Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia w: KWARTALNIKU „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce” nr 2 (50) 2017, red. Grzegorz Ciura i Bożena Kłos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia w: KWARTALNIKU „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce” nr 2 (50) 2017, red. Grzegorz Ciura i Bożena Kłos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia w: KWARTALNIKU „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce” nr 2 (50) 2017, red. Grzegorz Ciura i Bożena Kłos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: „Studia BAS”, „Polityka Społeczna w Polsce”
Numer: 2 (50) 2017
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 2080-2404


Spis treści

Wprowadzenie … 5

Ryszard Szarfenberg
Teoria i praktyka polityki społecznej … 9

Wojciech Stefan Zgliczyński
Polityka społeczna w Europie- ewolucja i rozwiązania modelowe … 37

Mirosław Grewiński
Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 – sukcesy i niepowodzenia … 59

Tomasz Machelski
Dochód podstawowy – refleksja prakseologiczna … 93

Katarzyna Andrejuk
Znaczenie polskiej strefy welfare dla imigrantów. Opinie i praktyka ludności
napływowej z wybranych krajów europejskich … 107

Michał Przybylski
Polityka społeczna a wybrane problemy młodej dorosłości … 129

Patrycja Chrzanowska
Proces usamodzielnienia wychowanków placówek
Opiekuńczo-wychowawczych – wybrane aspekty … 147

Anita Richert-Kaźmierska
Teleopieka domowa w systemie opieki nad osobami starszymi –
doświadczenia gmin województwa pomorskiego … 169

Paweł Łuczak
Zabezpieczenie na starość oparte na majątku gospodarstw domowych:
Przegląd badań w kontekście polityki społecznej w Polsce … 191

 Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka (współautor E. Smolec) w: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej (red. J. Przywojska, I. Warwas) w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 4, część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016.

Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka (współautor E. Smolec) w: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej (red. J. Przywojska, I. Warwas) w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 4, część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016.

Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka (współautor E. Smolec) w: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej (red. J. Przywojska, I. Warwas) w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 4, część II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Projekty innowacyjne – doświadczenia Uczelni Korczaka
Autorzy: Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec
Czasopismo: Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Numer: tom XVII, zeszyt 4, część II
Wydawca: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk
Miejsce wydania: Łódź – Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 21733-2486


Spis treści

Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej.
Wprowadzenie doi problematyki … 5

Część I – Innowacje w zarządzaniu publicznym … 15

Magdalena Kalisiak – Mędelska, Możliwe kierunki zmian partycypacji społecznej na poziomie lokalnym … 17

Piotr Oleksiak, Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej … 31

Piotr Bohdziewicz, Jerzy Krzyszkowski, Superwizja jako narzędzie zarzadzania
W jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej … 45

Aldona Podgórniak – Krzykacz, Analiza wykorzystania form prawno – organizacyjnych
Współpracy międzysamorządowej w gminach – porównania międzyregionalne … 61

Justyna Przywojska, Współczesne tendencje w zarzadzaniu publicznym.
Implikacje dla samorządowej polityki społecznej … 77

Aleksandra Nowakowska, Living lab – budowanie innowacyjnych partnerstw
W działaniach samorządu terytorialnego. Polskie doświadczenia. … 91

Izabela Warwas, Zarządzanie multigeneracyjne w sektorze publicznym … 103

Tomasz Karkowski, Zarzadzanie wiedzą w szpitalach klinicznych … 131

Część II – Innowacje w polityce społecznej … 143

Bogusław Urbaniak, W poszukiwaniu recepty na złagodzenie skali bezrobocia
Długookresowego w Unii Europejskiej … 145

Paweł Nowak, Włączenie cyfrowe jako element polityki społecznej … 161

Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec, Projekty innowacyjne – doświadczenia
Uczelni Korczaka … 175

Aleksandra Podkońska, Dylematy ewaluacji lokalnych innowacji
społecznych … 187

Justyna Wiktorowicz, Równowaga praca-życie a wydłużanie aktywności
zawodowej … 201

Joanna Wyrwa, Kapitał społeczny jako istotny czynnik innowacji społecznych … 215

Monika Mularska – Kucharek, O relacjach pomiędzy zaufaniem społecznych a podstawami przedsiębiorczymi … 237Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? – recenzja książki Pani Profesor Elżbiety Trafiałek pt. „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing”, Toruń 2016, str. 310; w: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje NR 36 (1)/2017, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW.

Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? - recenzja książki Pani Profesor Elżbiety Trafiałek pt. „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing”, Toruń 2016, str. 310; w: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje NR 36 (1)/2017, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW.

Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? – recenzja książki Pani Profesor Elżbiety Trafiałek pt. „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing”, Toruń 2016, str. 310; w: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje NR 36 (1)/2017, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań?
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje
Numer: 36 (1)/2017
Wydawca: Komitet Nauk o o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 1640-1808


Spis treści

Od Redakcji … 9

STUDIA
Elżbieta Kryńska
Ekonomiczny kontekst problemu społecznego – przypadek prekariatu … 13

Vasyl Petyuh, Liudmila Shchetinina, Tetiana Shkoda
Development trends, asymmetries and impact factors of youth employment in Ukraine … 27

Cezary Włodarczyk, Katarzyna Badora-Musiał
Trwałość niektórych wyobrażeń. Niespełnione obietnice profesjonalizmu … 43

Kaja Zapędowska-Kling
Zastosowanie perspektywy cyklu życia w polityce społecznej i pracy socjalnej … 63

Beata Ziębińska
Opieka długoterminowa nad ludźmi starymi w kontekście modeli polityki społecznej. Studium porównawcze Hiszpanii i Finlandii … 75

Maciej Cesarski
Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie – czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu? … 95

FORUM

Nauki o polityce publicznej a polityka społeczna – debata … 109

RECENZJE

Joanna Felczak
O uwarunkowaniach resocjalizacji skazanych (recenzja z: A. Jaworska, Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych) … 129

Mirosław Grewiński
Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? (recenzja z: E. Trafiałek, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing) … 135

Alessandro Novembre
Social innovation: opportunities and challenges of a new form of Utopia (recenzja z: G. Marzano, M. Grewiński (red.), Introduction to Social Innovation) … 143

 Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej w: Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne – nr 4/79/2017, kwartalnik poświęcony Forum Myśli Strategicznej, Warszawa, wrzesień 2017.

Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej w: Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne - nr 4/79/2017, kwartalnik poświęcony Forum Myśli Strategicznej, Warszawa, wrzesień 2017.

Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej w: Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne – nr 4/79/2017, kwartalnik poświęcony Forum Myśli Strategicznej, Warszawa, wrzesień 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne
Numer: 4/79/2017
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 1507-1383


Spis treści

Julian Auleytner
Wstęp. Wokół przyszłości Polski … 4

Jerzy Kleer
Co grozi światu? … 6

Piotr Sztompka
Zapis stenograficzny wypowiedzi podczas debaty zorganizowanej w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. ”Instytucje państwa wobec konkurencyjności gospodarki – stan i wyzwania. Kapitał społeczny, wyobraźnia ekonomiczna” (17 listopada 2016 r.) … 15

Andrzej K. Koźmiński
Wyobraźnia ekonomiczna i ekonomia społecznych emocji … 19

Elżbieta Mączyńska
Strategiczne znaczenie pomiaru społeczno – gospodarczych dokonań. Refleksje w kontekście programu debaty na Europejskim Forum Nowych Idei EFNI – Sopot 2017 … 23

Ryszard Bugaj
Credo keynesistów … 34

Janisław Muszyński, Jan Waszkiewicz
Gra o Europę XXI wieku. Renesans czy bankructwo Europy? … 38

Bogdan Galwas
Uniwersytety – ich rola i przyszłość. Uwagi i spostrzeżenia … 42

Mirosław Grewiński
Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej … 47

Ewelina Nojszewska
Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii? … 56

Marek Maruszyński
Zapis stenograficzny wypowiedzi podczas debaty zorganizowanej w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. ”Strategie polskiej innowacyjności” (19 stycznia 2017 r.) … 64

Małgorzata Gałazka-Sobotka
W poszukiwaniu optymalnej strategii dla ochrony zdrowia w Polsce … 68

Michał Zajfert
Perspektywy i ograniczenia rozwoju transportu kolejowego w Polsce … 77

Bogusław Fiedor
Informacja o 55. Kongresie Węgierskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego (Hungarian Economic Assaciation – HEA) … 85Nowe koncepcje w polityce społecznej w: Biuletynie wydawanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Bliżej Pomocy Społecznej nr 6, listopad 2017.

