Social Policy during Poland’s membership in the European Union 2004-2017 in: „Polityka Społeczna” nr 1 ENG (14) 2018, Institute of Labor and Social Studies.

Social Policy during Poland's membership in the European Union 2004-2017 in: „Polityka Społeczna” nr 1 ENG (14) 2018, Institute of Labor and Social Studies.

Social Policy during Poland’s membership in the European Union 2004-2017 in: „Polityka Społeczna” nr 1 ENG (14) 2018, Institute of Labor and Social Studies.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Social Policy during Poland’s membership in the European Union 2004-2017
Autorzy: Grażyna Firlit-Fesnak, Mirosław Grewiński
Czasopismo: Polityka Społeczna
Numer: 1 ENG (14) 2018
Wydawca: Institute of Labor and Social Studies.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Numer ISSN: 0137-4729


Spis treści

INTRODUCTION – Rafał Wiśniewski  … 1

PREFACE – Elżbieta Rafalska …  2

SOCIAL ISSUES AND THEIR SOLVING IN THE INTERWAR PERIOD – Julian Auleytner …  3

SOCIAL POLICY DURING MATURE SOCIALISM PERIOD 1956–1980 – Michał Polakowski, Ryszard Szarfenberg  … 8

SOCIAL POLICY DURING POLAND’S MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION 2004–2017 – Grażyna Firlit-Fesnak, Mirosław Grewiński …15

POPULATION POLICY: BETWEEN SHAPING DEMOGRAPHIC PROCESSES AND REACTING TO THEM – Józefa Hrynkiewicz, Piotr Szukalski … 20

SOCIAL INSURANCE: CONFRONTATION OF SOLIDARITY AND INDIVIDUALISM – Wiesław Koczur, Tadeusz Szumlicz … 25

SOCIAL ASSISTANCE: FROM CARE TO SOCIAL SERVICES – Elżbieta Bojanowska, Jerzy Krzyszkowski … 31

LABOR MARKET POLICY: FROM INCOME PROTECTION TO ACTIVE MEASURES – Zenon Wiśniewski, Łukasz Arendt … 36

THE CONSEQUENCES OF THE EUROPEAN INTEGRATION FOR POLISH SOCIAL POLICY – Gertruda Uścińska, Maciej Żukowski … 41

SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT OF POLISH SOCIAL POLICY OVER THE NEXT DECADES – Mirosław Księżopolski, Piotr Michoń … 46Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Numer: 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa (Internet)
Rok wydania: 2018
Numer ISSN: 1896 – 656X


Spis treści

Esej naczelnego

Roman Sobiecki
Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych? … 4

Praktyczna teoria

Mariola Dźwigoł – Barosz
Kompetencje sukcesorów współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych … 9

Mirosław Grewiński
Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa … 19

Na marginesie

Biliang Hu
The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization … 30

Elwira Gross – Gołacka
Zarządzanie różnorodnością a budowanie wizerunku i reputacji firmy rodzinnej … 39

Małgorzata Godlewska
Zamówienia publiczne, a mechanizmy konkurencji. Przykład konsorcjum ofertowego … 51

Wojciech Sabat, Tomasz Pilewicz
Behavioural location theory – evolution, tools and future … 61

Wiesława Lizińska, Renata Marks – Bielska, Karolina Babuchowska, Magdalena Wojarska
Stabilność realizacji zadań przez gminy woj. warmińsko – mazurskiego … 69

Z praktyki gospodarczej

Konrad Bugiera, Katarzyna Gierczyk – Grupińska, Eleni Tzoka – Stecka
Wizerunek firmy rodzinnej i przedsiębiorcy z firmy rodzinnej w świetle autorskich badań sondażowych … 77

Raporty, badania

Jerzy Baruk
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej … 87

Recenzje

Marian Gorynia
Kompleksowe dzieło o finansach biznesu międzynarodowego … 99

Streszczenia/Summary … 104Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej w: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok), Wydawnictwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2016.

Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej w: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok), Wydawnictwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2016.

Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej w: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok), Wydawnictwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok)
Wydawca: Księgarnia Św. Jacka
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 1643 – 0131
Numer ISBN: 978 – 83 – 7030 – 991 – 6


Spis treści

Wykaz skrótów … 7

Ireneusz Celary, Grzegorz Polok
Wstęp … 9

Grzegorz Polok, Michał Kapias
Communio personarum – odpowiedzią na problemy wykluczenia społecznego … 11

Alojzy Dróżdż
Antropoanemia, destrukcja więzi, wykluczenie … 27

Mirosław Grewiński
Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej … 43

Jan Przybyłowski
Ubóstwo a wykluczenie społeczne. Refleksja teologicznopastoralna … 59

Maria Zrałek, Aldona Frąckiewicz – Wronka
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego osób niepełnosprawnych … 69

Krzysztof Sosna
Religia drogą społecznej integracji osób z niepełnosprawnością … 81

Karolina Bień, Ireneusz Celary
Parafia wobec problemu bezrobocia … 93

Agnieszka Put
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych dzieci alkoholików na przykładzie kampanii społecznej „Rozwinąć skrzydła” … 103

Łukasz Szewczyk
Wykluczenie finansowe jako problem społecznych … 118

Noty o autorach … 125

 Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, w: „Ekonomia Społeczna” 3/2013 (8), półrocznik, wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, w: „Ekonomia Społeczna” 3/2013 (8), półrocznik, wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej, w: „Ekonomia Społeczna” 3/2013 (8), półrocznik, wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej
Autor: Mirosław Grewiński
Czasopismo: półrocznik Ekonomia Społeczna 3/2013 (8)
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2013
Numer ISSN: 2081 – 321X


Spis treści

Od Redakcji … 4

ARTYKUŁY

Lidia Węsierska – Chyc
Gospodarka społeczna to nie sektor … 9

Mirosław Grewiński
Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej … 24

Agnieszka Szczudlińska – Kanoś
Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej … 40

Marta Danecka
Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna? Aktywizacja społeczno – zawodowa w opinii jej odbiorców … 53

Monika Chomątowska
Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna … 67

Łukasz Maźnica
Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej … 80

Daria Murawska
Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej … 91

Magdalena Małecka – Łyszczek
Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej … 103

Albert Izdebski, Małgorzata Ołdak
Między rynkiem a społecznością lokalną – wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań <> … 118

Maciej Czarkowski
Spółdzielnie socjalne w Warszawie … 133

INICJATYWY

Anna Karcz
Projekt edukacyjny „Ekonomia solidarności” … 147

Olga Gałek, Anna Jastrzębska
Przedsiębiorczość społeczna w Europie Wschodniej … 151

Jakub Głowacki
ESometr już działa! … 155

RECENZJE PUBLIKACJI
Ewa Bogacz – Wojtanowska
Recenzja książki Piotra Frączaka pt. W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji … 159

BIBLIOTEKA TEKSTÓW KLASYCZNYCH
Carlo Borzaga, Sara Deperdi, Ermanno Tortia
Organizacyjne zróżnicowanie gospodarki rynkowej a rola spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych: apel o pluralizm ekonomiczny (tłumaczenie Robert Chrabąszcz) … 165

 Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej (współautor Barbara Skałbania) w: kwartalniku Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej (współautor Barbara Skałbania) w: kwartalniku Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej (współautor Barbara Skałbania) w: kwartalniku Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej
Autorzy: Barbara Skałbania, Mirosław Grewiński
Czasopismo: kwartalnik Polityka i Społeczeństwo, STUDIES IN POLITICS AND SOCJETY, nr 3 (15)/2017
Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce wydania: Rzeszów
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 1732 – 9639


