Przykłady projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, współautor K. Piotrowska, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Konstancin 2003

Przykłady projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Konstancin 2003. (współautor K. Piotrowska).

Przykłady projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Konstancin 2003. (współautor K. Piotrowska).


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Przykłady projektów Europejskiego Funduszu Społecznego
Autor: Mirosław Grewiński, Katarzyna Piotrowska
Wydawca: Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie
Miejsce wydania: Konstancin
Rok wydania: 2003
Numer ISBN:


Spis treści

Wstęp . . . 7

Projekt 1 . . . 9
Projekt 2 . . . 40
Projekt 3 . . . 59
Projekt 4 . . . 92
Projekt 5 . . . 114
Projekt 6 . . . 134


Publikacja do pobrania – PDF

 


Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003

Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski
Autor: Mirosław Grewiński
Wydawca: Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2003
Numer ISBN:


Spis treści

Wprowadzenie . . . 7
Ogólne informacje o Europejskim Funduszu Społecznym w polityce strukturalnej UE na lata 2000-2006 . . . 9
Geneza powstania funduszu . . . 9
Cele i zasady funduszu . . . 10
Znaczenie Europejskiej Strategii Zatrudnienia dla EFS . . . 12
Możliwości interwencyjne EFS . . . 14
Monitoring i ewaluacja . . . 21
Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Saksonii . . . 30
Sytuacja społeczno-gospodarcza landu na tle wschodnich Nie­miec . . . 30
Doświadczenia Saksonii w zastosowaniu EFS w latach dziewięćdziesiątych . . . 41
Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii na lata 2000-2006 . . . 50
Programy Operacyjne dla Saksonii jako podstawa zastosowania EFS na lata 2000-2006 . . . 52
Zarządzanie i wdrażanie EFS w Saksonii w latach 2000-2006 . . . 55
Warunki przyznawania subwencji EFS w Saksonii . . . 66
Działania EFS w ramach Zin­tegrowanego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Sakso­nii . . . 75
Sektorowy Program Operacyjny dotyczący Zatrudnienia i Ini­cjatywa Wspólnotowa EQUAL . . . 113
Przykłady projektów finansowanych ze środków EFS w Saksonii . . . 117

Wnioski dla Polski . . . 128
Bibliografia . . . 151


Publikacja do pobrania – PDF

 


Europejska polityka regionalna, współautor K. Głąbicka, Elipsa, Warszawa 2003

Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003 (współautor K. Głąbicka).

Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003 (współautor K. Głąbicka).


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Europejska polityka regionalna
Autor: Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński
Wydawca: Elipsa
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2003
Numer ISBN:


Spis treści

Wykaz skrótów . . . 9
Spis tabel . . . 11
Przedmowa . . . 13

Rozdział 1.
Wybrane teorie rozwoju regionalnego . . . 17
1.1. Teorie lokalizacji . . . 18
1.2. Teorie (neo )klasyczne . . . 20
1.2.1. Teoria korzyści komparatywnych . . . 21
1.2.2. Teoria Keynes’a . . . 22
1.2.3. Teoria rozwoju zrównoważonego . . . 22
1.2.4. Teoria rozwoju niezrównoważonego . . . 23
1.3. Teorie polaryzacji . . . 23
1.3.1. Teoria polaryzacji sektorowej . . . 24
1.3.2. Teoria polaryzacji regionalnej . . . 24
1.3.3. Teoria centrum i peryferii . . . 25
1.4. Teorie rozwoju „od dołu” . . . 26
1.4.1. Teoria potrzeb podstawowych . . . 26
1.4.2. Teoria rozwoju autocentrycznego . . . 27
1.4.3. Teoria niezależnego rozwoju regionalnego . . . 27
1.4.4. Teoria wykorzystania potencjału endogenicznego . . . 28
1.5. Teorie polityk strukturalnych . . . 29
1.5.1. Teoria nieadekwatności rynków . . . 29
1.5.2. Teoria cyklu wzrostu . . . 30

Rozdział 2.
Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej . . . 32
2.1. Podstawowe definicje . . . 32
2.2. Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-1975) . . . 35
2.3. Rozwój europejskiej polityki regionalnej (lata 1976-1985) . . . 39
2.4. Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-1992) . . . 43
2.5. Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-1999) . . . 46
2.6. Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000–2006) . . . 47

Rozdział 3.
Cele europejskiej polityki regionalnej . . . 51
3.1.Cele realizowane w latach 1989-1993 . . . 51
3.2.Cele realizowane w latach 1994-1999 . . . 53
3.3.Cele realizowane w latach 2000—2006 . . . 57

Rozdział 4.
Zasady europejskiej polityki regionalnej . . . 63
4.1. Zasady generalne . . . 63
4.1.1. Subsydiarność . . . 63
4.1.2. Partnerstwo . . . 65
4.2. Zasady organizacji polityki regionalnej . . . 66
4.2.1. Programowanie . . . 66
4.2.2. Kompatybilność . . . 70
4.3. Zasady finansowania polityki regionalnej . . . 70
4.3.1. Koncentracja . . . 70
4.3.2. Uzupełnienie . . . 73
4.4. Zasady oceny realizacji programów . . . 74
4.4.1. Monitoring . . . 74
4.4.2. Kontrola finansowa . . . 78
4.4.3. Ocena . . . 79

Rozdział 5.
Podmioty europejskiej polityki regionalnej . . . 81
5.1. Podmioty Wspólnoty Europejskiej . . . 82
5.1.1. Rada Europejska . . . 82
5.1.2. Rada Unii Europejskiej . . . 82
5.1.3. Parlament Europejski . . . 83
5.1.4. Komisja Europejska . . . 84
5.1.5. Europejski Bank Inwestycyjny . . . 85
5.1.6. Europejski Bank Centralny . . . 87
5.1.7. Komitet Regionów . . . 87
5.1.8. Rzecznik Praw Obywatelskich . . . 91
5.1.9. Trybunał Obrachunkowy . . . 91
5.1.10. Europejski Trybunał Sprawiedliwości . . . 92
5.2. Organizacje pozarządowe . . . 92
5.3. Podmioty Rady Europy . . . 94
5.3.1. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy . . . 94
5.3.2. Bank Rozwoju Rady Europy . . . 95
5.4. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju . . . 95
5.5. Podmioty lokalne . . . 96

Rozdział 6.
Instrumenty europejskiej polityki regionalne . . . 98
6.1. Instrumenty prawne . . . 98
6.1.1. Ustawodawstwo pierwotne . . . 98
6.1.2. Ustawodawstwo wtórne . . . 101
6.2. Instrumenty finansowe . . . 103
6.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego . . . 103
6.2.2. Europejski Fundusz Społeczny . . . 107
6.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej . . . 113
6.2.4. Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa . . . 116
6.2.5. Fundusz Spójności . . . 117
6.3. Instrumenty statystyczne . . . 122

Rozdział 7.
Inicjatywy Wspólnotowe . . . 127
7.1. INTERREG III . . . 131
7.2. URBAN . . . 134
7.3. EQUAL . . . 136
7.4. LEADER + . . . 139
7.5. Inne formy pomocy . . . 140

Rozdział 8.
Spójność społeczno-gospodarcza . . . 142
8.1. Priorytety spójności gospodarczej . . . 142
8.2. Priorytety spójności społecznej . . . 146
8.3. Priorytety spójności terytorialnej . . . 154

Rozdział 9.
Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej . . . 160
9.1. Austria . . . 161
9.2. Belgia . . . 162
9.3. Dania . . . 164
9.4. Finlandia . . . 166
9.5. Francja . . . 168
9.6. Grecja . . . 171
9.7. Hiszpania . . . 173
9.8. Holandia . . . 176
9.9. Irlandia . . . 177
9.10. Luksemburg . . . 179
9.11. Niemcy . . . 180
9.12. Portugalia . . . 182
9.13. Szwecja . . . 183
9.14. Wielka Brytania . . . 185
9.15. Włochy . . . 186

Rozdział 10.
Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej . . . 189
10.1. Bułgaria . . . 189
10.2. Czechy . . . 190
10.3. Polska . . . 191
10.4. Rumunia . . . 193
10.5. Słowacja . . . 194
10.6. Węgry . . . 194

Rozdział 11.
Euroregiony . . . 197
11.1. Euroregiony w państwach Unii Europejskiej . . . 197
11.2. Euroregiony na granicach Polski . . . 199

Rozdział 12.
Przygotowania Polski do polityki regionalnej UE . . . 202
12.1. Programy przedakcesyjne dla Polski . . . 202
12.1.1. PHARE II . . . 205
12.1.2. Program ISPA . . . 211
12.1.3. Program SAPARD . . . 214
12.2. Przygotowanie Polski do systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności . . . 217
12.2.1. Dostosowania prawne . . . 219
12.2.2. Budowa instytucji i tworzenie systemu programowania, wdrażania i kontroli . . . 220
12.2.3. Organizacja terytorialna . . . 225
12.2.4. Montaż finansowy . . . 225

Rozdział 13.
Przyszłość europejskiej polityki regionalnej . . . 228
13.1. Perspektywy i bariery rozwoju polityki regionalnej UE . . . 228
13.2. Implikacje dla Polski . . . 235

Zakończenie . . . 237
ANEKS . . . 239


Publikacja do pobrania – PDF

 


Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa 2001

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa 2001.

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa 2001.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2001
Numer ISBN:


Spis treści

Wstęp . . . 11

Rozdział I
Polityka społeczna we Wspólnotach Europejskich . . . 15
1.1. Integracja społeczeństw czy integracja polityk społecznych? . . . 15
1.2. W dążeniu do unii socjalnej . . . 17
1.3. Subsydiarność i solidarność jako naczelne wartości socjalnego wymiaru Europy . . . 20
1.4. Bariery i perspektywy rozwoju europejskiej polityki społecznej . . . 22
1.4.1. Bariery . . . 23
1.4.2. Perspektywy . . . 25
1.5. Możliwości i granice europejskiej polityki społecznej . . . 26
1.6. Europejska integracja socjalna w latach 1957-2001 . . . 29
1.6.1. Gospodarczy neoliberalizm i swoboda przepływu (1957- 1971) . . . 29
1.6.2. Złote lata harmonizacji (1972-1980) . . . 32
1.6.3. Stagnacja w rozwoju europejskiej polityki społecznej (1981-1986) . . . 35
1.6.4. Od Jednolitego Aktu Europejskiego do Traktatu z Maastricht. Rozwój Europy socjalnej czy Europy o dwóch prędkościach? (1987-1992) . . . 39
1.6.5. Wspieranie zatrudnienia i walka z bezrobociem jako priorytetowy cel polityki socjalnej Unii Europejskiej (1993-2001) . . . 47

Rozdział II
Ewolucja zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 61
2.1. Trudne początki i pasywność Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 62
2.2. Strukturalne zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego i zwiększenie jego możliwości interwencyjnych . . . 70
2.3. Koncentracja interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na regionach zacofanych i grupach socjalnie poszkodowanych . . . 78
2.4. Wielka reforma Funduszy Strukturalnych i nowa strategia dla Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 86
2.5. Udoskonalenie sposobów interwencji Funduszy Strukturalnych . . . 104

Rozdział III
Horyzontalne zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 1994-1999 . . . 126
3.1. Realizacja celu 3 . . . 127
3.1.1. Zwalczanie długoterminowego bezrobocia . . . 128
3.1.2. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn . . . 130
3.1.3. Wspieranie grup poszkodowanych i walka z ograniczaniem rynku pracy . . . 132
3.1.4. Wspieranie włączania młodzieży do pracy zawodowej . . . 134
3.2. Inicjatywa Wspólnotowa ZATRUDNIENIE . . . 137
3.2.1. Inicjatywa Wspólnotowa NOW . . . 139
3.2.2. Inicjatywa Wspólnotowa YOUTHSTART . . . 141
3.2.3. Inicjatywa Wspólnotowa HORIZON . . . 144
3.2.4. Inicjatywa Wspólnotowa INTEGRA . . . 146
3.3. Realizacja celu 4 . . . 149
3.4. Inicjatywa Wspólnotowa ADAPT . . . 151

Rozdział IV
Doświadczenia Niemiec w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 155
4.1. Polityka strukturalna Unii Europejskiej wobec Niemiec w latach 1994-199 . . . 155
4.2. Europejski Fundusz Społeczny w Niemczech . . . 166
4.2.1. Zawodowe kształcenie pracowników . . . 171
4.2.2. Zawodowe kształcenie bezrobotnych . . . 181
4.2.3. „Terytorialne Przymierze na Rzecz Zatrudnienia” w ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej . . . 193
4.2.4. Obsługa Techniczna . . . 195
4.3. Europejski Fundusz Społeczny w Niemczech na łata 2000-2006 . . . 197

Rozdział V
Regionalne zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Saksonii . . . 200
5.1. Ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza landu . . . 200
5.2. Wspieranie Saksonii z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 90 . . . 204
5.2.1. Europejski Fundusz Społeczny w Programie Operacyjnym z dominującą rolą EFRR . . . 206
5.2.2. Europejski Fundusz Społeczny w Programie Operacyjnym z dominującą rolą EFS . . . 209
5.2.3. Europejski Fundusz Społeczny w Programie Operacyjnym z dominującą rolą EFOiGR . . . 214
5.3. Inicjatywy Wspólnotowe w Saksonii . . . 221
5.4. System organizacji i administrowania EFS w Saksonii . . . 225
5.5. Strategia i priorytety zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego w Saksonii na lata 2000-2006 . . . 229

Rozdział VI
Cele i zadania Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2000-2006 . . . 233
6.1. AGENDA 2000 i reforma Funduszy Strukturalnych . . . 233
6.2. Europejski Fundusz Społeczny w obliczu nowych wyzwań . . . 240
6.2.1. Obszary wspierania i zakres interwencji . . . 243
6.2.2. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Pomoc Techniczna i Środki Innowacyjne . . . 247
6.2.3. Programowanie i proces podejmowania decyzji . . . 250
6.2.4. Monitoring, kontrola i ocena skuteczności . . . 253
6.3. Przygotowania Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 259
6.4. Implikacje dla Polski . . . 268

Zakończenie . . . 272

Rozporządzenia i decyzje Rady, Parlamentu i Komisji Europejskiej dotyczące Funduszy Strukturalnych UE . . . 274
Bibliografia polskojęzyczna . . . 276
Bibliografia obcojęzyczna . . . 282
Adresy internetowe . . . 292
Wykaz skrótów . . . 294


Publikacja do pobrania – PDF

 


Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, współautor K. Malinowski, Warszawa 1999

Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, (współautor k. Malinowski), Warszawa 1999

Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, (współautor K. Malinowski), Warszawa 1999


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński, Krzysztof Malinowski
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 1999
Numer ISBN:


Spis treści

Przedmowa . . . 7

Rozdział 1  – Historia Europejskiego Funduszu Socjalnego
1.1. Europejski Fundusz Socjalny 1958-1971 . . . 9
1.2. Europejski Fundusz Socjalny 1971-1983 . . . 14
1.3. Europejski Fundusz Socjalny 1983-1988 . . . 18
1.4. Europejski Fundusz Socjalny 1989-1993 . . . 22

