System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, współautor A. Zasada-Chorab, ROPS w Toruniu, Toruń 2012

System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki (współautor A. Zasada - Chorab), ROPS w Toruniu, Toruń 2013.

System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki (współautor A. Zasada-Chorab), ROPS w Toruniu, Toruń 2012


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki
Autor: Mirosław Grewiński, Anna Zasada-Chorab
Wydawca: ROPS w Toruniu
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-63907-03-7


Spis treści

Wstęp . . . 5
Rozdział 1
Anna Zasada-Chorab
Ramy prawne i organizacyjne systemu pomocy społecznej w Polsce . . . 7
Rozdział 2
Mirosław Grewiński
Ewolucja rozwoju pomocy społecznej w Polsce . . . 19
Rozdział 3
Mirosław Grewiński
Ekonomizacja i uspołecznienie pomocy społecznej . . . 29
Rozdział 4
Mirosław Grewiński
Decentralizacja i demonopolizacja systemu pomocy społecznej – w kierunku partnerskiej i aktywnej polityki społecznej . . . 43
Rozdział 5
Mirosław Grewiński
System instytucjonalny pomocy społecznej w Polsce i wybrane formy wsparcia . . . 53
Rozdział 6
Mirosław Grewiński
Świadczenia a konteksty usług społecznych i socjalnych . . . 63
Rozdział 7
Anna Zasada-Chorab
Zarządzanie w organizacjach a pomoc społeczna . . . 77
Rozdział 8
Anna Zasada-Chorab
Przyszłość zawodu pracownika socjalnego w kontekście kwalifikacji . . . 91
Rozdział 9
Mirosław Grewiński
Dokąd zmierzamy? Dylematy przyszłości systemu pomocy społecznej . . . 103
Zakończenie . . . 127
Bibliografia . . . 128
Spis wykresów . . . 135
Spis tabel . . . 136Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju, współredaktor A. Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2012

Przedsiębiorczość w Polsce - bariery i perspektywy rozwoju (red. A. Frączkiewicz-Wronka i m. Grewiński) Warszawa 2012.

Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju (red. A. Frączkiewicz-Wronka i m. Grewiński) Warszawa 2012.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju
Redakcja merytoryczna: Aldona Frączkiewicz-Wronka, Mirosław Grewiński
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-61121-60-2


Spis treści

Wstęp . . . 7

Rozdział I
Człowiek przedsiębiorczy – między postawą a działaniem . . . 13
Marta Gębska
Przedsiębiorczość  w Polsce. Polska na tle innych państw w rankingach i statystykach międzynarodowych . . . 15

Rozdział II
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce . . . 39
Joanna Plak
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości osób młodych na przykładzie województwa lubelskiego . . . 41
Rajmund Morawski
Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w opinii studentów państwowej uczelni. Opis przeprowadzonych badań . . . 61
Kinga Kuźma-Gołdanowska
Humanista w biznesie, czyli jak pokonać bariery i odnieść sukces we własnej firmie . . . 73

Rozdział III
Perspektywy i szanse rozwoju przedsiębiorczości . . . 105
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Martyna Wronka
Przedsiębiorczość akademicka – signum temporis nowoczesnej uczelni . . . 107
Mirosław Grewiński, Martyna Wronka
Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR . . . 129

Rozdział IV
Ewaluacja projektu Kreatywny Humanista . . . 149
Katarzyna Karpińska
Rezultaty projektu KREATYWNY HUMANISTA . . . 151

Summary . . . 171
Autorzy . . . 176Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych, współautor A. Karwacki, MCPS 2010

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w zakresie realizacji usług społecznych (współautor A. Karwacki),  MCPS 2010.

