Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w: Ewaluacja w służbach społecznych (red. B. Szatur Jaworska – red.), Warszawa 2010.

Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w: Ewaluacja w służbach społecznych (red. B. Szatur Jaworska – red.), Warszawa 2010.

Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w: Ewaluacja w służbach społecznych (red. B. Szatur Jaworska – red.), Warszawa 2010.

Przedmowa . . . 9
I. ISTOTA EWALUACJI . . . 13
Wprowadzenie . . . 13

Rozdzial1 Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji . . . 15
1. Wstęp . . . 15
2. W kierunku upowszechnienia stanowiska o celowości badania skutków społecznych interwencji. Powstawanie ewaluacji – od początku XIX w. do lat 50. XX w . . . 16
3. Ocena programów hojnego państwa opiekuńczego. Rozwój ewaluacji – lata 50. i 60. XX w. . . . 18
4. Między „cięciem wydatków” na programy społeczne a potrzebą inkluzji odbiorców. Od lat 60. XX w. – poszukiwanie nowych podejść w ewaluacji . . . 19

Rozdział 2 Zagadnienia terminologiczne . . . 24
1. Wstęp . . . 24
2. Ewaluowanie jako rodzaj oceniania . . . 24
3. Podstawowe elementy ewaluowania . . . 26
4. Ewaluacja działania . . . 28
5. Cele i funkcje ewaluowania . . . 29
6. Ewaluowanie a badania naukowe, kontrolowanie i monitorowanie działania . . . 32
7. Zakończenie . . . 33

Rozdział 3 Typologie ewaluacji . . . 34
1. Wstęp . . . 34
2. Typologie urzędowe . . . 35
3. Typologie ewaluacji w literaturze przedmiotu . . . 40

Rozdział 4 Kryteria ewaluacji . . . 45
1. Wstęp . . . 45
2. Znaczenie ważniejszych kryteriów ewaluacyjnych . . . 48
3. Czynniki wpływające na wybór kryteriów . . . 56
4. Konkretyzacja znaczenia kryteriów ewaluacyjnych . . . 58

Rozdział 5 Ewaluacja jako proces . . . 61
1. Wstęp . . . 61
2. Uzgodnienia kontraktowe . . . 63
3. Ewaluacja kontekstu . . . 65
4. Ewaluacja wkładu . . . 67
5. Ewaluacja procesu . . . 69
6. Ewaluacja wpływu . . . 72
7. Ewaluacja skuteczności . . . 73
8. Ewaluacja trwałości . . . 75
9. Ewaluacja przenośności (opcjonalna) . . . 76
10. Metaewaluacja . . . 77
11. Raport końcowy . . . 78
12. Zakończenie . . . 80

Rozdział 6 Standardy ewaluacji . . . 81
1. Wstęp . . . 81
2. Standardy etyczne . . . 83
3. Standardy metodologiczne . . . 87
4. Standardy prakseologiczne . . . 89

II. METODYKA EWALUACJI-WYBRANE ASPEKTY . . . 91
Wprowadzenie . . . 91

Rozdział 7 Planowanie ewaluacji . . . 93
1. Wstęp . . . 93
2. Zaangażowanie potencjalnych odbiorców ewaluacji . . . 95
3. Ocena posiadanych zasobów . . . 96
4. Określenie przedmiotu ewaluacji . . . 97
5. Określenie celu ewaluacji i pytań ewaluacyjnych . . . 98
6. Określenie metod i technik badań ewaluacyjnych . . . 99
7. Określenie sposobu prezentacji wyników ewaluacji . . . 99
8. Opracowanie szczegółowego harmonogramu i budżetu ewaluacji . . . 100

Rozdział 8 Metody zbierania danych – obserwacja . . . 102
1. Wstęp . . . 102
2. Typy obserwacji . . . 103
3. Zapisywanie obserwacji . . . 105
4. Mocne i słabe strony obserwacji . . . 106

