . . 322
Rozdział 22
Iwona Klimowicz, Dorota Rybarska-Jarosz
Edukacja finansowa w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu jako innowacja społeczna . . . 337
Rozdział 23
Monika Duchnowska, Dariusz Budrowski
Innowacyjne zarządzanie kapitałem ludzkim w spółdzielni socjalnej . . . 348
Rozdział 24
Agnieszka Rymsza
Innowacje w praktyce na przykładzie działalności Fundacji SYNAPSIS . . . 361
Rozdział 25
Ewa Flaszyńska
Innowacje w sektorze nieformalnym . . . 373
Rozdział 26
Tomasz Barszczewski, Wojciech Henryk Duranowski, Karolina Geletta
Komercjalizacja i upowszechnianie innowacji społecznych . . . 382
Rozdział 27
Alfonso Lara Montero
Rozwój usług społecznych opartych na dowodach – źródła wiedzy i pomiaru . . . 393

Spis tabel . . . 409
Spis wykresów . . . 410
Spis rysunków . . . 411

Załącznik 1 . . .  413
Załącznik 2 . . . 414
Załącznik 3 . . . 415Od Redakcji, w: „Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3 (6) 2014

okladka_113

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3 (6) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Od Redakcji
Autor:
Mirosław Grewiński
Czasopismo:
Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 3 (6) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
Polityka społeczna – stan i perspektywy
Z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej rozmawia Mirosław Grewiński . . . 5
Nie jesteśmy lobbystami
Z Markiem Rymszą rozmawiają Mirosław Grewiński i Dorota Starzyńska . . . 9

ARTYKUŁY
Modele organizacji usług o określonym standardzie w instytucjach pomocy społecznej
Jacek Kowalczyk . . . 17
Organizowanie i rozwój potencjału społeczności lokalnych – perspektywa pomocy społecznej
Paweł Jordan . . . 23
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
Elżbieta Szadura-Urbańska . . . 31
Co dalej ze standardami usług społecznych?
Cezary Miżejewski . . . 35
Razem czy osobno? Scenariusze społecznej przyszłości
Edwin Bendyk . . .  41
Przyszłość organizowania społeczności lokalnej w Polsce
Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak . . .  47
Przyszłość polskiej bezdomności
Maciej Dębski . . . 53
Wizerunek pomocy społecznej: dlaczego ważny, dlaczego zaniedbany?
Magdalena Dudkiewicz . . . 61

FORUM EMPOWERMENT
Inauguracja Forum Współpracy Empowerment
Dorota Starzyńska . . . 16
Architektura zmian w pomocy społecznej
Dorota Starzyńska . . . 46

AKTUALNOŚCI
Konkurs plastyczny „Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!”
Dorota Starzyńska . . . 52
Co Paryż robi dla bezdomnych?
Wojciech Karpieszuk . . . 66


Publikacja do pobrania – PDF

Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe, współautor K. Geletta, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014

okladak_117

Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe, współautor K. Geletta, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe
Autorzy: Karolina Geletta, Mirosław Grewiński
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 


Spis treści

Wstęp 5
Rozdział 1. Usługi społeczne w zakresie edukacji . . . 9
1.1 Francja – Usługi wsparcia osób niepełnosprawnych przez
asystentów edukacyjnych i tutorów . . . 9
1.2 Włochy – Modelowy przykład wprowadzenia integracji i inkluzji społecznej w zakresie usług edukacyjnych . . . 13
1.3 Holandia – Między inkluzją społeczną a edukacją segregacyjną . . . 16
1.4 Rumunia – Próby reformy opóźnionego systemu dostarczania usług edukacyjnych . . . 19
1.5 Szwecja – Podejście niekategoryzujące do niepełnosprawności w procesie edukacyjnym . . . 22
1.6 Grecja – Negatywny przykład polityki edukacyjnej państwa wobec osób niepełnosprawnych . . . 23

Rozdział 2. Usługi społeczne w zakresie rynku pracy . . . 29
2.1 Francja – W stronę szerokiej oferty usług społecznych w zakresie rynku pracy . . . 29
2.2 Hiszpania – Reforma w kierunku inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych na mainstreamowym rynku pracy . . . 33
2.3 Norwegia – Szeroki program w zakresie racjonalnych usprawnień . . . 35
2.4 Wielka Brytania – Odejście od pomocy społecznej w kierunku zatrudnienia . . . 37