Nowe koncepcje w polityce społecznej w: Biuletynie wydawanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - Bliżej Pomocy Społecznej nr 6, listopad 2017.

Nowe koncepcje w polityce społecznej w: Biuletynie wydawanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Bliżej Pomocy Społecznej nr 6, listopad 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Nowe koncepcje w polityce społecznej
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Bliżej Pomocy Społecznej
Numer: 6
Wydawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Miejsce wydania: Krotoszyn
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: —-


Spis treści

TEMAT NUMERU

Nowe koncepcje w polityce społecznej – prof. dr hab. Mirosław Grewiński … 4

ARTYKUŁY

Najlepsze, co możemy dać – Andrzej Rossa … 11
Choroba Afektywna dwubiegunowa. Perspektywa psychoterapeuty vs perspektywa pacjenta – jako osoby z zaburzeniem dwubiegunowym interpretują współczesny świat – dr n. med. Paulina Jaworska – Andryszewska … 12
Socjoterapia w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy – Agnieszka Kubiak … 14
RELACJE
TEMAT Z OKŁADKI
XIII Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego – Monika Dąbrowska … 16
Co nowego w ekonomii społecznej? – Dominik Radwański … 17
Ogólnopolskie Forum Dyrektorów PCPR – Andrzej Piotrowski … 18
Wakacyjny wypoczynek w ramach projektu „Wakacje z Lions Club” – Anita Głód … 19
Mediacja – drogą do rozwiązywania konfliktów – Roma Paterek … 20
Krotoszyn łączy pokolenia – Zuzanna Nadzieja … 21
Senior z inicjatywą 2017 – Zuzanna Nadzieja … 22

 Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy, (współautor M. Kawa w: Rynek Pracy 1/2015 (154) Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy, (współautor M. Kawa w:Rynek Pracy 1/2015 (154) Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy, (współautor M. Kawa w:Rynek Pracy 1/2015 (154) Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy
Autorzy: Mirosław Grewiński, Marek Kawa
Czasopismo: Rynek Pracy
Numer: 1/2015 (154)
Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISSN:


Spis treści

Słowo wstępu od ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza … 4
Słowo wstępu od redaktor naczelnej prof. Elżbiety Kryńskiej … 5
Urzędy pracy zaczęły działać efektywnie – wywiad z byłym wiceministrem pracy prof. UW Jackiem Męciną – Joanna Ćwiek – Świdecka … 6

TEMAT NUMERU
Poprawa sytuacji na rynku pracy – Hanna Świątkiewicz – Zych … 13

ANALIZY I BADANIA
Młodzi na rynku pracy – wartości i oczekiwania wobec firm – Jacek Gontarek … 24
Zmiany demograficzne i wiek emerytalny jako uwarunkowania podaży pracy w Polsce – Grzegorz Baczewski … 34
Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy – Mirosław Grewiński, Marek Kawa … 44
Jak nagradzać urzędy pracy? – Krzysztof Sadowski … 58
Ośrodek pomocy społecznej i powiatowy urząd pracy – partnerstwo dla aktywności – Ewa Flaszyńska … 64
Strategia rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 72

STATYSTYKA
Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny (czerwiec 2015 r.) – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 76
Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny (lipiec 2015 r.) – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 79
Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny (sierpień 2015 r.) – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 82

DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu – wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz promocji zatrudnienia – Monika Ćwikła … 85

AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki … 95
Rada Dialogu Społecznego zamias Komisji Trójstronnej – MPiPS … 97
Co nowego na rynku pracy? – Joanna Ćwiek – Świdecka … 100
Co nowego w urzędach pracy? – Joanna Ćwiek – Świdecka … 102