Od Redakcji, w: „Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2 (5) 2014

okladka_109

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2 (5) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Od Redakcji
Autor: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 2 (5) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
10 lat inwestycji EFS w samorządową politykę społeczną
Z Pawłem Chorążym rozmawia Mirosław Grewiński . . . 27

ARTYKUŁY
Decentralizacja polityki społecznej w Polsce jako praktyczne urzeczywistnienie samorządowej polityki społecznej
Mirosław Grewiński . . . 5
Partnerstwo publiczno-społeczne. Wyzwanie dla efektywnej gminy
Aldona Frączkiewicz-Wronka . . . 15
Kalkulator Społeczny jako instrument racjonalizacji lokalnej polityki społecznej
Piotr Błędowski . . . 35
Koszty zaniechania wsparcia dla osób z autyzmem
Agnieszka Rymsza . . . 43

AKTUALNOŚCI
Samorząd na „tak”
Marcin Tylman . . . 49
Wytyczne dla samorządów wojewódzkich przygotowujących regionalne programy operacyjne w zakresie celu tematycznego 9 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” na lata 2014–2020
Materiał Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu . . . 57

BADANIA
Sonda nt. samorządowej polityki społecznej
Redakcja „Empowerment” . . . 62

RECENZJE
Morel, B. Palier, J. Palme, Towards a social investment welfare state? Ideas, Policies and Challenges. The Policy Press, University of Bristol, Bristol 2012
Agnieszka Rymsza, Wojciech Duranowski . . . 53


Publikacja do pobrania – PDF

Decentralizacja polityki społecznej w Polsce jako praktyczne urzeczywistnienie samorządowej polityki społecznej, w: „Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2 (5) 2014

okladka_109

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2 (5) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Decentralizacja polityki społecznej w Polsce jako praktyczne urzeczywistnienie samorządowej polityki społecznej
Autor: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 2 (5) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
10 lat inwestycji EFS w samorządową politykę społeczną
Z Pawłem Chorążym rozmawia Mirosław Grewiński . . . 27

ARTYKUŁY
Decentralizacja polityki społecznej w Polsce jako praktyczne urzeczywistnienie samorządowej polityki społecznej
Mirosław Grewiński . . . 5
Partnerstwo publiczno-społeczne. Wyzwanie dla efektywnej gminy
Aldona Frączkiewicz-Wronka . . . 15
Kalkulator Społeczny jako instrument racjonalizacji lokalnej polityki społecznej
Piotr Błędowski . . . 35
Koszty zaniechania wsparcia dla osób z autyzmem
Agnieszka Rymsza . . . 43

AKTUALNOŚCI
Samorząd na „tak”
Marcin Tylman . . . 49
Wytyczne dla samorządów wojewódzkich przygotowujących regionalne programy operacyjne w zakresie celu tematycznego 9 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” na lata 2014–2020
Materiał Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu . . . 57

BADANIA
Sonda nt. samorządowej polityki społecznej
Redakcja „Empowerment” . . . 62

RECENZJE
Morel, B. Palier, J. Palme, Towards a social investment welfare state? Ideas, Policies and Challenges. The Policy Press, University of Bristol, Bristol 2012
Agnieszka Rymsza, Wojciech Duranowski . . . 53Od Redakcji, w: „Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3 (6) 2014

okladka_113

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3 (6) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Od Redakcji
Autor:
Mirosław Grewiński
Czasopismo:
Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 3 (6) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
Polityka społeczna – stan i perspektywy
Z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej rozmawia Mirosław Grewiński . . . 5
Nie jesteśmy lobbystami
Z Markiem Rymszą rozmawiają Mirosław Grewiński i Dorota Starzyńska . . . 9

ARTYKUŁY
Modele organizacji usług o określonym standardzie w instytucjach pomocy społecznej
Jacek Kowalczyk . . . 17
Organizowanie i rozwój potencjału społeczności lokalnych – perspektywa pomocy społecznej
Paweł Jordan . . . 23
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
Elżbieta Szadura-Urbańska . . . 31
Co dalej ze standardami usług społecznych?
Cezary Miżejewski . . . 35
Razem czy osobno? Scenariusze społecznej przyszłości
Edwin Bendyk . . .  41
Przyszłość organizowania społeczności lokalnej w Polsce
Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak . . .  47
Przyszłość polskiej bezdomności
Maciej Dębski . . . 53
Wizerunek pomocy społecznej: dlaczego ważny, dlaczego zaniedbany?
Magdalena Dudkiewicz . . . 61

