Działalność UE na rzecz polityki spójności społeczno-gospodarczej w: Spójność społeczno-ekonomiczna. Implikacje regionalne, red. K. Głąbicka, Radom 2004

Działalność UE na rzecz polityki spójności społeczno-gospodarczej w: Spójność społeczno-ekonomiczna. Implikacje regionalne, red. K. Głąbicka, Radom 2004

Działalność UE na rzecz polityki spójności społeczno-gospodarczej w: Spójność społeczno-ekonomiczna. Implikacje regionalne, red. K. Głąbicka, Radom 2004

Spis treści

Wprowadzenie . . . 7

Część ogólna

Maria Pierzchaiska: Znaczenie spójności społeczno-gospodarczej dla rozwoju regionalnego . . . 11
1. Europejska polityka rozwoju regionalnego . . . 12
2. Spójność społeczno-gospodarcza . . . 17
3. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej . . . 20

Katarzyna Głąbicka: Spójność społeczno-ekonomiczna w integrującej się Europie . . . 27
1. Zróżnicowanie regionalne na obszarze Unii Europejskiej . . . 28
2. Rola instytucji UE . . . 31
3. Cele wspólnotowe na rzecz spójności . . . 37
4. Fundusze strukturalne . . . 40
5. Efekty realizowanej polityki spójności . . . 42

Mirosław Grewiński: Działalność Unii Europejskiej na rzecz spójności społeczno-gospodarczej . . . 46
1. Spójność gospodarcza . . . 48
2. Spójność społeczna . . . 52
3. Spójność terytorialna . . . 60

Krzysztof Telka: Rola inwestycji gminnych w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym . . . 65
1.Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w aspekcie rozwoju lokalnego . . . 65
1.1. Aspekty prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego . . . 65
1.2. Rozwój lokalny a gospodarka lokalna . . . 67
2. Specyfika zarządzania w gminie . . . 69
3. Inwestycje gminne jako instrument zarządzania rozwojem . . . 76
3.1. Inwestycje w dotychczasowej działalności samorządów . . . 76
3.2. Inwestycje a konkurencyjność gminy . . . 80
3.3. Kompleksowa ocena inwestycji gminnych . . . 81

Spójność ekonomiczna

Adam Mazurkiewicz, Rozalia Sitkowska: Innowacyjność gospodarki w regionie radomskim . . . 86
1. Miejsce Polski na mapie innowacyjności krajów europejskich . . . 87
2. Potencjał innowacyjny regionu radomskiego na tle województwa mazowieckiego i kraju . . . 89
2.Wpływ zróżnicowania regionalnego potencjału innowacyjnego na pomoc w ramach funduszy strukturalnych . . . 97
3.Rządowy Program Wieloletni szansą dynamicznego rozwoju potencjału innowacyjnego w regionie radomskim . . . 99

Robert Grochal: Potencjał gospodarczy regionu radomskiego w ujęciu Powiatowym . . . 103
1. Miasto Radom i powiat radomski . . . 104
2. Powiat białobrzeski . . . 106
3. Powiat kozienicki . . . 107
4. Powiat lipski . . . 108
5. Powiat przysuski . . . 108
6. Powiat szydłowiecki . . . 109
7. Powiat zwoleński . . . 110
8. Analiza porównawcza potencjału gospodarczego powiatów regionu radomskiego na podstawie danych statystycznych . . . 110
9. Mocne i słabe strony regionu radomskiego . . . 113

Anna Tuzimek-Wolak: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej . . . 115
1. Tendencje rozwojowe sektora MSP . . . 117
2. Formy finansowania działalności przedsiębiorstw . . . 122
3. Polityka konkurencji Unii Europejskiej w sektorze MSP . . . 124

Bogusława Banasik: Strategia Radomia a rozwój MSP . . . 130
1. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju MSP . . . 130
2. Zadania samorządu terytorialnego . . . 133
3. Strategia rozwoju w regionie radomskim . . . 134
4. Wspieranie przedsiębiorczości jako priorytet rozwoju regionalnego . . . 136

Iwona Bednarczyk-Kocun: Zasoby siły roboczej w regionie Radomskim . . . 141
1. Ogólna charakterystyka potencjału ludzkiego w regionie radomskim . . . 141
2. Szkolnictwo wyższe w regionie radomskim . . . 144
3. Zawody przyszłości . . . 147

Spójność społeczna

Jadwiga Kida: Rozwój kapitału ludzkiego jako warunek ograniczania bezrobocia . . . 151
1. Edukacja a rynek pracy . . . 155
2. Rola wykształcenia młodzieży . . . 156
3. Bezrobocie a podnoszenie kwalifikacji . . . 158
4. Rola pomocy społecznej w ograniczaniu bezrobocia . . . 159

Jolanta Borek: Marginalizacja osób niepełnosprawnych w regionie Radomskim . . . 161
1. Niepełnosprawni mieszkańcy Radomia według poziomu wykształcenia i wieku . . . 162
2. Rehabilitacja niepełnosprawnych mieszkańców Radomia w świetle lokalnych uwarunkowań . . . 164
2.1. Rehabilitacja medyczna osób niepełnosprawnych . . . 164
2.2. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych . . . 167
2.3. Rehabilitacja społeczna . . . 170

Iwona Palgan: Rola pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa w regionie radomskim . . . 176
1. Zadania pomocy społecznej . . . 179
2. Formy świadczonej pomocy . . . 181
3. Praca socjalna . . . 186
4. Centrum Aktywności Lokalnej . . . 188
5. Trudności w realizacji działań zwalczających ubóstwo . . . 197

Spójność terytorialna

Henryk Bednarczyk, Maria Pawiowa: Synergia spójności wiejskich społeczności lokalnych . . . 204
1. Powiat zwoleński . . . 205
2. Animacja kulturowa, środowiskowa i edukacja . . . 205
3. Szanse stowarzyszenia w programach operacyjnych . . . 207

Janusz Kalotka, Krystyna Wagner-Kalotka: Utylizacja odpadów energetycznych, zmiany w prawie i niezbędne inwestycje w gospodarce Odpadami . . . 210
1. Sytuacja w zakresie wytwarzania ubocznych produktów spalania w Europie . . . 211
2. Kierunki wykorzystania ubocznych produktów spalania w Polsce . . . 213
3. Możliwości rozwiązania problemu gospodarki ubocznymi produktami spalania . . . 217
4.Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania w Unii Europejskiej . . . 222

Ewa Wiśniewska: Polityka przestrzenna władz samorządowych . . . 226
1. Przesłanki opracowania strategii w regionie . . . 226
2. Cele strategiczne . . . 228
3. Polityka przestrzenna w regionie radomskim . . . 229

Beata Dziadczyk: Infrastruktura ochrony zdrowia w regionie radomskim . . . 234
1. Podmioty ochrony zdrowia . . . 235
2. Instytucje ochrony zdrowia w regionie radomskim . . . 241

Zakończenie . . . 251