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w zakresie realizacji usług społecznych (współautor A. Karwacki), MCPS 2010.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych
Autor: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki
Wydawca: MCPS
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN: 978-83-918100-8-9


Spis treści

Wstęp . . . 9

CZĘŚĆ 1
Rozdział 1.
Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia pluralistycznej, wielosektorowej i aktywizującej polityki, pomocy i integracji społecznej
. . . 13
1.1. Transformacja polityki społecznej i państwa opiekuńczego . . . 13
1.2. Reorganizacja systemów pomocy społecznej w Polsce . . . 15
1.3. Międzysektorowe partnerstwo i współpraca . . . 20
1.4. Rozwój zindywidualizowanych usług społecznych i ich integracja . . . 22
1.5. Menedżeryzacja, nowe zarządzanie publiczne i governance w lokalnej polityce społecznej . . . 29
1.6. Skuteczność i efektywność usług społecznych . . . 33
1.7. Od pasywnych świadczeń do aktywizującej pomocy społecznej . . . 43

Rozdział 2.
Pluralizm i wielosektorowość w pomocy społecznej na Mazowszu – analiza dynamiki instytucji . . . 55
2.1. Zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005-2009 . . . 55
2.2. Wielosektorowość w systemie wsparcia instytucjonalnego w województwie mazowieckim w latach 2007-2009 . . . 59

CZĘŚĆ 2
Rozdział 3.
Pomoc społeczna a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne w województwie mazowieckim na tle sytuacji w Polsce – raport z badań . . . 87
3.1. Ośrodki pomocy społecznej a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne . . . 87
3.2. Powiatowe centra pomocy społecznej a międzysektorowa współpraca
i usługi społeczne . . . 135
Podstawowe wnioski z badań OPS . . . 159
Podstawowe wnioski z badań PCPR . . . 161

Zakończenie . . . 165
Wybrana literatura cytowana w pracy . . . 169Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa 2009

Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego.

Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego
Autor: Mirosław Grewiński
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2009
Numer ISBN: 9788361121091


Spis treści

Przedmowa . . . 15
Wprowadzenie . . . 25

Część 1. WIELOSEKTOROWOŚĆ W TEORII POLITYKI SPOŁECZNEJ . . . 47

Rozdział 1. Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego w kontekście wielosektorowej polityki społecznej . . . 49
1.1. Prekursorzy idei społeczeństwa obywatelskiego . . . 49
1.2. Porządek pluralistycznego społeczeństwa i państwa . . . 61
1.3. Potencjał kapitału społecznego . . . 64
1.4. Wybrane koncepcje obywatelstwa i ich zastosowanie w polityce społecznej . . . 70
1.4.1. Komunitarianizm jako przykład nowego podejścia do obywatelstwa . . . 77

Rozdział 2. Modele wielosektorowości i dorobek naukowy w zakresie pluralizmu . . . 83
2.1. Trójkąt dobrobytu jako teoretyczny model wielosektorowości . . . 83
2.2. Model sfer społecznych i welfare pentagon . . . 103
2.3. Modele struktury społecznej według J. Auleytnera i M. Księżopolskiego . . . 111
2.4. Dynamika instytucji a welfare pluralism . . . 116
2.5. Krytyka sektora publicznego, rynkowego i obywatelskiego . . . 121
2.6. Jaki model welfare pluralism? . . . 126
2.7. Stokrotka dobrobytu – autorska koncepcja wielosektorowej polityki społecznej . . . 135

Rozdział 3. Transformacja państwa opiekuńczego – procesy sprzyjające rozwojowi wielosektorowej polityki społecznej . . . 139
3.1. Kierunki zmian i reorganizacji . . . 139
3.2. Zwiększająca się rola organizacji i instytucji ponadnarodowych . . . 142
3.3. Zmniejszająca się rola państwa i rosnące znaczenie zasady subsydiarności . . . 151
3.4. Reformowanie państwa – w kierunku nowego zarządzania publicznego i public governance . . . 158
3.5. W kierunku decentralizacji, demonopolizacji i dekoncentracji . . . 162
3.6. Komercjalizacja polityki społecznej . . . 167
3.7. Uspołecznienie polityki społecznej . . . 171
3.8. Gospodarka społeczna . . . 178
3.9. Społeczna odpowiedzialność biznesu . . . 185
3.10. Powrót do rodziny i nieformalnych grup wsparcia . . . 188
3.11. Wzrost znaczenia roli mediów . . . 192
3.12. Partnerstwa społeczne i sieci jako instrumenty welfare pluralism . . . 194
3.13. Integracja usług a wielosektorowa polityka społeczna . . . 199

