Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe, współautor K. Geletta, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014

okladak_117

Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe, współautor K. Geletta, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe
Autorzy: Karolina Geletta, Mirosław Grewiński
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 


Spis treści

Wstęp 5
Rozdział 1. Usługi społeczne w zakresie edukacji . . . 9
1.1 Francja – Usługi wsparcia osób niepełnosprawnych przez
asystentów edukacyjnych i tutorów . . . 9
1.2 Włochy – Modelowy przykład wprowadzenia integracji i inkluzji społecznej w zakresie usług edukacyjnych . . . 13
1.3 Holandia – Między inkluzją społeczną a edukacją segregacyjną . . . 16
1.4 Rumunia – Próby reformy opóźnionego systemu dostarczania usług edukacyjnych . . . 19
1.5 Szwecja – Podejście niekategoryzujące do niepełnosprawności w procesie edukacyjnym . . . 22
1.6 Grecja – Negatywny przykład polityki edukacyjnej państwa wobec osób niepełnosprawnych . . . 23

Rozdział 2. Usługi społeczne w zakresie rynku pracy . . . 29
2.1 Francja – W stronę szerokiej oferty usług społecznych w zakresie rynku pracy . . . 29
2.2 Hiszpania – Reforma w kierunku inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych na mainstreamowym rynku pracy . . . 33
2.3 Norwegia – Szeroki program w zakresie racjonalnych usprawnień . . . 35
2.4 Wielka Brytania – Odejście od pomocy społecznej w kierunku zatrudnienia . . . 37

Rozdział 3. Usługi społeczne w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacji . . . 49
3.1 Irlandia – Dobrze dofinansowany system usług opieki zdrowotnej i rehabilitacji wymagający reform . . . 49
3.2 Holandia – Personalny budżet osoby niepełnosprawnej: modelowy przykład innowacji w zakresie alokacji budżetu na usługi dla osób niepełnosprawnych . . . 54
3.3 Wielka Brytania – W stronę modelu zintegrowanych usług społecznych . . . 56

Rozdział 4. Usługi mieszkaniowe na rzecz osób niepełnosprawnych . . . 59
4.1 Holandia – Komercyjne rozwiązania mieszkalnictwa klasterowego oraz centra opieki zastępczej . . . 59
4.2 Wielka Brytania – Wspieranie niezależnego zamieszkania w społecznościach lokalnych na zasadach komercyjnych . . . 61

Rozdział 5. Indywidualizacja finansowania usług na rzecz osób niepełnosprawnych . . . 67
5.1 Metoda płatności bezpośrednich w Wielkiej Brytanii . . . 69
5.2 Budżet personalny w Holandii . . . 70
5.3 Niemcy – Komercjalizacja opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ramach budżetu personalnego . . . 72
Rozdział 6. Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych . . . 75
6.1 Transport komercyjny dla osób niepełnosprawnych w Irlandii . . . 75
6.2 Wielka Brytania – najbardziej efektywny model dostarczania komercyjnych usług transportowych w UE . . . 78

Rozdział 7. Dostępność do e-usług społecznych w UE . . . 81

Rekomendac . . . 85
Bibliografia . . . 89
Netografia . . . 91Książki autorskie

[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]

Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, współautorzy J. Reis-Jorge, M. Ferreira, Warszawa 2014

okladka_104

Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, współautorzy J. Reis-Jorge, M. Ferreira, Warszawa 2014


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych
Autor: Marco Ferreira, Mirosław Grewiński, José Reis-Jorge
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 978-83-63332-21-1


Spis treści

WSTĘP . . .  6

ROZDZIAŁ 1
POLITYKA SPOŁECZNA, SŁUŻBY SPOŁECZNE ORAZ ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA: WYZWANIA XXI WIEKUProf. Marco Ferreira . . . 9
1.1. Teorie rozwoju społecznego . . . 10
1.1.1. Teoria modernizacji . . . 11
1.1.2. Teoria zależności . . . 11
1.1.3. Teoria systemów – światów . . . 12
1.1.4. Teoria globalizacji . . . 12
1.2. Główne czynniki integralnego rozwoju ludzkości . . . 13
1.3. Służby społeczne – zróżnicowanie i zakres działalności . . . 16
1.3.1. Historyczny rozwój pomocy społecznej . . . 17
1.3.2. Współczesne służby społeczne . . . 18
1.4. Podsumowanie . . . 20

