Blisko trzy dekady polskiego systemu pomocy społecznej w kontekście realizacji polityki społecznej w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, tom V (redakcja naukowa Paweł Grata), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Blisko trzy dekady polskiego systemu pomocy społecznej w kontekście realizacji polityki społecznej w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, tom V (redakcja naukowa Paweł Grata), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

Blisko trzy dekady polskiego systemu pomocy społecznej w kontekście realizacji polityki społecznej w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, tom V (redakcja naukowa Paweł Grata), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł:
Autor:
Publikacja:
Redakcja:
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania:
Numer ISBN:


Spis treści

Przedmowa … 9

Karol Chylak
Główne kierunki i możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań w ubezpieczeniach społecznych Drugiej Rzeczypospolitej … 15

Wprowadzenie … 15
Dziedzictwo z okresu zaborów … 15
Kierunki rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych w Drugiej Rzeczypospolitej … 21
Dyskusja wokół kierunku rozwoju ubezpieczeń społecznych w Drugiej Rzeczypospolitej … 23
Nowa era polskich ubezpieczeń społecznych … 26
Wnioski … 29

Anna Jarosz-Nojszewska
Ubezpieczenia emerytalne pracowników umysłowych w Drugiej Rzeczypospolitej … 34

Uwagi wstępne … 34
Ubezpieczenia pracowników umysłowych w zaborze austriackim … 34
Ubezpieczenia pracowników umysłowych w zaborze pruskim … 36
Zmiany w przepisach państw zaborczych … 37
Pierwsze polskie projekty ubezpieczenia pracowników umysłowych … 39
Rozporządzenie Prezydenta RP o ubezpieczeniu pracowników umysłowych z 1927 r. … 40
Nowelizacja rozporządzenia z 1927 r. … 46
Podsumowanie … 48

Elżbieta Słabińska
Państwowe formy pomocy dla bezrobotnych pracowników umysłowych w Drugiej Rzeczypospolitej … 51

Wstęp … 51
Statystyka bezrobocia pracowników umysłowych … 52
Prawne zabezpieczenie na wypadek braku pracy … 55
Świadczenia … 57
1. Zasiłek na wypadek braku pracy … 57
2. Dokształcenie zawodowe … 62
3. Zwrot kosztów podróży w poszukiwaniu pracy … 64
4. Składka na ubezpieczenia chorobowe … 64
Zatrudnienie … 64
1. Pośrednictwo pracy … 65
2. Roboty publiczne … 66
3. Akcje specjalne … 68
Konkluzje … 70

Paweł Grata
Przemiany w polskiej polityce zatrudnienia w latach 1944 – 1949 … 75

Wstęp … 75
Konstytucja i zmiana czyli ramy prawne i organizacyjne … 76
„Nowy” rynek pracy … 79
Formy oddziaływania na rynek pracy … 82
1. Pośrednictwo pracy … 82
2. Produktywizacja niezatrudnionych … 86
3. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych … 89
4. Masowy werbunek siły roboczej … 92
Uwagi końcowe … 94

Kinga Woźniakowska
Organizacja, infrastruktura i działalność lecznicza uzdrowisk w polskich Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim w latach 1945 – 1966. Zarys problematyki … 97

Wprowadzenie … 97
Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego … 99
Przekształcenie infrastruktury uzdrowisk sudeckich … 103
Działalność lecznicza w uzdrowiskach sudeckich … 107
Podsumowanie … 111

Ewelina Szpak
Zdrowie ludzi pracy – między propagandą a rzeczywistością (21945 – 1970) … 116

Wstęp … 116
„Kto jest energiczny, przedsiębiorczy, ten się wkręci” … 117
Problem chorób zawodowych, czyli „w trosce o zdrowie ludzi pracy” … 120
Ku zmianom: lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte … 122
Zakończenie … 125

Dariusz Jarosz
Problemy zanieczyszczenia wód i powietrza w Polsce w okresie stalinizmu i destalinizacji (analiza dyskursu) … 127

Wstęp … 127
Dyskurs o środowisku naturalnym w stalinizmie: propaganda i tajność … 128
Destalinizacja: poszerzenie pola dyskursu … 132
Podsumowanie … 139

Maciej Cesarski
Polityka mieszkaniowa w Polsce w badaniach po 1989 r. – główne podejścia i problemy … 143