Rozdział 4. Rozwój sektora obywatelskiej polityki społecznej jako przykład dynamiki pluralizmu . . . 205
4.1. Komponenty obywatelskiej polityki społecznej . . . 205
4.2. Definicje, funkcje i charakterystyka podsektora organizacji pozarządowych . . . 209
4.2.1. Znaczenie organizacji pozarządowych w ujęciu międzynarodowym . . . 212
4.2.2. Rozwój sektora pozarządowego w Polsce . . . 218
4.2.2.1. Charakterystyka organizacji pozarządowych w Polsce . . . 222
4.2.2.2. Instytucje kościelne i wyznaniowe jako pozarządowe podmioty polityki społecznej . . . 227
4.3. Potencjał podmiotów gospodarki społecznej . . . 230
4.3.1. Doświadczenia z gospodarką społeczną w wybranych krajach . . . . 234
4.3.2. Gospodarka społeczna w Polsce . . . 246
4.4. Rodzina, gospodarstwa domowe oraz grupy nieformalne . . . 251

Część 2. WIELOSEKTOROWOŚĆ W PRAKTYCE KRAJOWEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ . . . 261

Rozdział 5. Wielosektorowość w polityce pomocy i integracji społecznej . . . 263
5.1. Kształtowanie się pluralistycznej pomocy społecznej . . . 263
5.2. Publiczne instytucje pomocy społecznej . . . 267
5.3. Pluralizm w świadczeniu usług w systemie pomocy społecznej . . . 271
5.4. Wielosektorowość w systemie opieki i wsparcia społecznego . . . 280
5.4.1. Domy pomocy społecznej . . . 280
5.4.2. Placówki całodobowej opieki . . . 287
5.4.3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze . . . 294
5.4.4. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze . . . 299
5.4.5. Ośrodki interwencji kryzysowej . . . 303
5.5. Znaczenie pozarządowych organizacji pomocy społecznej . . . 307

Rozdział 6. Wielosektorowość w polityce zatrudnienia i rynku pracy . . .  311
6.1. Kształtowanie się pluralistycznej polityki zatrudnienia i rynku pracy . . . 311
6.2. Potencjał publicznych służb zatrudnienia . . . 316
6.3. Ochotnicze Hufce Pracy jako instytucja rynku pracy . . . 322
6.4. Wielosektorowość w systemie instytucji rynku pracy . . . 325
6.4.1. Agencje zatrudnienia . . . 325
6.4.2. Instytucje szkoleniowe . . . 334
6.4.3. Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego . . . 342
6.5. Znaczenie pozarządowych organizacji rynku pracy w polityce zatrudnienia . . . 344
6.6. Podmioty działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości . . . 350

Rozdział 7. Wielosektorowość w polityce edukacyjnej i kształcenia ustawicznego . . .  354
7.1 Kształtowanie się pluralistycznej polityki edukacyjnej . . . 354
7.2. Sytuacja na poziomie wychowania przedszkolnego . . . 359
7.3. Wielosektorowość w systemie edukacji dzieci i młodzieży . . . 362
7.3.1. Szkoły podstawowe . . . 362
7.3.2. Szkoły gimnazjalne . . . 366
7.3.3. Licea ogólnokształcące . . . 369
7.3.4. Szkoły techniczne i licea profilowane . . . 374
7.4. Wielosektorowość w kształceniu osób dorosłych . . . 377
7.4.1. Szkoły policealne . . . 377
7.4.2. Szkoły wyższe . . . 380
7.4.3. Instytucje kształcenia ustawicznego . . . 384
7.5. Znaczenie pozarządowych organizacji edukacyjnych . . . 387

Zakończenie . . . 391
Summary . . . 417
Bibliografia . . . 421
Indeks nazwisk . . . 437
Spis rysunków . . . 443
Spis tabel . . . 447

 

 

 