Rozdział 2 – Współczesny Europejski Fundusz Socjalny (1994-1999), zadania i cele, zarządzanie i miejsce w polityce strukturalnej Wspólnoty
2.1. Europejski Fundusz Socjalny a inne Fundusze Strukturalne Unii . . . 28
2.2. Strategiczne cele Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej . . . 33
2.3. Struktura Europejskiego Funduszu Socjalnego . . . 39
2.3.1. Administrowanie środkami funduszu . . . 39
2.3.1.1. Inicjatywy Narodowe . . . 41
2.3.1 .2. Inicjatywy Wspólnotowe . . . 43
2.3.1.3. Środki Innowacyjne . . . 46
2.3.2. Zasady zarządzania funduszem . . . 46
2.3.3. Pomoc Techniczna . . . 48
2.3.4. Podział regionalny na obszary NUTS . . . 50
2.4. Budżet i finansowanie z Europejskiego Funduszu Socjalnego . . . 52

Rozdział 3 – Europejski Fundusz Socjalny w działaniu
3.1. Ogólne założenia i cele polityki realizowanej przez ESF . . . 55
3.2. Realizacja celu nr 3 . . . 56
3.2.1 Zwalczanie długoterminowego bezrobocia . . . 57
3.2.2. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn . . . 59
3.2.3. Wspieranie grup poszkodowanych i walka z ograniczeniem rynku pracy . . . 62
3.2.4. Wspieranie włączania młodzieży do pracy zawodowej . . . 63
3.3. Inicjatywa Wspólnotowa ZATRUDNIENIE . . . 67
3.3.1. Inicjatywa Wspólnotowa NOW . . . 69
3.3.2. Inicjatywa Wspólnotowa YOUTHSTART . . . 72
3.3.3. Inicjatywa Wspólnotowa HORIZON . . . 75
3.3.4. Inicjatywa Wspólnotowa INTEGRA . . . 79
3.4. Realizacja celu nr 4 . . . 81
3.5. Inicjatywa Wspólnotowa ADAPT . . . 84

Rozdział 4 – Regionalne zastosowanie ESF na przykładzie Saksonii
4.1. Ogólna sytuacja Niemiec . . . 88
4.2. Europejski Fundusz Socjalny w Saksonii . . . 91
4.2.1. Ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza landu . . . 91
4.2.2. Wspieranie Saksonii z Europejskiego Funduszu Socjalnego . . . 94
4.2.2.1..Program Operacyjny z dominującą rolą EFRE . . . 97
4.2.2.2. Program Operacyjny z dominującą rolą ESF . . . 100
4.2.2.3. Program Operacyjny z dominującą rolą EAGFL . . . 104
4.2.3. Inicjatywy Wspólnotowe (GI) w Saksonii . . . 110
4.2.4. System organizacji i administrowania ESF w Saksonii . . . 117

Rozdział 5 – Przyszłość funduszy strukturalnych. Implikacje dla Polski
5.1. Reforma funduszy strukturalnych . . . 122
5.2. Implikacje dla Polski . . . 127

Rozdział 6 – Unia Europejska wobec problemu bezrobocia
6.1. Charakterystyka rynku pracy Unii Europejskiej oraz podstaw walki z bezrobociem . . . 133
6.2. Wpływ zasady „swobodnego przepływu pracowników” na rynek pracy UE . . . 141
6.3. Szczyt nt. zatrudnienia w Luksemburgu (1997) oraz dalsze działania UE . . . 146
6.4. Przykład Hiszpanii . . . 157

Rozdział 7 – Wpływ integracji RP z UE na bezrobocie w Polsce
7.1. Krótka charakterystyka bezrobocia w Polsce . . . 161
7.2. Możliwy wpływ realizacji zasady „swobodnego przepływu pracowników” na poziom bezrobocia w Polsce . . . 165
7.3. Rynek pracy – konieczne działania dostosowawcze . . . 173

Bibliografia . . . 179
Adresy internetowe . . . 195
Wykaz skrótów . . . 196
Summary . . . 198
Zusammenfassung . . . 200


Publikacja do pobrania – PDF