Wprowadzenie … 143
Polityka mieszkaniowa w badaniach IGM do 2002 r. … 145
Polityka mieszkaniowa w badaniach ZM IRM – 2002 – 2015 … 148
Polityka mieszkaniowa w badaniach spoza IGM oraz ZM IRM … 151
Zakończenie i wnioski … 159

Edyta Czop
Polscy migranci poakcesyjni na unijnych rynkach pracy … 166

Wprowadzenie … 166
Polacy o unijnych tynkach pracy … 169
Zakończenie … 177

Krzysztof Chaczko
Zalety i wady programu „Rodzina 500 plus” … 181

Wstęp … 181
Zalety programu „Rodzina 500 plus” … 182
1. Zmniejszenie ubóstwa … 182
2. Powszechność świadczenia na drugie i kolejne dziecko … 184
3. Brak stygmatyzacji społecznej … 185
Wady programu „Rodzina 500 plus” … 186
1. Wysokie koszty … 186
2. Dezaktywizacja rodzin (wielodzietnych) … 188
Konkluzje … 191

Mirosław Grewiński
Blisko trzy dekady polskiego systemu pomocy społecznej w kontekście realizacji polityki społecznej … 175
Trudne początki i etapy rozwoju … 195
Zmiany legislacyjne jako próba reorganizacji systemu … 198
Błędy, zaniechania i sukcesy z ostatnich dekad … 200
Czy system pomocy społecznej powinien zostać zreformowany? … 206
Czy będziemy zmierzać w kierunku systemu usług społecznych? … 210
Rekomendacje … 213

Noty o autorach … 218

Bibliografie prac opublikowanych w tomach I – V serii wydawniczej „Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku” … 221

 Some cases of Integrated Social Services in Poland (współautor J. Lizut) w: SOCIETY INTEGRATION EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 27th-28th, 2016, Volume IV, Rēzekne 2016.

TYTUŁ

Some cases of Integrated Social Services in Poland (współautor J. Lizut) w: SOCIETY INTEGRATION EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 27th-28th, 2016, Volume IV, Rēzekne 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł:
Autor:
Publikacja:
Redakcja:
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania:
Numer ISBN:


Spis treści

CONTENTS
LIFELONG LEARNING

Ramune Bagdonataite, Vilma Zydziunaite
CONSIDERATIONS ON INFORMAL LEARNING: DIFFERENT CONCEPTS AND THEIR DIMENSIONS … 13

Dace Brizga
IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL ACTIVITY OF LABOUR PROTECTION SPECIALISTS IN WORK ENVIRONMENT … 24

Janina Čiziukienė, Audronė Urmanavičienė
ADULT LEARNING: TRENDS AND OPPRTUNITIES IN THE ORGANIZATION … 35

Artūrs Gaveika
PERSONALITY DEVELOPMENT, EDUCATION AND COMPOETENCE AS BASIC ELEMENTS OF CREATIVITY … 48

Svetlana Koshevenko, Svetlana Silchenkova
INFORMATION CULTURE OF EDUCATION MANAGER: LEVEL AND FACTOR ANALYSIS … 58

Gilberto Marzano, Velta Lubkina, Luis Ochoa Siguencia
KEY ISSUES IN ADULT NON FORMAL PARTICIPATORY E-LEARNING … 69

Arturs Medveckis
THE REFLECTION OF PEDAGOGUE’S IDENTITY IN THE LIFE ACTIVITIES: THEORETICAL RESEARCH MODEL … 80

Odeta Merfeldaitė, Justina Dilytė
COMPETENCES OF SOCIAL WORKERS FOR WORK WITH YOUTH: CASE ANALYSIS … 97

Livio Clemente Piccinini, Thing Fa Margherita Chang, Maria Antonietta Lepellere, Mario Taverna, Giovanni Tubaro
BAK-SNEPPEN MODELS FOR THE EVOLUTION OF STRUCTURED KNOWLEDGE … 109

Tomasz Różański
EDUCATIONAL ACTIVITY OF OLDER PEOPLE IN POLAND – SELECTED ISSUES … 122

Asura Rutkiene, Silva Lengviniene
LEARNING AS PRECONDITION TO STAY ACTIVE IN LABOUR MARKET FOR ELDER PEOPLE … 132

Luis Ochoa, Gilberto Marzano, Renata Ochoa – Daderska
EXPERIMENTING PARTICIPATIVE E-LEARNING IN NON-FORMAL ADULTEDUCATION: THE ESCALADE PROJECT … 144