Rozdział 9 Metody zbierania danych – analiza dokumentów . . . 108
1. Wstęp . . . 108
2. Rodzaje dokumentów w badaniach społecznych . . . 108
3. Proces badawczy w analizie dokumentów . . . 110
4. Dokumenty urzędowe jako źródło w badaniach społecznych . . . 112
5. Dokumenty wytwarzane przez pracownika socjalnego . . . 117

Rozdział 10 Metody zbierania danych – wywiady socjologiczne . . . 118
1. Wstęp . . . 118
2. Wybrane typy wywiadu socjologicznego i ich zastosowania w ewaluacji . . . 119
3. Zasady realizacji wywiadów . . . 123

Rozdział 11 Schematy badań – partycypacyjne badania w działaniu . . . 125
1. Wstęp . . . 125
2. Różnorodność badań partycypacyjnych w działaniu . . . 125
3. Przykłady PBD w ewaluacji . . . 126
4. Korzyści z realizacji partycypacyjnych badań w działaniu . . . 128

Rozdział 12 Schematy badań – metody eksperymentalne i quasi-eksperymentalne . . . 130
1. Wstęp . . . 130
2. Klasyczny eksperyment stochastyczny . . . 132
3. Schemat z grupą kontrolną bez protestu . . . 135
4. Schemat wielu bodźców wielowartościowych z kompletną randomizacją . . . 136
5. Metody quasi-eksperymentalne . . . 138

Rozdział 13 Metody oceniania . . . 141
1. Wstęp . . . 141
2. Metody badań naukowych a metody oceniania . . . 141
3. Zagadnienia metod oceny . . . 143
4. Wybór kryteriów i ustalanie ich ważności . . . 143
5. Wyznaczanie stopnia wartości i jakości programu . . . 147
6. Agregowanie ocen cząstkowych – metodologia syntezy ewaluacyjnej . . . 149
7. Zakończenie . . . 153

III. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE- PRZYKŁADY . . . 155
Wprowadzenie . . . 155

Rozdział 14 Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 157
1. Wstęp . . . 157
2. Ewaluacja programu i systemu wdrażania . . . 158
3. Ewaluacja projektów . . . 164
4. Zakończenie . . . 167

Rozdział 15 Ewaluacja projektów-przykłady . . . 168
1. Wstęp . . . 168
2. Ewaluacja Wolskiego Programu Reintegracji Społecznej „Druga Szansa” . . . 168
3. Ewaluacja programu KEAKAHO’ONA . . . 172
4. Ewaluacja projektów szkoleniowych z zakresu ICT dla osób bezrobotnych . . . 176
5. Ewaluacja projektów wsparcia dla instytucji rynku pracy i pomocy społecznej . . . 178
6. Zakończenie . . . 182

Rozdział 16 Ewaluacja w pracy z indywidualnym przypadkiem . . . 183
1. Wstęp . . . 183
2. Ewaluacja pracy socjalnej . . . 184
3. Ewaluacja pozorna? . . . 186
4. Ewaluacja a superwizja . . . 186
5. Przykłady narzędzi pomiaru w ewaluacji – wprowadzenie . . . 188
6. Przykład 1: kwestionariusz umiejętności rozwiązywania problemów . . . 189
7. Przykład 2: skala realizacji celów . . . 189
8. Przykład 3: kwestionariusz rodziny wieloproblemowej . . . 191

Rozdział 17 Ewaluacja w środowisku lokalnym – przykład badań . . . 198
1. Wstęp . . . 198
2. Ewaluacja skuteczności programu budowania kapitału społecznego w środowisku lokalnym – koncepcja badań . . . 198

Rozdział 18 Ewaluacja instytucji – przykłady . . . 204
1. Wstęp . . . 204
2. Propozycja oceny skuteczności działania ośrodka pomocy społecznej . . . 209
3. Ocena efektywności pomocy zakładowej na przykładzie RFN . . . 211
4. Ewaluacja jakości życia w domu pomocy społecznej . . . 212
Wybrana literatura . . . 217

pobierz artykuł Pobierz artykuł