„Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej” w: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych (red. naukowa A. Furmańska – Maruszak, A. Wójtewicz), seria wydawnicza pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej PTPS: PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016.

„Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej” w: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych (red. naukowa A. Furmańska – Maruszak, A. Wójtewicz), seria wydawnicza pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej PTPS: PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016.

„Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej” w: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych (red. naukowa A. Furmańska – Maruszak, A. Wójtewicz), seria wydawnicza pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej PTPS: PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych
Redakcja: Agnieszka Furmańska – Maruszak, Anna Wójtewicz
Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978–83-63955-43-4


Spis treści

Wstęp … 7

Część I
Systemy i formy wsparcia opieki nad osobami starszymi –
Perspektywa międzynarodowa, krajowa i lokalna
Agnieszka Furmańska – Maruszak, Anna Wójtewicz
Starość i starzenie się w społeczeństwie konsumpcyjnym.
Wyzwania i perspektywy dla sektora dóbr i usług
dla starszych konsumentów … 13

Teresa Zbyrad
Od instytucjonalizacji opieki ku deinstytucjonalizacji.
Wyzwania polityki społecznej i szanse rozwoju … 31

Beata Samoraj – Charitonow
Nieformalna opieka cudzoziemek nad osobami starszym w Polsce … 49

Łukasz Jurek
Finansowanie opieki długoterminowej w Japonii: uwarunkowania
Stan obecny i perspektywy zmian … 54

Joanna Ratajczak – Tuchołka
Polityka emerytalna wobec wdów i wdowców – przykład Niemiec … 89

Ryszard Necel, Marta Zaręba
Usługi społeczne dla seniorów – stan obecny i potencjał rozwoju
Perspektywa regionalna … 105

Anna Mitek
Dostęp do świadczeń opieki długoterminowej oraz próba optymalizacji
ruchu świadczeniobiorców … 121

Felicjan Bylok, Ewa Dziedziela
Ocena lokalnej polityki społecznej wobec seniorów w Częstochowie … 137

Część II
Polityki szczegółowe wobec przemian społecznych

Maciej Cesarski
Koncepcja społecznej polityki mieszkaniowej w Polsce i jej realizacja
Po 1989 roku … 155

Dorota Żuchowska – Skiba
Znaczenie sztuki osób niepełnosprawnych – od rehabilitacji
do emancypacji … 171

Tadeusz Kamiński
Faith-Based Organizations w perspektywie wielosektorowej
polityki społecznej … 187

Tomasz Karkowski
Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do innowacyjnych
produktów leczniczych … 201

Ewa Flaszyńska
Zintegrowane działania instytucjonalne na rzecz osób zagrożonych
Wykluczeniem społecznym. Studium przypadku … 223

Anna Weissbrot-Koziarska
Kompetencje przedstawicieli podmiotów lokalnej polityki społecznej
w walce z przemocą … 237

Agata Wesołowska
Odpowiedzialność w działalności zawodowej pracowników socjalnych … 255

Zamiast zakończenia

Mirosław Grewiński
Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie
Inwestycyjnej polityki społecznej … 269

Informacja o Autorach … 293