Contents

Preface . . . 15
Introduction . . . 25

Part 1. MULTISECTORALITY IN THE THEORY OF SOCIAL POLICY . . . 47

Chapter 1. The significance of civil society and social capital in the context of multisectoral social policy . . . 49
1.1. Precursors of the idea of civil society . . . 49
1.2. The order of pluralistic society and state . . . 61
1.3. The potential of social capital . . . 64
1.4. Selected civic concepts and their application in social policy . . . 70
1.4.1. Communitarianism as an example of a new approach to citizenship . . . 77

Chapter 2. Multisectorality models and scientific developments in the area of pluralism . . . 83
2.1. The welfare triangle as a theoretical model of multisectorality . . . 83
2.2. The social spheres model and the welfare pentagon . . . 103
2.3. Social structure models according to J. Auleytner and M. Księżopolski . . . 111
2.4. Institutional dynamics and welfare pluralism . . . 116
2.5. Criticism of the public, market and civil sectors . . . 121
2.6. What model of welfare pluralism? . . . 126
2.7. Welfare daisy – an authorial concept of multisectoral social policy . . . 135

Chapter 3. Transformation of the welfare state – processes conducive to the development of multisectoral social policy . . . 139
3.1. Directions of change and reorganization . . . 139
3.2. The increasing role of supranational organizations and institutions . . . 142
3.3. The diminishing role of the state and the growing importance of the subsidiarity principle . . . 151
3.4. Reforming the state – towards new public management and public governance . . . 158
3.5. Towards devolution, demonopolization and deconcentration . . . 162
3.6. Commercialization of social policy . . . 167
3.7. Socialization of social policy . . . 171
3.8. Social economy . . . 178
3.9. Corporate Social Responsibility . . .  185
3.10. Reversion to family and informal support groups . . .  188
3.11. The growing significance of media . . .  192
3.12. Social partnerships and networks as instruments of welfare pluralism . . . 194
3.13. Integration of services and multisectoral social policy . . . 199

Chapter 4. The development of the civil social policy sector as an example of the dynamics of pluralism . . . 205
4.1. The components of civil social policy . . . 205
4.2. Definitions, functions and characteristics of the NGO sub-sector . . . 209
4.2.1. The importance non-governmental organizations in an international perspective . . .  212
4.2.2. The development of the non-governmental sector in Poland . . . 218
4.2.2.1. Characteristics of non-governmental organizations in Poland . . . 222
4.2.2.2. Church and religious institutions as non-governmental agents of social policy . . . 227
4.3. The potential of social economy agents . . . 230
4.3.1. The experience of social economy in selected countries . . . 234
4.3.2. Social economy in Poland . . . 246
4.4. Family, households and informal groups . . . 251

Part 2. MULTISECTORALITY IN THE PRACTICE OF NATIONAL SOCIAL POLICY . . .  261

Chapter 5. Multisectorality in the policy of social security and integration . . . 263
5.1. The shaping of pluralistic social security . . . 263
5.2. Public institutions of social security . . . 267
5.3. Pluralism of service provision in the social security system . . . 271
5.4. Multisectorality in the system of social care and assistance . . . 280
5.4.1. Rest homes . . . 280
5.4.2. Residential care institutions . . . 287
5.4.3. Care and education institutions . . . 294
5.4.4. Adoption and fostering centres . . . 299
5.4.5. Crisis intervention centres . . . 303
5.5. The significance of non-governmental welfare organizations . . . 307

Chapter 6. Multisectorality in employment and labour market policies . . . 311
6.1. The shaping of pluralistic employment and labour market policies . . . 311
6.2. The potential of public employment services . . . 316
6.3. Voluntary Work Corps as a labour market institution . . . 322
6.4. Multisectorality in the system of labour market institutions . . . 325
6.4.1. Employment agencies . . . 325
6.4.2. Training institutions . . . 334
6.4.3. Institutions of social dialogue and local partnership . . . 342
6.5. The importance of non-governmental organizations of labour market in employment policy . . . 344
6.6. Agents acting for the development of entrepreneurship . . . 350

