Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Inicjatywa EQUAL jako nowe programy integracji społecznej Unii Europejskiej w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 3/2002

Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Inicjatywa EQUAL jako nowe programy integracji społecznej Unii Europejskiej w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 3/2002

Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Inicjatywa EQUAL jako nowe programy integracji społecznej Unii Europejskiej w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 3/2002

Spis treści

Organizacja Narodów Zjednoczonych: Standardowe Zasady Wyrów­nywania Szans Osób Niepełnosprawnych . . . 3

Analizy

Rada Europy: Szkolenie zawodowe i rehabilitacja osób niepełno­sprawnych. Analiza porównawcza . . . 36
Dorota Sidorczuk: Problem wczesnego macierzyństwa wychowanek specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych a czynniki powo­dujące powstawanie tego zjawiska . . . 58
Monika Parchomiuk: Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież z defektem wzroku . . . 71

Informacje

Małgorzata Wójkowska. Małgorzata Ustrzyńska. Jacek Spica. Jerzy Wcisłowski: Mieszkanie treningowe. Projekt usamodzielniania ży­ciowego osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi . . . 78
Katarzyna Kokot: Rola instytucji propagującej twórczość osób niepełnosprawnych na przykładzie Wydawnictwa Artystów Malują­cych Ustami i Nogami . . . 86

Głos w dyskusji

Dr Tomasz Dangel: Godność dziecka nieuleczalnie chorego – eksperyment medyczny versus opieka paliatywna . . . 96

Integracja z Unią Europejską

Dr Mirosław Grewiński: Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jako nowe instrumenty integracji społecznej Unii Europejskiej . . . 102

REPORTAŻ

Aleksandra Lipczak: Wózkiem do Emzetowa . . . 113

Półka Z książkami

Vademecum osoby niepełnosprawnej. Przegląd świadczeń i upraw­nień (oprac. Halina Guzowska) . . . 120

Wskazówki dla Autorów publikacji przesyłanych do druku . . . 124
Oferta szkoleniowa IRSS . . . 125
Warunki prenumeraty w 2003 roku . . . 129

pobierz artykuł Pobierz artykuł