Mirosław GREWIŃSKI

Mirosław GrewińskiPolityk społeczny; profesor nadzwyczajny i prorektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy MPiPS. Członek Polskiego Oddziału Klubu Rzymskiego i Polskiego Oddziału Stowarzyszenia ESPAnet. Członek Stowarzyszenia Szkół Kształcących na kierunku Praca Socjalna. Członek Rady Ekspertów magazynu THINK TANK.

Jest członkiem Rady Programowej i ekspertem Education and Accreditation Program European Funds Advisor w Instytucie Konsultantów Europejskich. Koordynował wiele projektów badawczych i wdrożeniowych. Członek Zespołu Redakcyjnego pisma „Вісник” Akademii Pracy i Relacji Socjalnych Federacji Zwiazków Zawodowych Ukrainy.

Redaktor naczelny czasopisma „Empowerment”. Autor, współautor lub redaktor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 35 książek na tematy związane z polityką społeczną. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są głównie: przeobrażenia welfare states, usługi społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna, polityka spójności UE.

Dwukrotnie stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także Uniwersytetu w Konstancji. Ekspert / doradca w wielu instytucjach publicznych; m.in.: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ochotniczych Hufcach Pracy, Krajowym Ośrodku Szkoleniowym EFS, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Wykładał jako gość na kilkunastu polskich i kilku zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń.