Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej, w: „Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej” tom I pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej, w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej tom I pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej, w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej tom I pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.

Spis treści
Słowo wstępne . . . 9

Część I
Zasady i instytucje indywidualnego prawa pracy
Rozdział 1. Maciej Borski
Prawo do pracy jako wartość uniwersalna . . . 15
Rozdział 2. Anna Kalisz
Zasady równości i niedyskryminacji jako podstawa orzekania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Studium kazusu Kucukdevici . . . 33
Rozdział 3. Helena Szewczyk
Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na religię oraz przekonania (światopogląd) w prawie wspólnotowym oraz prawie polskim . . . 53
Rozdział 4. Arkadiusz Sobczyk
Do dyskusji o definiowaniu nietypowych form zatrudnienia . . . 75
Rozdział 5. Leszek Mitrus
Kary z tytułu pracowniczej odpowiedzialności porządkowej . . . 87
Rozdział 6. Łukasz Pisarczyk
Konstrukcja prawna normy i wymiaru czasu pracy . . . 97

Część II
Pragmatyczne stosunki zatrudnienia
Rozdział 7. Anna Dubowik
Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym a zatrudnienie w służbie cywilnej. Wybrane zagadnienia . . . 115
Rozdział 8. Bogusław Przy wora
Zakres podmiotowy służby cywilnej – wnioski de lege lata i postulaty de legeferenda na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego . . . 129
Rozdział 9. Mariusz Lekston
Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym . . . 141
Rozdział 10. Magdalena Gurdek
Ograniczenia szeroko pojętej aktywności zawodowej osób zajmujących stanowisko sekretarza jednostki samorządu terytorialnego . . . 157
Rozdział 11. Bolesław Maciej Ćwiertniak
O odpowiedzialności pracowniczej pracowników samorządowych w związku z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Kilka refleksji ogólnych) . . . 179
Rozdział 12. Grzegorz Krawiec
Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa a inne rodzaje odpowiedzialności . . . 197

Część III
Z zagadnień zbiorowego prawa pracy
Rozdział 13. Krzysztof Wojciech Baran
O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de lege lata i de lege ferenda . . . 217
Rozdział 14. Andrzej Marian Świątkowski
Normy kolizyjne zbiorowego prawa pracy . . . 227
Rozdział 15. Przemysław Koral
Uprawnienia sędziów sądów powszechnych do zrzeszania się w związkach zawodowych . . . 241
Rozdział 16. Krzysztof Walczak
Dopuszczalność zwolnienia się z postanowień ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez pracodawców indywidualnych . . . 253
Rozdział 17. Jakub Stelina
Obowiązek złożenia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej . . . 269
Rozdział 18. Janusz Żołyński
Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy w sporze zbiorowym . . . 277

Część IV
Z zagadnień polityki społecznej
Rozdział 19. Mirosław Grewiński
Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań . . . 291
Rozdział 20. Andrzej Barczyński
Społeczna odpowiedzialność biznesu, empatia, altruizm – wyrafinowane narzędzie marketingu czy socjotechnika . . . 305
Rozdział 21. Stanisław Nitecki
Umowa jako forma współdziałania organu administracji z adresatem jej działania na przykładzie pomocy społecznej . . . 343
Z kart historii…
Rozdział 22. Adam Lityński
Administrowanie pracą przymusową w Rosji radzieckiej i ZSRR . . . 353

pobierz artykuł Pobierz artykuł