Pluralizm usług w polityce zatrudnienia i rynku pracy w: „Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej” (red. M. Gagatka i K. Głąbicka), Radom 2009.

Pluralizm usług w polityce zatrudnienia i rynku pracy w: „Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej” (red. M. Gagatka i K. Głąbicka), Radom 2009.

Pluralizm usług w polityce zatrudnienia i rynku pracy w: „Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej” (red. M. Gagatka i K. Głąbicka), Radom 2009.

Spis treści
Przedmowa … 9
Część I – Wyzwania ponadnarodowe
Leszek Kopciuch
Aksjologiczne paradoksy polityki społecznej w dobie globalizacji … 13
Marta Gębska
Finansowanie polityki społecznej przez Bank Światowy … 22
Anna Szelągowska
Społeczne potrzeby mieszkaniowe a światowa teoria potrzeb ..45
Katarzyna Głąbicka
Europejskie wyzwania dla polskiej polityki społecznej … 59
Mikołaj Olszewski
Program PROGRESS jako instrument wspierania lokalnej polityki społecznej … 84
Agnieszka Zaborowska
Europejskie strategie walki z bezdomnością … 101
Ewelina Wiszczun
Zintegrowane podejście w polityce spójności szansą na efektywniejszą realizację polityki społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym … 123
Elżbieta Noworol-Luft
Rola funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju regionalnego … 141
Anna Wolak-Tuzimek
Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw … 161
Stanislaw Bąk
Jakość redagowania aktów prawa krajowego i Wspólnotowego Dorobku Prawnego (Acquis communautaire) jako współczesne wyzwanie dla lokalnej polityki społecznej … 173
Elżbieta Siek
Wzrost gospodarczy a poziom zatrudnienia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 1995 – 2007 … 183
Część II – Instrumenty narodowe
Marek Leszczyński
Bezpieczeństwo socjalne a funkcje współczesnego państwa … 197
Stanisław Kamiński
Statystyka publiczna a diagnozowanie w polityce społecznej … 210
Eliza Frejtag-Mika
Polityka na rzecz rozwoju społecznego – strategie ograniczenia lokalnego ubóstwa … 219
Barbara Olbrych
Uwarunkowania demograficzne zasobów pracy w Polsce … 230
Mirosław Grewiński
Pluralizm usług w polityce zatrudnienia i integracji społecznej … 247

Krzysztof Skowron
Skuteczność realizacji celów statutowych w ochronie zdrowia … 281
Arkadiusz Durasiewicz
Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny … 295
Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek
Świadczenia emerytalno-rentowe a zabezpieczenie materialne osób starszych … 314
Maria Pierzchalska
Świadczenia rzeczowe w ubezpieczeniu rentowym jako element polityki socjalnej państwa … 327
Aleksander Lipski
Komu potrzebna jest polityka edukacyjna … 350
Barbara Muszyńska
Paradygmat współczesnego człowieka w nauce – Barbara Muszyńska … 375
Część III – Diagnoza i rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych
Małgorzata Baron-Wiaterek
Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym – nowe rozwiązania … 387
Andrzej W.Lipiński
Etos działalności publicznej w środowisku lokalnym … 401
Dorota Moroń
Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako sposób realizacji zadań lokalnej polityki społecznej … 418
Maria Gagacka
Nierówności społeczne jako wyzwanie dla ekonomii społecznej … 443
Marek Piotrowski
Spółdzielnia socjalna jako instrument lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych … 469
Rafał Muster
Diagnoza kierunków rozwoju tradycyjnego, przemysłowego rynku pracy w Rudzie Śląskiej.Wnioski końcowe, rekomendacje oraz praktyczne możliwości wykorzystania badań … 481
Sławomir Kalinowski
Subiektywne odczucia ludności wiejskiej powiatu poznańskiego odnośnie ubóstwa i pomocy społecznej … 497
Krystyna Gilga
Diagnozowanmie problemów osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu złotoryjskiego … 509
Jolanta Borek
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla lokalnej polityki społecznej … 517
Anna Zamkowska
Formy współpracy instytucji lokalnych na rzecz wsparcia uczniów z niepełnosprawnością … 528
Elżbieta Pawłowska
Ocena funkcjonowania instytucji służby zdrowia na przykładzie zamkniętych zakładów opieki zdrowotnej … 540
Joanna Szczepaniak
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rozpadu rodzin na Dolnym Śląsku … 548
Małgorzata Macuba
Instytucjonalne formy opieki zastępczej … 563
Paweł Nowak
Nasilenie i formy agresji wychowanków domu dziecka … 580
Katarzyna Nowak, Magdalena Parafiniuk
Preferencje wartości członków subkultury młodzieżowej „blokersów” w Radomiu … 595
Witold Rakowski, Barbara Sobota
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie wiejskiej z przewagą funkcji rolniczej (na przykładzie gminy Magnuszew) … 613
Barbara Rakowska, Witold Rakowski
Polacy na irlandzkim i angielskim rynku pracy … 633

Contemporary Challenges for the Local Social Policy
Edit Maria Gagacka i Katarzyna Głąbicka
Contents
Instruction … 9
Part I.International Challenges
Leszek Kopciuch
The Axiological Paradoxes of the Social Policy in Times of the Globalization … 13
Marta Gębska
Socjal Policy Financing by the World Bank in the 21st Century – The Global Aspect … 22
Anna Szelągowska
Socjal Housing Needs and the World Housing Needs Theory … 45
Mikołaj Olszewski
The Progress Programme as an Instrument of Support of Local Social Policy … 59
Katarzyna Głąbicka
The Challenges of European Union Social Policy towards Poland … 84
Agnieszka Zaborowska
European Coping Strategy with Homelessness … 101
Ewelina Wiszczun
An Integrated Approach in Policy of Cohesion as a Chance for more effective realization of Polish Social Policy at Regional and Local Level … 123
Elżbieta Noworol-Tuzimek
European Union Policy towards Small and Medium Enterprises … 161
Stanisław Bąk
The quality of editing the acts of national right and the community of legal property as present challenge for local social Policy … 173
Elżbieta Siek
Economic Growth and Employment in the Central and Eastern European Countries in the Period 1995-2007 …183
Part II.Nationale Instruments
Marek Leszczyński
Social Safety as a Function of a Contemporary State … 197
Stanisław Kamiński
Official Statistics and Diagnosis in Social Policy … 210
Eliza Frejtag-Mika
Politics for Development – Strategies for Reducing of Local Poverty … 219
Barbara Olbrych
Demografic Determinant of Labour Resources … 230
Mirosław Grewiński
The pluralism in delivering services in policy of employment and the market of labour … 247

Krzysztof Skowron
Effectiveness of Achievements of the Goals Stipulated in the Articles of Association in the Health Care …247
Arkadiusz Durasiewicz
The role of family benefits in family supporting … 295
Władysława Łuczka-Bakula, Lidia Jabłońska-Porzuczek
Pension Benefits and Economic Safety of the Elder People … 314
Maria Pierzchalska
Material Benefits in Social Safety Insurance System as a Part of Social policy of a State … 327
Aleksander Lipski
Who Needs Educational Policy? … 350
Barbara Muszyńska
The Paradigm of Human Being in Sciences … 375
Part III.Diagnosis and Solving Problems in Local Communities
Małgorzata Baron-Wiaterek
Human Resources Management in Local Government – the new Legal Solutions … 387
Andrzej W.Lipiński
Ethos of Public Activity in Local Society … 401
Dorota Maroń
Cooperation of Local Government and Non-Governmental Organizations as a Way of Local Social Policies Accomplishment … 418
Maria Gagacka
Social Ineq rRualities as Challenge for Social Economy … 443
Mariusz Piotrowski
Social Cooperative as an Instrument of Solving Social Problems … 469
Rafał Muster
The Diagnosis of the Development Directions of the Traditional, Industrial Job Market in Ruda Ślaska.Final Conclusions, Recommendations and Practical Possibilities of Research Application … 481
Sławomir Kalinowski
Subjective Feeling of Poznanski District
Population Concerning Poverty and Social Assist … 497
Krystyna Gilga
The Diagnosis of Problems of Disabled People on the Example of Zlotoryja … 509
Jolanta Borek
Availability to Employment of the Disabled and Social Integration as the Challenge for Social Policy … 517
Anna Zamkowska
Forms of Cooperation among Local Institutions for Supporting Students with Disabilities …528
Elżbieta Pawłowska
Opinion of Functioning Medical Services of Health on Example Hospitals … 540
Joanna Szczepaniak
Socioeconomic and Demographic Determinants of Divorce and Separation in Lower Silesia in Poland … 548
Małgorzata Macuba
Institutional Forms of Supplementary Care … 563
Paweł Nowak
Intensity and Forms of Aggression among Orphanage’s Wards … 580
Katarzyna Nowak, Magdalena Parafiniuk
The Preferences

pobierz artykuł Pobierz artykuł