Chapter 7. Multisectorality in educational and lifelong learning policies . . . 354
7.1. The shaping of a pluralistic educational policy . . . 354
7.2. The situation on the level of pre-school education . . . 359
7.3. Multisectorality in the children and youth education system . . . 362
7.3.1. Primary schools . . . 362
7.3.2. Pre-secondary schools . . . 366
7.3.3. Secondary schools . . . 369
7.3.4. Technical schools and specialized secondary schools . . . 374
7.4. Multisectorality in adult education . . . 377
7.4.1. Post-secondary schools . . . 377
7.4.2. Tertiary institutions . . . 380
7.4.3. Lifelong learning institutions . . . 384
7.5. The significance of non-governmental educational organizations . . . 387

Conclusion . . . 391
Summary  . . . 417
Bibliography  . . .  421
Index of names . . . 437
List of illustrations . .  .443
List of tables . . . 447


Publikacja do pobrania – PDF

Obywatelska polityka społeczna, WSP TWP, Warszawa 2007

Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007

Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Obywatelska polityka społeczna
Autor: Mirosław Grewiński, Stanisław Kamiński
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Numer ISBN: 83-88278-90-8


Spis treści

WPROWADZENIE . . . 7
WSTĘP . . . 11

ROZDZIAŁ 1
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – HISTORIA POJĘCIA I WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIE . . . 15
1.1. Prekursorzy idei społeczeństwa obywatelskiego . . . 15
1.2. Potencjał kapitału społecznego . . . 26
1.3. Wybrane koncepcje obywatelstwa a polityka społeczna . . . 34
1.3.1. Komunitarianizm jako przykład nowego podejścia do obywatelstwa . . . 42

ROZDZIAŁ 2
TRZECI SEKTOR A POLITYKA SPOŁECZNA – PODSTAWOWE POJĘCIA I DYLEMATY . . . 49
2.1. Definicje i funkcje sektora społecznego . . . 49
2.2. Wielosektorowa polityka społeczna . . . 55
2.2.1. Przykłady nasilającego się pluralizmu . . . 60
2.3. Trzy sektory – krytyczna analiza porównawcza . . . 75

ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W POLSCE PO 1989 ROKU . . . 83
3.1. Geneza polskich organizacji społecznych . . . 83
3.2. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne . . . 89
3.3. Przemiany jakościowe i ilościowe trzeciego sektora . . . 98
3.4. Aktywność społeczna Polaków . . . 111
3.4.1. Członkostwo w organizacjach . . . 111
3.4.2. Wolontariat . . . 113
3.4.3. Filantropia . . . 116
3.4.4. Ocena organizacji pozarządowych . . . 117

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE PO 1989 ROKU . . . 121
4.1. Rodzaje relacji międzysektorowych . . . 121
4.2. Prawne uwarunkowania relacji międzysektorowych . . . 125
4.3. Organizacje pozarządowe a jednostki samorządu terytorialnego . . . 137
4.4. Organizacje społeczne a administracja rządowa . . . 151
4.5. Przykład znaczenia organizacji pozarządowych w pluralizmie pomocy społecznej w regionie mazowieckim . . . 156

ROZDZIAŁ 5
GOSPODARKA SPOŁECZNA JAKO ELEMENT OBYWATELSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ . . . 167
5.1. Idea i podmioty gospodarki społecznej . . . 167
5.2. Gospodarka społeczna w wybranych krajach . . . 173
5.3. Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w Polsce . . . 184
5.4. Krytyka gospodarki społecznej i aktywizujących Programów społecznych . . . 188

ZAKOŃCZENIE . . . 193
BIBLIOGRAFIA . . . 197
ANEKS . . . 211
SPIS AKTÓW PRAWNYCH . . . 245
SPIS TABEL . . . 249
SPIS RYSUNKÓW . . . 251


Publikacja do pobrania – PDF

Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, współautor K. Głąbicka, Warszawa 2005

Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Warszawa 2005 (współautor K. Głąbicka).

Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Euopejskiej, Warszawa 2005 (współautor K. Głąbicka).


