Finansowanie projektów społecznych w ramach funduszy strukturalnych UE (redakcja), Płock 2006.

Finansowanie projektów społecznych w ramach funduszy strukturalnych UE (redakcja), Płock 2006.

Finansowanie projektów społecznych w ramach funduszy strukturalnych UE (redakcja), Płock 2006.

Spis treści

Mirosław GREWIŃSKI
Wstęp . . . 7

CZĘŚĆ I

Mirosław GREWIŃSKI
Możliwości interwencyjne Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2004-2006 . . . 9

Tomasz KOZŁOWSKI
Znaczenie regulacji prawa wspólnotowego i krajowego w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 15

Mirosław GREWIŃSKI
Rozważania o obywatelskiej polityce społecznej w Polsce. Czy istnieje konieczność wykorzystywania funduszy UE przez pozarządowe organizacje pomocy społecznej? . . . 32

Tomasz KOZŁOWSKI
Lokalne Partnerstwo na Rzecz Zatrudnienia w kontekście absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 41

Mirosław GREWIŃSKI
Niedoskonałości systemu programowania i wdrażania EFS w Polsce (analiza krytyczna) . . . 58

Jarosław ZARYCHTA
Przygotowanie projektu do EFS. Zastosowanie Metodologii Struktury Logicznej . . . 72

Grzegorz ZAJĄCZKOWSKI
Programowanie horyzontalne – innowacyjna metoda wsparcia tworzenia projektów europejskich. Projekty społeczne i socjalne . . . 100

Bibliografia . . . 116

Noty o autorach . . . 117

CZĘŚĆ II

Prezentacja: „Europejski Fundusz Społeczny w kontekście polityki spójności społeczno-gospodarczej UE” . . . 119
Prezentacja: „Metodologia przygotowania i zarządzania projektem UE – aspekty praktyczne . . . 154

Wytyczne dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działanie 1.5a . . . 165
Fisza projektowa pod Europejski Fundusz Społeczny (SPO-RZL i ZPORR) . . . 204
Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 . . . 216
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 . . . 231
Przykłady kosztów i zestawienie wydatków kwalifikowanych . . . 247
Szczegółowy harmonogram realizacji projektu oraz zaangażowania personelu beneficjenta/partnerów . . . 256
Karta weryfikacji formalnej dla wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZLv . . . 58
Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL . . . 261