Europejska polityka regionalna, współautor K. Głąbicka, Elipsa, Warszawa 2003

Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003 (współautor K. Głąbicka).

Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003 (współautor K. Głąbicka).


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Europejska polityka regionalna
Autor: Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński
Wydawca: Elipsa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2003
Numer ISBN:


Spis treści

Wykaz skrótów . . . 9
Spis tabel . . . 11
Przedmowa . . . 13

Rozdział 1.
Wybrane teorie rozwoju regionalnego . . . 17
1.1. Teorie lokalizacji . . . 18
1.2. Teorie (neo )klasyczne . . . 20
1.2.1. Teoria korzyści komparatywnych . . . 21
1.2.2. Teoria Keynes’a . . . 22
1.2.3. Teoria rozwoju zrównoważonego . . . 22
1.2.4. Teoria rozwoju niezrównoważonego . . . 23
1.3. Teorie polaryzacji . . . 23
1.3.1. Teoria polaryzacji sektorowej . . . 24
1.3.2. Teoria polaryzacji regionalnej . . . 24
1.3.3. Teoria centrum i peryferii . . . 25
1.4. Teorie rozwoju „od dołu” . . . 26
1.4.1. Teoria potrzeb podstawowych . . . 26
1.4.2. Teoria rozwoju autocentrycznego . . . 27
1.4.3. Teoria niezależnego rozwoju regionalnego . . . 27
1.4.4. Teoria wykorzystania potencjału endogenicznego . . . 28
1.5. Teorie polityk strukturalnych . . . 29
1.5.1. Teoria nieadekwatności rynków . . . 29
1.5.2. Teoria cyklu wzrostu . . . 30

Rozdział 2.
Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej . . . 32
2.1. Podstawowe definicje . . . 32
2.2. Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-1975) . . . 35
2.3. Rozwój europejskiej polityki regionalnej (lata 1976-1985) . . . 39
2.4. Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-1992) . . . 43
2.5. Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-1999) . . . 46
2.6. Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000–2006) . . . 47

Rozdział 3.
Cele europejskiej polityki regionalnej . . . 51
3.1.Cele realizowane w latach 1989-1993 . . . 51
3.2.Cele realizowane w latach 1994-1999 . . . 53
3.3.Cele realizowane w latach 2000—2006 . . . 57

Rozdział 4.
Zasady europejskiej polityki regionalnej . . . 63
4.1. Zasady generalne . . . 63
4.1.1. Subsydiarność . . . 63
4.1.2. Partnerstwo . . . 65
4.2. Zasady organizacji polityki regionalnej . . . 66
4.2.1. Programowanie . . . 66
4.2.2. Kompatybilność . . . 70
4.3. Zasady finansowania polityki regionalnej . . . 70
4.3.1. Koncentracja . . . 70
4.3.2. Uzupełnienie . . . 73
4.4. Zasady oceny realizacji programów . . . 74
4.4.1. Monitoring . . . 74
4.4.2. Kontrola finansowa . . . 78
4.4.3. Ocena . . . 79

Rozdział 5.
Podmioty europejskiej polityki regionalnej . . . 81
5.1. Podmioty Wspólnoty Europejskiej . . . 82
5.1.1. Rada Europejska . . . 82
5.1.2. Rada Unii Europejskiej . . . 82
5.1.3. Parlament Europejski . . . 83
5.1.4. Komisja Europejska . . . 84
5.1.5. Europejski Bank Inwestycyjny . . . 85
5.1.6. Europejski Bank Centralny . . . 87
5.1.7. Komitet Regionów . . . 87
5.1.8. Rzecznik Praw Obywatelskich . . . 91
5.1.9. Trybunał Obrachunkowy . . . 91
5.1.10. Europejski Trybunał Sprawiedliwości . . . 92
5.2. Organizacje pozarządowe . . . 92
5.3. Podmioty Rady Europy . . . 94
5.3.1. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy . . . 94
5.3.2. Bank Rozwoju Rady Europy . . . 95
5.4. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju . . . 95
5.5. Podmioty lokalne . . . 96

Rozdział 6.
Instrumenty europejskiej polityki regionalne . . . 98
6.1. Instrumenty prawne . . . 98
6.1.1. Ustawodawstwo pierwotne . . . 98
6.1.2. Ustawodawstwo wtórne . . . 101
6.2. Instrumenty finansowe . . . 103
6.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego . . . 103
6.2.2. Europejski Fundusz Społeczny . . . 107
6.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej . . . 113
6.2.4. Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa . . . 116
6.2.5. Fundusz Spójności . . . 117
6.3. Instrumenty statystyczne . . . 122

Rozdział 7.
Inicjatywy Wspólnotowe . . . 127
7.1. INTERREG III . . . 131
7.2. URBAN . . . 134
7.3. EQUAL . . . 136
7.4. LEADER + . . . 139
7.5. Inne formy pomocy . . . 140

Rozdział 8.
Spójność społeczno-gospodarcza . . . 142
8.1. Priorytety spójności gospodarczej . . . 142
8.2. Priorytety spójności społecznej . . . 146
8.3. Priorytety spójności terytorialnej . . . 154

Rozdział 9.
Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej . . . 160
9.1. Austria . . . 161
9.2. Belgia . . . 162
9.3. Dania . . . 164
9.4. Finlandia . . . 166
9.5. Francja . . . 168
9.6. Grecja . . . 171
9.7. Hiszpania . . . 173
9.8. Holandia . . . 176
9.9. Irlandia . . . 177
9.10. Luksemburg . . . 179
9.11. Niemcy . . . 180
9.12. Portugalia . . . 182
9.13. Szwecja . . . 183
9.14. Wielka Brytania . . . 185
9.15. Włochy . . . 186

Rozdział 10.
Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej . . . 189
10.1. Bułgaria . . . 189
10.2. Czechy . . . 190
10.3. Polska . . . 191
10.4. Rumunia . . . 193
10.5. Słowacja . . . 194
10.6. Węgry . . . 194

Rozdział 11.
Euroregiony . . . 197
11.1. Euroregiony w państwach Unii Europejskiej . . . 197
11.2. Euroregiony na granicach Polski . . . 199

Rozdział 12.
Przygotowania Polski do polityki regionalnej UE . . . 202
12.1. Programy przedakcesyjne dla Polski . . . 202
12.1.1. PHARE II . . . 205
12.1.2. Program ISPA . . . 211
12.1.3. Program SAPARD . . . 214
12.2. Przygotowanie Polski do systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności . . . 217
12.2.1. Dostosowania prawne . . . 219
12.2.2. Budowa instytucji i tworzenie systemu programowania, wdrażania i kontroli . . . 220
12.2.3. Organizacja terytorialna . . . 225
12.2.4. Montaż finansowy . . . 225

Rozdział 13.
Przyszłość europejskiej polityki regionalnej . . . 228
13.1. Perspektywy i bariery rozwoju polityki regionalnej UE . . . 228
13.2. Implikacje dla Polski . . . 235

Zakończenie . . . 237
ANEKS . . . 239


Publikacja do pobrania – PDF