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej
Autor: Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński
Wydawca:  Dom Wydawniczy Elipsa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2005
Numer ISBN:  83-7151-681-9


Spis treści

Wykaz skrótów . . . 11
Spis tabel . . . 15
Przedmowa . . . 19

Rozdział 1.
Wybrane teorie rozwoju regionalnego . . . 23
1.1. Teorie lokalizacji . . . 24
1.2. Teorie (neo )klasyczne . . . 26
1.2.1. korzyści komparatywnych . . . 27
1.2.2. Keynes’a . . . 28
1.2.3. rozwoju zrównoważonego . . . 28
1.2.4. Teoria rozwoju niezrównoważonego . . . 29
1.3. Teorie polaryzacji . . . 29
1.3.1. Teoria polaryzacji sektorowej . . . 30
1.3.2. Teoria polaryzacji regionalnej . . . 30
1.3.3. Teoria centrum i peryferii . . . 31
1.4. Teorie rozwoju „od dołu” . . . 32
1.4.1. Teoria potrzeb podstawowych . . . 32
1.4.2. Teoria rozwoju autocentrycznego . . . 33
1.4.3. Teoria niezależnego rozwoju regionalnego . . . 33
1.4.4. Teoria wykorzystania potencjału endogenicznego . . . 34
1.5. Teorie polityk strukturalnych . . . 35
1.5.1. Teoria nieadekwatności rynków . . . 35
1.5.2. Teoria cyklu wzrostu . . . 36

Rozdział 2.
Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej . . . 38
2.1. Podstawowe definicje . . . 38
2.2. Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-1975) . . . 41
2.3. Rozwój europejskiej polityki regionalnej (lata 1976-1985) . . . 45
2.4. Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-1992) . . . 49
2.5. Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-1999) . . . 52
2.6. Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000-2006) . . . 53

Rozdział 3.
Cele europejskiej polityki regionalnej . . . 57
3.1. Cele realizowane w latach 1989-1993 . . . 57
3.2. Cele realizowane w latach 1994-1999 . . . 59
3.3. Cele realizowane w latach 2000-2006 . . . 63

Rozdział 4.
Zasady europejskiej polityki regionalnej . . . 69
4.1. Zasady generalne . . . 69
4.1.1. Solidarność . . . 69
4.1.2. Subsydiarność . . . 70
4.1.3. Partnerstwo . . . 72
4.2. Zasady organizacji polityki regionalnej . . . 73
4.2.1. Programowanie . . . 73
4.2.2. Zgodność . . . 77
4.3. Zasady finansowania polityki regionalnej . . . 78
4.3.1. Koncentracja . . . 78
4.3.2. Uzupełnienie . . . 81
4.3.3. Reguła n+2 . . . 82
4.4. Zasady oceny realizacji programów . . . 83
4.4.1. Monitoring . . . 83
4.4.2. Kontrola finansowa . . . 87
4.4.3. Ewaluacja . . . 87

Rozdział 5.
Instytucje polityki regionalnej w Unii Europejskiej . . . 90
5.1. Instytucje ustawodawcze . . . 91
5.1.1. Parlament Europejski . . . 91
5.1.2. Rada Europejska . . . 93
5.1.3. Rada Unii Europejskiej . . . 94
5.2. Instytucja wykonawcza . . . 96
5.2.1. Komisja Europejska . . . 96
5.3. Instytucje finansowe . . . 97
5.3.1. Europejski Bank Inwestycyjny . . . 97
5.3.2. Europejski Bank Centralny . . . 100
5.4. Instytucje opiniodawczo-doradcze . . . 100
5.4.1. Komitet Regionów . . . 100
5.4.2. Komitet Ekonomiczno-Społeczny . . . 103
5.5. Instytucje kontrolne . . . 105
5.5.1. Rzecznik Praw Obywatelskich – OMBUDSMAN . . . 105
5.5.2. Trybunał Obrachunkowy . . . 105
5.5.3. Europejski Urząd ds. Zwalczania Oszustw Finansowych i Gospodarczych . . . 106
5.6. Instytucja sądownicza . . . 106
5.6.1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości . . . 106
5.7. Pozapaństwowe podmioty polityki regionalnej . . . 107
5.8. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy . . . 109
5.9. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju . . . 109
5.10. Podmiot lokalny . . . 110

