Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach EFS w: „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”, (red. K. Piątek, A. Karwacki), Toruń 2007

Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach EFS w: „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”, (red. K. Piątek, A. Karwacki), Toruń 2007.

Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach EFS w: „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”, (red. K. Piątek, A. Karwacki), Toruń 2007

Spis treści

Arkadiusz Karwacki

Krzysztof Piątek

Aktywna polityka społeczna i Europa socjalna w centrum zainteresowań badawczych . . . 9

Część I

Dyskusje wokół państwa opiekuńczego

Julian Auleytner

Czy Polska jest państwem opiekuńczym? . . . 25

Jolanta Supińska

Portret polskiego neoliberała . . . 43

Krzysztof Frysztacki

Socjalnej Ameryki główne dylematy i kierunki rozwoju . . . 53

Barbara Kromolicka

Kultura socjalna jako wyznacznik demokratycznego społeczeństwa opiekuńczego . . . 65

Część II

Aktywna polityka społeczna wobec współczesnych problemów społecznych

Mirosław Grewiński
Mobilizacja zasobów ludzkich – w kierunku aktywnego społeczeństwa i modelu workfare mix . . . 77

Jolanta Grotowska-Leder

Bezrobocie polskiej młodzieży w perspektywie Unii Europejskiej . . . 105

Aleksandra Bronk

Inkluzywne i ekskluzywne oblicza elastycznych form zatrudnienia . . . 131

Zofia Hasińska

Krystyna Gilga

Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka

Wykorzystanie instrumentów aktywizacji bezrobotnych na dolnośląskim rynku pracy . . . 151

Małgorzata Baron-Wiaterek

Rola samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów społecznych na szczeblu lokalnym . . . 169

Izabela Mendel

Aktywne społeczeństwo obywatelskie jako podmiot lokalnej polityki społecznej . . . 185

Krystyna Faliszek

Samorządowa polityka społeczna wobec lokalnych problemów społecznych . . . 201

Maria Pierzchalska

Lokalna polityka społeczna w Radomiu w świetle badań 2006 . . . 209

Maria Gagacka

Rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym . . . 227

Joanna Szczepaniak

Zasada pomocniczości w systemie opieki nad rodziną i dzieckiem – założenia a rzeczywistość . . . 243

Jolanta Borek

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – bariery i wyzwania . . . 263

Katarzyna Szymańska

Integracja jako cel polityki społecznej: szanse i pułapki . . . 275

Dawid Bunikowski

Kompleksowa polityka społeczna a rozwiązywanie kontrowersyjnych problemów moralnych i prawnych . . . 285

Część III

Socjalna Europa – doświadczenia i perspektywy

Katarzyna Głąbicka

Przyszłość europejskiej przestrzeni socjalnej . . . 305

Arkadiusz Karwacki

Dominik Antonowicz

Wspólne problemy, wspólne rozwiązania? Sport jako przestrzeń walki z wykluczeniem społecznym w Wielkiej Brytanii

w kontekście wyzwań dla Polski . . . 327

Monika Sot

Miejsce Polski w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej . . . 353

Mirosław Grewiński
Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 363

Magdalena Bergmann

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla europejskiej polityki społecznej – przykład Inicjatywy

Wspólnotowej EQU AL . . . 387

Grażyna Bukowska

Reformy państwa socjalnego w Niemczech . . . 397

Arkadiusz Durasiewicz

Świadczenia rodzinne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – aspekt porównawczy . . . 413

Marcin Ziemkowski

Wizja socjalnej Europy według Konferencji Kościołów Europejskich . . . 433

Część IV

Praca socjalna wobec wymagań współczesności

Kazimiera Wódz

Praca socjalna w Polsce. Znaki zapytania, dylematy kształcenia, perspektywy rozwoju zawodu. Głos w dyskusji . . . 447

Tadeusz Kamiński

Pracownik socjalny: urzędnik, kasjer czy menadżer problemów? . . . 455

Beata Rataj

Profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego w Polsce . . . 467

Hanna Wiśniewska

Pracownik socjalny w szkole – wprowadzenie do dyskusji . . . 479

Jan Dezyderiusz Pol

Praca socjalna w więzieniu w kontekście duszpasterstwa więziennego . . . 489

Jerzy Bielec

Sytuacja klientów pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w świetle przekazywanych świadczeń . . . 501

Arkadiusz Dudek

Leszek Zięba

Praca socjalna jako usługa świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Chrzanowa . . . 515

pobierz artykuł Pobierz artykuł „Mobilizacja zasobów ludzkich w kierunku aktywnego społeczeństwa i modelu workfare mix”