Rozdział 3. Usługi społeczne w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacji . . . 49
3.1 Irlandia – Dobrze dofinansowany system usług opieki zdrowotnej i rehabilitacji wymagający reform . . . 49
3.2 Holandia – Personalny budżet osoby niepełnosprawnej: modelowy przykład innowacji w zakresie alokacji budżetu na usługi dla osób niepełnosprawnych . . . 54
3.3 Wielka Brytania – W stronę modelu zintegrowanych usług społecznych . . . 56

Rozdział 4. Usługi mieszkaniowe na rzecz osób niepełnosprawnych . . . 59
4.1 Holandia – Komercyjne rozwiązania mieszkalnictwa klasterowego oraz centra opieki zastępczej . . . 59
4.2 Wielka Brytania – Wspieranie niezależnego zamieszkania w społecznościach lokalnych na zasadach komercyjnych . . . 61

Rozdział 5. Indywidualizacja finansowania usług na rzecz osób niepełnosprawnych . . . 67
5.1 Metoda płatności bezpośrednich w Wielkiej Brytanii . . . 69
5.2 Budżet personalny w Holandii . . . 70
5.3 Niemcy – Komercjalizacja opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ramach budżetu personalnego . . . 72
Rozdział 6. Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych . . . 75
6.1 Transport komercyjny dla osób niepełnosprawnych w Irlandii . . . 75
6.2 Wielka Brytania – najbardziej efektywny model dostarczania komercyjnych usług transportowych w UE . . . 78

Rozdział 7. Dostępność do e-usług społecznych w UE . . . 81

Rekomendac . . . 85
Bibliografia . . . 89
Netografia . . . 91Polityka społeczna jako inwestycja, Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015

okladka_115

Polityka społeczna jako inwestycja, Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka społeczna jako inwestycja
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-61121-93-0


Spis treści

Wstęp od redaktora wydania polskiego . . . IX
Podziękowania . . . XIII

Rozdział 1
Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme
Wykraczając poza dotychczasowe rozumienie państwa opiekuńczego? . . . 1

Część I
W kierunku nowego paradygmatu polityki społecznej
Rozdział 2
Anton Hemerijck
Dwie czy trzy fale przemian państwa opiekuńczego? . . . 32
Rozdział 3
Jane Jenson
Proces przebudowy systemów obywatelskich po neoliberalizmie – w kierunku inwestycji społecznych . . . 62

Część II
Kierunki rozwoju strategii inwestycji społecznych
Rozdział 4
Rita Nikolai
W kierunku inwestycji społecznych? Wzorce polityki publicznej w państwach OECD . . . 92
Rozdział 5
Caroline de la Porte, Kerstin Jacobsson
Inwestycje społeczne czy rekomodyfikacja? Ocena strategii zatrudnienia państw członkowskich UE . . . 116

Część III
Ocena strategii inwestycji społecznych
Rozdział 6
Kimberly J. Morgan
Promowanie inwestycji społecznych poprzez strategie typu praca – rodzina: które państwa to robią i dlaczego? . . . 150
Rozdział 7
Giuliano Bonoli
Aktywna polityka rynku pracy a inwestycje społeczne: relacja zmienna . . . 178
Rozdział 8
Moira Nelson, John D. Stephens
Czy strategie inwestycji społecznych są źródłem większej liczby miejsc pracy lepszej jakości? . . . 201
Rozdział 9
Bengt-Åke Lundvall, Edward Lorenz
Inwestycje społeczne w globalnej gospodarce opartej na uczeniu się: perspektywa europejska . . . . . 232

Część IV
Mierzenie się z nadchodzącymi wyzwaniami?
Rozdział 10
Thomas Lindh
Inwestycje społeczne a starzejące się populacje Europy . . . 258
Rozdział 11
Patrick Diamond, Roger Liddle
Wstrząsy wtórne: europejski model socjalny inwestycji społecznych po kryzysie . . . 284
Rozdział 12
Lena Sommestad
Polityka klimatyczna a podejście oparte na inwestycjach społecznych: w kierunku europejskiego modelu zrównoważonego rozwoju . . . 310
Rozdział 13
Bengt-Åke Lundvall, Edward Lorenz
Od Strategii Lizbońskiej do Strategii „Europa 2020” . . . 335
Rozdział 14
Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme
Paradygmat inwestycji społecznych: w poszukiwaniu nowego modelu ekonomicznego i mobilizacji politycznej . . . 355

Spis tabel . . . 381
Spis wykresów . . . 383
Wykaz akronimów . . . 385
Noty o autorach . . . 387