Ekonomia społeczna – pojęcia, uwarunkowania, dorobek międzynarodowy w: A. Austen – Tynda (red.) „Ekonomia społeczna – wybrane problemy i metody ich rozwiązywania”, Katowice 2009.

Ekonomia społeczna - pojęcia, uwarunkowania, dorobek międzynarodowy w: A. Austen – Tynda (red.) „Ekonomia społeczna – wybrane problemy i metody ich rozwiązywania”, Katowice 2009.

Ekonomia społeczna – pojęcia, uwarunkowania, dorobek międzynarodowy w: A. Austen – Tynda (red.) „Ekonomia społeczna – wybrane problemy i metody ich rozwiązywania”, Katowice 2009.

Spis treści
WSTĘP … 5
Mirosław Grewiński
EKONOMIA SPOŁECZNA – POJĘCIA, UWARUNKOWANIA, DOROBEK MIĘDZYNARODOWY …7

1.Teoretyczne i definicyjne ujęcia ekonomii społecznej … 7
2.Ekonomia społeczna na przykładzie wybranych państw … 11
3.Uwarunkowania rozwoju ekonomii społecznej w Polsce – stan i perspektywy … 18
Podsumowanie … 24
Literatura … 24

Wiesław Koczur
UWARUNKOWANIA PRAWNE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH … 26
1.Przedsiębiorstwo społeczne jako instytucja ekonomii społecznej … 26
2.Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej a inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą … 28
3.Wybrane formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw społecznych … 31
Podsumowanie … 46
Literatura … 47

Przemysław Fiedkiewicz
WYBRANE INSTRUMENTY FINANSOWANIA INSTYTUCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ … 51
Wstęp … 51
1.Fundusze pożyczkowe … 53
2.Fundusze poręczeniowe… 55
3.Kredyty bankowe … 56
4.Dotacje … 57
Podsumowanie … 67
Literatura … 68

Aldona Frączkiewicz-Wronka, Martyna Wronka
FORMY WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW GOSPODARKI SPOŁECZNEJ Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ … 69
1.Nowa rola regionów i społeczności lokalnych … 69
2.Administracja publiczna, definicje, zasady funkcjonowania … 71
3.Przesłanki prawne wyznaczające ramy współpracy między administracją publiczną a podmiotami ekonomii społecznej …77
4.Partnerstwo jako podstawowy warunek współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną … 81
Podsumowanie … 90
Literatura … 92

Agata Austen-Tynda
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ … 94
1.Specyfika zarządzania organizacjami non-profit … 94
2.Pomiar sukcesu przedsięwzięcia społecznego … 99
3.Jak właściwie zarządzać przedsięwzięciem społecznym – diagnoza czynników sukcesu … 103
Podsumowanie … 111
Literatura … 113

Mateusz Eichner
ROLA SPOŁECZNEGO PRZEDSIĘBIORCY W EKONOMII SPOŁECZNEJ … 116
1.Model amerykański i europejski w inicjowaniu podmiotów ekonomii społecznej … 116
2.Przywództwo w ekonomii społecznej – charakterystyka społecznego przedsiębiorcy … 124
3.Łowcy głów ekonomii społecznej – Ashoka w Polsce i na świecie … 130
Podsumowanie … 135
Literatura … 137

Marta Zmitrukiewicz
DOBRE PRAKTYKI EKONOMII SPOŁECZNEJ … 139
1.Dobre praktyki w zakresie edukacji i przeciwdziałania patologom społecznym … 140
2.Dobre praktyki w zakresie aktywizacji lokalnych liderów … 148
3.Dobre praktyki spółki prawa handlowego nie działającej dla osiągnięcia zysku, jako instytucji sektora ekonomii społecznej … 153
4.Dobre praktyki projektowe stowarzyszenia katolików świeckich w ramach projektu SPO RZL 1.5 … 156
Podsumowanie … 159
Literatura … 160

pobierz artykuł Pobierz artykuł