Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state w: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie (red. K. Głąbicka i M. Kubiak), PTPS, Gdańsk 2013

Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state w: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie (red. K. Głąbicka i M. Kubiak), PTPS, Gdańsk 2013

Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state w: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie (red. K. Głąbicka i M. Kubiak), PTPS, Gdańsk 2013

SPIS TREŚCI

Przedmowa . . . 7

I. Część Aspekty globalne

Andrzej Chodubski

Polityka społeczna w rzeczywistości współczesnych przemian cywilizacyjnych . 17 Krzysztof Piątek

Państwo socjalne wobec procesów europeizacji i globalizacji . . . 29

Julian Auleytner

Globalne aspekty polityki społecznej . . . 51

Witold Turnowiecki

Globalizacja a nierówności społeczne i ekonomiczne . . . 64

Ewelina Wiszczun

Analiza czynników wpływających na rozwój globalnego rynku pracy – egzemplifikacja polskiego rynku pracy . . . 75

Marta Gębska

Współczesne kwestie edukacyjne w polityce wybranych globalnych organizacji międzynarodowych . . . 89

Dorota Moroń

Wpływ Procesu Bolońskiego na zmiany w szkolnictwie wyższym . . . 108

Arkadiusz Durasiewicz

Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie wybranych krajów – rekomendacje dla Polski . . . 126

Marta Makuch

Aktywne starzenie się – istotny cel publicznej polityki społecznej w XXI wieku. Zarys problematyki z perspektywy rynku pracy . . . 152

Maria Gagacka

Wpływ modernizacji na przemiany więzi sąsiedzkich . . . 170

Jacek Szkurlat

Regionalna polityka społeczna wobec wyzwań epoki globalizacji – przykład województwa świętokrzyskiego . . . 189

II. Część Aspekty europejskie

Mirosław Grewiński

Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state . . . 201

Marek Leszczyński

Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w dobie ograniczania funkcji socjalnych państwa w Europie . . . 213

Katarzyna Głąbicka

Zmiany społeczne z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej . . . 227

Sylwia Mrozowska

Polityka społeczna jako przedmiot europeizacji „top-down” . . . 242

Izabela Podobas

Wpływ różnic kulturowych na negocjacje i mediacje w dialogu społecznym – perspektywa europejska . . . 253

Mikołaj Olszewski

Rynek pracy w Unii Europejskiej – otwarty czy zamknięty . . . 268

Joanna Leska-Ślęzak

Imigranci w Holandii a kwestia adaptacyjna . . . 286

Katarzyna Kamińska-Moczyło

Polityka rodzinna w hasłach programowych relewantnych partii politycznych Republiki Federalnej Niemiec . . . 303

Mateusz Solański

Europeizacja instytucjonalnej pomocy dla dzieci w Polsce . . . 317

Zbigniew Dorawa

Potencjalny niż demograficzny w Polsce na tle trendów w Unii Europejskiej . . . 326

Michał Kubiak

Ekonomia społeczna w polityce Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach członkowskich . . . 341

Marek Rewizorski

Narodziny i rozprzestrzenianie się prekariatu w Europie . . . 363