Spis treści

ARTYKUŁY

MAREK CZAJA
Miejskie partie prezydenckie w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego … 5

ŁUKASZ KUBISZ-MUŁA
Niektóre polityczne skutki reelekcji włodarza gminy – analiza na przykładzie miejscowości z województwa kujawsko – pomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego … 18

MIKOŁAJ TOMASZYK
Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu … 32

SABINA GRABOWSKA
Postepowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Chorwacji … 57

JAKUB GRZEGORZ FIRLUS, NATALIE FOX
O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze … 63

BARBARA SKAŁBANIA, MIROSŁAW GREWIŃSKI
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej … 81

ADAM KUBIAK
„Bieda (z tą Polską)”. Prostacy i mieszczanie: modernizacyjna naturalizacja i normalizacja peryferyjnych nierówności … 95

KRZYSZTOF ŁABĘDŹ
Demokracja wewnątrzzwiązkowa jako przedmiot obrad KKP i KK NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1981 … 113

AGNIESZKA BATKO
Zmiana polityki imigracyjnej Japonii w okresie rządów premiera Shinzō Abe … 129

BARTOSZ WRÓBLEWSKI
Strategia polityczna monarchii jordańskiej w warunkach zagrożenia jej egzystencji – na przykładzie kryzysów w latach 1957, 1970 i 1991 … 144

RECENZJE
KAMIL GLINKA
Robert Wiszniowski: Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa – doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 176 ss. … 157

SPRAWOZDANIA
DOMINIK BORATYN
Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne” … 161

Informacje dla Autorów … 165

 Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020
Autorzy: Mirosław Grewiński, Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza
Czasopismo: Trzeci Sektor
Numer: 38 (1/2016)
Wydawca: Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 1733-2265


Spis treści

OD REDAKCJI

Marek Rymsza
Wyjść poza kulturę projektowo-grantową. Jak akumulować i efektywnie dystrybuować kapitał finansowy w sektorze non profit? … 4

PRYZMAT
Ryszard Skrzypiec
Budżet obywatelski – czy rzeczywiście instrument finansowania działań społecznych w samorządach lokalnych? … 12

Tomasz Shimanek
Regranting – instrument rzadko wykorzystywany przez administrację publiczną w Polsce … 20

Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Mirosław Grewiński, Agnieszka Rymsza
Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 … 32

Anna Stokowska
Trudna misja na niełatwym rynku. Jak nowe technologie mogą ułatwić organizacjom pozarządowym zdobywanie pieniędzy … 41

Marta Gumkowska
Jak w ostatniej dekadzie zmieniała się kondycja finansowa polskiego sektora pozarządowego? Podsumowanie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004 – 2015 … 50

PUNKTY WIDZENIA

Społeczeństwo obywatelskie, czyli trzeci sektor plus. Rozmowa Marka Rymszy z Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego … 61

PRAWO

Piotr Staszczyk
Crowdfunding a prawo polskie – kilka wątpliwości … 69

Magdalena Arczewska
Praktyka, staż, wolontariat – uwarunkowania prawne … 79

ZARZĄDZANIE

Agnieszka Łada
Praktykant w organizacji pozarządowej – w poszukiwaniu wzajemnych korzyści … 86

VARIA

Ewelina Góral
Odbiór reklamy społecznej o charakterze szokującym – wyniki badań własnych … 94

MŁODZI BADACZE O SEKTORZE

Małgorzata Łubik
Inicjatywy lokalne na przykładzie Warszawy … 101

Aleksandra Strejmer
Aktywny trzeci wiek w trzecim sektorze? Organizacje pozarządowe wobec starzenia się społeczeństwa … 108

RECENZJE, OMÓWIENIA

Rafał Baczyński-Sielaczek
O nowych narzędziach finansowania społecznościowego … 121

Jan Meisel-Dobrzański
Nie pierwszy niepodręcznik … 124

ABSTRAKTY … 128

ABSTRACTS … 131