ROZDZIAŁ 2
SUPERWIZJA W PRACY SOCJALNEJ: PRAKTYKA, TRENING I WSPARCIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCHProf. Marco Ferreira . . . 22
2.1. System instytucjonalny . . . 23
2.2. System pracy socjalnej . . . 24
2.3. Superwizja: natura, praktyka i trening . . . 26
2.4. Charakterystyka i profil superwizorów . . . 31
2.5. Podsumowanie . . . 33

ROZDZIAŁ 3
TEORETYCZNE PODSTAWY SUPERWIZJI – KONCEPCJA, MODELE, RODZAJE I FORMYProf. José Reis-Jorge . . . 35
3.1. Wokół koncepcji superwizji . . . 36
3.2. Superwizja w życiu zawodowym: różne poziomy procesu . . . 37
3.3. Modele i orientacje w superwizji . . . 38
3.3.1. Funkcjonalne typy superwizji . . . 38
3.3.2. Różne modele superwizji . . . 39
3.3.3. Modele scenariuszowe . . . 41
3.3.4. Superwizja kliniczna . . . 43
3.4. Systemowe spojrzenie na superwizję . . . 44
3.5. Superwizja jako edukacja osób dorosłych . . . 46
3.6. Formy i rodzaje superwizji . . . 48
3.6.1. Formy w superwizji . . . 48
3.6.2. Rodzaje superwizji . . . 49
3.7. Podsumowanie . . . 49

ROZDZIAŁ 4
PRAKTYKA REFLEKSJI: DROGA DO PROFESJONALNEGO ROZWOJU I AUTONOMIIProf. José Reis-Jorge . . . 53
4.1. Wyjaśnienie koncepcji . . . 54
4.2. Modele praktyki refleksji . . . 56
4.2.1. Model refleksji Kolba . . . 56
4.2.2. Model pojedynczej i podwójnej pętli Argyrisa i Schöna . . . 57
4.2.3. Model refleksji Grahama i Gibbsa . . . 57
4.2.4. Model ustrukturyzowanej refleksji Chrisa Johnsa . . . 58
4.2.5. Koncepcja „Krytycznej soczewki” Brookfielda . . . 58
4.2.6. Model refleksyjnego praktyka Donalda Schöna . . . 59
4.3. Wymiary refleksyjnej superwizji . . . 60
4.4. Koncentracja oraz intencjonalność w praktyce refleksyjnej . . . 61
4.5. Rozwój profesjonalistów służb społecznych jako świadomych praktyków . . . 63
4.5.1. Podejście analityczne . . . 64
4.5.2. Metody . . . 64
4.5.3. Strategie oraz narzędzia . . . 66
4.6. Refleksyjna praktyka oraz superwizja . . . 68
4.6.1. Warunki wstępne superwizji opartej na refleksyjnym nauczaniu i uczeniu się . . . 69
4.6.2. Strategie refleksyjnej superwizji . . . 69
4.7. Podsumowanie i wnioski . . . 72

ROZDZIAŁ 5
MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI SUPERWIZJI W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCHProf. Mirosław Grewiński . . . 75
5.1. Model anglosaski superwizji w służbach społecznych . . . 76
5.2. Zróżnicowane modele superwizji w poszczególnych państwach UE . . . 81
5.3. Podsumowanie i implikacje dla Polski . . . 8

ROZDZIAŁ 6
JAKI MODEL SUPERWIZJI SŁUŻB SPOŁECZNYCH W POLSCE?Prof. Mirosław Grewiński . . . 87
6.1. Dorobek superwizji w Polsce . . . 88
6.2. Wnioski z ogólnopolskich badań nad superwizją w służbach społecznych . . . 90
6.3. Standard superwizji pracy socjalnej proponowany w projekcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. Janusza Korczaka i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na zlecenie CRZL/MPiPS . . . 92
6.4. Superwizja w instytucjach zajmujących się uzależnieniami, przemocą oraz innymi patologiami . . . 96
6.5. Podsumowanie . . . 98

WnioskiProf. Marco Ferreira, Prof. José Reis-Jorge, Prof. Mirosław Grewiński . . . 100

BIBLIOGRAFIA . . . 104Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, współautor J. Lizut, ROPS w Toruniu, Toruń 2012

Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych (współautor J. Lizut), ROPS w Toruniu, Toruń 2013.

Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych (współautor J. Lizut), ROPS w Toruniu, Toruń 2012


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych
Autor: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca: ROPS w Toruniu
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-63907-00-6


Spis treści

Wstęp 5
Rozdział 1
Joanna Lizut
Teoretyczne zagadnienia dotyczące usług społecznych . . . 7
Rozdział 2
Mirosław Grewiński
Usługi użyteczności publicznej w Unii Europejskiej i jej model społeczny . . . 21
Rozdział 3
Mirosław Grewiński
Kontekst reorganizacji systemu pomocy społecznej w Polsce . . . 33
Rozdział 4
Joanna Lizut
Dylematy standaryzacji usług społecznych . . . 47
Rozdział 5
Mirosław Grewiński
Integracja usług społecznych – w kierunku partnerstwa . . . 61
Rozdział 6
Joanna Lizut
Stare i nowe usługi społeczne – w kierunku aktywizacji i ekonomii społecznej . . . 69
Rozdział 7
Mirosław Grewiński
Kontraktowanie usług społecznych a rozwój podmiotów trzeciego systemu i sektora nieformalnego . . . 83
Rozdział 8
Mirosław Grewiński
Finansowanie usług społecznych . . . 95
Rozdział 9
Joanna Lizut
Efektywność i skuteczność usług społecznych – jak zmierzyć to, co niemierzalne? . . . 107
Zakończenie . . . 121
Spis tabel . . . 126
Spis schematów . . . 127
Bibliografia . . . 128
Strony internetowe . . . 137
Dokumenty . . . 138System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, współautor A. Zasada-Chorab, ROPS w Toruniu, Toruń 2012

System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki (współautor A. Zasada - Chorab), ROPS w Toruniu, Toruń 2013.

System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki (współautor A. Zasada-Chorab), ROPS w Toruniu, Toruń 2012


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki
Autor: Mirosław Grewiński, Anna Zasada-Chorab
Wydawca: ROPS w Toruniu
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-63907-03-7


Spis treści

Wstęp . . . 5
Rozdział 1
Anna Zasada-Chorab
Ramy prawne i organizacyjne systemu pomocy społecznej w Polsce . . . 7
Rozdział 2
Mirosław Grewiński
Ewolucja rozwoju pomocy społecznej w Polsce . . . 19
Rozdział 3
Mirosław Grewiński
Ekonomizacja i uspołecznienie pomocy społecznej . . . 29
Rozdział 4
Mirosław Grewiński
Decentralizacja i demonopolizacja systemu pomocy społecznej – w kierunku partnerskiej i aktywnej polityki społecznej . . . 43
Rozdział 5
Mirosław Grewiński
System instytucjonalny pomocy społecznej w Polsce i wybrane formy wsparcia . . . 53
Rozdział 6
Mirosław Grewiński
Świadczenia a konteksty usług społecznych i socjalnych . . . 63
Rozdział 7
Anna Zasada-Chorab
Zarządzanie w organizacjach a pomoc społeczna . . . 77
Rozdział 8
Anna Zasada-Chorab
Przyszłość zawodu pracownika socjalnego w kontekście kwalifikacji . . . 91
Rozdział 9
Mirosław Grewiński
Dokąd zmierzamy? Dylematy przyszłości systemu pomocy społecznej . . . 103
Zakończenie . . . 127
Bibliografia . . . 128
Spis wykresów . . . 135
Spis tabel . . . 136Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju, współredaktor A. Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2012

Przedsiębiorczość w Polsce - bariery i perspektywy rozwoju (red. A. Frączkiewicz-Wronka i m. Grewiński) Warszawa 2012.

Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju (red. A. Frączkiewicz-Wronka i m. Grewiński) Warszawa 2012.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju
Redakcja merytoryczna: Aldona Frączkiewicz-Wronka, Mirosław Grewiński
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-61121-60-2


Spis treści

Wstęp . . . 7

Rozdział I
Człowiek przedsiębiorczy – między postawą a działaniem . . . 13
Marta Gębska
Przedsiębiorczość  w Polsce. Polska na tle innych państw w rankingach i statystykach międzynarodowych . . . 15

Rozdział II
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce . . . 39
Joanna Plak
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości osób młodych na przykładzie województwa lubelskiego . . . 41
Rajmund Morawski
Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w opinii studentów państwowej uczelni. Opis przeprowadzonych badań . . . 61
Kinga Kuźma-Gołdanowska
Humanista w biznesie, czyli jak pokonać bariery i odnieść sukces we własnej firmie . . . 73

Rozdział III
Perspektywy i szanse rozwoju przedsiębiorczości . . . 105
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Martyna Wronka
Przedsiębiorczość akademicka – signum temporis nowoczesnej uczelni . . . 107
Mirosław Grewiński, Martyna Wronka
Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR . . . 129

Rozdział IV
Ewaluacja projektu Kreatywny Humanista . . . 149
Katarzyna Karpińska
Rezultaty projektu KREATYWNY HUMANISTA . . . 151

Summary . . . 171
Autorzy . . . 176