FORUM EMPOWERMENT
Inauguracja Forum Współpracy Empowerment
Dorota Starzyńska . . . 16
Architektura zmian w pomocy społecznej
Dorota Starzyńska . . . 46

AKTUALNOŚCI
Konkurs plastyczny „Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!”
Dorota Starzyńska . . . 52
Co Paryż robi dla bezdomnych?
Wojciech Karpieszuk . . . 66


Publikacja do pobrania – PDF

Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff, „Studia z Teorii Wychowania”, t. VI: 2015 nr 1 (10), ChAT, Warszawa 2015

okladka_118

Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff, „Studia z Teorii Wychowania”, t. VI: 2015 nr 1 (10), ChAT, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff
AutorzyMirosław Grewiński, Michał Rupert, Stefania Szczurkowska
Czasopismo: Studia z Teorii Wychowania
Numer: TOM VI: 2015 NR 1(10)
Wydawca: ChAT
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISSN: 2083-0998


Spis treści

ROZPRAWY
Michael Meyer-Blanck
O nowy neohumanizm. Uniwersytet w czasach post-bolońskich . . . 11
Renata Nowakowska-Siuta
Racjonalność procesu kształcenia – teorie, problemy dylematy . . . 19
Bogusław Milerski
Racjonalność kształcenia szkolnego jako kategoria pedagogiczna . . . 33

STUDIA BADAŃ
Mirosław Grewiński, Michał Rupert, Stefania Szczurkowska
Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff . . . 53
Elżbieta Aleksiejuk
Narodziny koncepcji pedagogicznej Wasilija Zieńkowskiego . . . 73
Błażej Kmieciak
Prawa pacjenta z perspektywy wybranych aspektów socjopedagogicznych . . . 97
Renata Ernst-Milerska
Badanie opinii rodziców jako praktyka demokratycznej kultury szkoły . . . 115
Izabela Kochan
Obraz starości w percepcji uczniów liceów ogólnokształcących kreowany przez treści programowe nauczania języka polskiego . . . 135

PRAKTYKA WYCHOWANIA
Beata Ecler-Nocoń
Dziewczęta i chłopcy, razem czy osobno? Dwie perspektywy postrzegania edukacji . . . 161
Aneta Babiuk-Massalska
Tutoring rówieśniczy w edukacji przedszkolnej. Analiza procesu uczenia się w diadzie mały nauczyciel – mały uczeń . . . 177

RECENZJE
Tadeusz J. Zieliński
Religion Long Forgotten. The Importance of Religion in Education Towards Civil Society, edited by Dariusz Stępkowski and Andrzej Murzyn,
Oficyna Wydawnicza Impuls, Cracow 2014, ss. 227 . . . 197

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
Monika Humeniuk-Walczak, Iwona Paszenda
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej – XXVII Forum Pedagogów „Sukces jako zjawisko edukacyjne”  . . . 201

BIBLIOGRAFIA TEMATYCZNA
Bogusław Śliwerski, oprac.
Andragogika i Gerontologia . . . 207

AUTORZY . . . 213Accessibility and usability of commercial services for disabled people in Poland and in the EU and EFTA countries, JAHR

okladka_112


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Accessibility and usability of commercial services for disabled people in Poland and in the EU and EFTA countries
Autor: Mirosław Grewiński, Karolina Geletta
Czasopismo: JAHR European Journal of Bioethics
Numer: vol. 5, nr 9
Wydawca: Department of Social Sciences and Medical Humanities, University of Rijeka, Faculty of Medicine, Croatia
Miejsce wydania: Rijeka, Chorwacja
Data wydania: czerwiec 2014
Numer ISSN: 1847-6376


Spis treści 

 

Artykuły naukowe w czasopismach

[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
*[ okładka ]
*[ okładka ]