Rozdział 6.
Instrumenty europejskiej polityki regionalnej . . . 113
6.1. Instrumenty prawne . . . 113
6.1.1. Ustawodawstwo pierwotne WE . . . 113
6.1.2. Ustawodawstwo wtórne WE . . . 115
6.2. Instrumenty finansowe . . . 118
6.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego . . . 118
6.2.2. Europejski Fundusz Społeczny . . . 121
6.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej . . . 127
6.2.4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa . . . 130
6.2.5. Fundusz Spójności . . . 131
6.2.6. Fundusz Solidarności . . . 136
6.2.7. Fundusze przedakcesyjne . . . 138
6.2.8. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy . . . 143
6.3. Instrumenty statystyczne – NUTS . . . 146

Rozdział 7.
Inicjatywy Wspólnotowe . . . 151
7.1. INTERREG III . . . 155
7.2. URBAN . . . 158
7.3. EQUAL . . . 159
7.4. LEADER + . . . 162
7.5. Inne formy pomocy . . . 162

Rozdział 8.
Polityka spójności społeczno-gospodarczej . . . 164
8.1. Znaczenie polityki spójności . . . 164
8.1.1. Cele polityki spójności . . . 165
8.1.2. Priorytety polityki spójności . . . 166
8.1.3. Wymiary polityki spójności . . . 167
8.2. Spójność gospodarcza . . . 168
8.3. Spójność społeczna . . . 173
8.4. Spójność terytorialna . . . 184
8.5. Efekty realizowanej polityki spójności na przykładzie wybranych państw . . . 190
8.6. Wyzwania polityki spójności . . . 192

Rozdział 9.
Zróżnicowania regionalne w państwach Unii Europejskiej . . . 196
9.1. Austria . . . 197
9.2. Belgia . . . 198
9.3. Cypr . . . 200
9.4. Czechy . . . 201
9.5. Dania . . . 202
9.6. Estonia . . . 204
9.7. Finlandia . . . 204
9.8. Francja . . . 206
9.9. Grecja . . . 208
9.10. Hiszpania . . . 210
9.11. Holandia . . . 214
9.12. Irlandia . . . 214
9.13. Litwa . . . 217
9.14. Luksemburg . . . 217
9.15. Łotwa . . . 218
9.16. Malta . . . 219
9.17. Niemcy . . . 219
9.18. Polska . . . 221
9.19. Portugalia . . . 222
9.20. Słowacja . . . 223
9.21. Słowenia . . . 223
9.22. Szwecja . . . 224
9.23. Węgry . . . 226
9.24. Wielka Brytania . . . 227
9.25. Włochy . . . 228

Rozdział 10.
Strategiczne dokumenty programujące politykę spójności w Polsce . . . 231
10.1. Narodowy Plan Rozwoju oraz Podstawy Wsparcia Wspólnoty . . . 232
10.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego . . . 236
10.3. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich . . . 241
10.4. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw . . . 245
10.5. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich . . . 250
10.6. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb . . . 252
10.7. Sektorowy Program Operacyjny – Transport (SPO-T) . . . 254
10.8. Program Operacyjny Pomoc Techniczna . . . 258
10.9. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski . . . 261
10.10. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III . . . 263
10.11. Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności w Polsce na lata 2004-2006 . . . 265
10.12. Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego . . . 269

Rozdział 11.
Polskie podmioty polityki spójności . . . 272
11.1. Instytucje Zarządzające . . . 272
11.2. Instytucje Pośredniczące . . . 277
11.3. Instytucja Płatnicza . . . 282
11.4. Instytucje Wdrażające i beneficjenci . . . 284
11.5. Komitety Monitorujące . . . 288
11.6. System Informatyczny Monitorowania i Kontroli Finansowej . . . 291
11.7. Jednostki Monitorująco-Kontrolne . . . 292
11.8. Komitety Sterujące . . . 293
11.9. Instytucje kontroli finansowej i audytu . . . 294

Rozdział 12.
Perspektywy rozwoju polityki spójności. Implikacje dla Polski . . . 296
12.1. Przygotowania Polski do realizacji polityki spójności po roku 2007 . . . 303

Zakończenie . . . 312
ANEKS . . . 315


Publikacja do pobrania – PDF