Sylwia Szulc
THE ROLE OF THE TEACHER AND EIGHT KEY COMPETENCE FOR LIFELONG LEARNING. CASE STUDY POLISH SCHOOL IN REZEKNE … 153

Anna Tatarinceva, Ina Gode
LIFELONG EDUCATION AS KEY FACTOR OF THE TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT OF THE HUMAN CAPITAL’S POTENTIAL … 163

Laima Tartinceva, Ingrida Baranauskienė
INTERACTION OF MATHEMATICAL ABILITIES AND THE CHOICEOF A VOCATIONAL CAREER … 172

Magdalena Urlińska
INNOVATIVE USE OF THE POTENTIAL OF CONTEMPORARY SENIORS … 183

Irena Zamaittaityte
THE ROLE OF LIBRARIES IN PROMOTING ADULT EDUCATION … 193

Vaiva Zuzevičiūtė, Laima Ruibytė, Rūta Adamonienė, Aušra Stepanovienė, Biruitė Pranevičienė, Rasa Dobržinskienė
THE PROBLEM OF USING OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN THE LITHUANIAN LANGUAGE AS A LESS WIDESPREAD LANGUAGE IN THE WORLD … 204

Iluta Arbidane, Madara Tarasova
ANALYSIS AND DEVELOPMENT POSSIBILITIES OF BUSINESS INCUBATORS IN LATVIA … 215

Renata Bilbokaite
PROGNOSIS OF VISUALIZATION USAGE IN THE SCIENCE EDUCATION PROCESS … 225

Līga Brūniṋa, Elīna Konstantinova, Aija Peršēvica
NECESSITY OF MAPPING AND ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS AND THEIR SERVICES IN PLANNING AND DECISION MAKING PROCESS … 234

Iveta Dembovska, Inese Silicka, Velta Ļubkina
EDUCATIONAL TOURISM IN THE TRAINING OF FUTURE TOURISM PROFESSIONALS … 245

Sandra Ežmale
ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: THE CASE OF LATGALE REGION … 256

Sandra Ežmale
EVALUATION OF A LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT PLANNING: THE CASE OF LATGALE … 267

Olga Fokina, Inga Millere, Liāna Deklava, Kristaps Circenis
BEGINNING OF DAUGAVPILS CARITY SISTERS’ SCHOOL FOUNDATION (1939 – 1943) … 278

Jurgita Ginavičienė, Indrė Sprogytė
COMPETITIVENESS OF TRANSPORT COMPANIES IN THE OPINION OF STUDENTS … 288

Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
SOME CASES OF INTEGRATED SOCIAL SERVICES IN POLAND … 300

Jekaterina Jefremova
IMPORTANCE OF FUNDED PENSION SCHEMES IN PROVISION OF PENSIONS: THE EXPERIENCE OF LATIVA AND THE OLD EU COUNTRIES … 311

Aļona Koldāne
ENERPRISE INSOLVENCY: THEORETICAL INSIGHT AND CURRENT TRENDS IN LATIVA … 323

Inta Kotane
PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZEDENERPRISE PERFORMANCE EVALUATION IN LATIVIA … 335

Vilmante Kumpikaite – Valiūniene, Ewa rolnik – Sadowska, Ewa Glińska
EDUCATION AND FUTURE WORKATTITUDES OF STUDENTS IN POLAND AND LITHUANIA: A COMPARATIVE ANALYSIS … 345

Lienīte Litavniece, Inese Silicka
EVALUATION OF LOCAL IDENTITY FOOD IN THE DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM IN REZEKNE CITY AND COUNTY … 355

Iveta Ludviga, Irena Senṋikova, Agita Kalviṋa
TURNOVER OF PUBLIC SECTOR EMPLOYEES AND THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION: AN EMPIRICAL STUDY IN LATVIA … 364

Odeta Marfeldaitè, Justinas Sadauskas
ESPECTATIONS IN RESPECT OF THE SUPERVISOR’S IMAGE: THE LITHUANIAN CASE … 379

Iveta Mietule, Vitalija Skėruvienė, Iveta Ubrežiova, Diana Znotiṋa
LEGAL AND FINANCIAL WORK ASPECTS OF ACADEMIC STAFF IN LITHUANIA, SLOCAKIA AND LATVIA … 391

Iveta Mietule, Anda Zvaigzne, Aija Čerpinska
ASSESSMENT OF THE ACTIVITY OF RESIDENTS AND ECONOMIC GROWTH IN THE LAG TERRITORY … 400

Līga Mirlina
DEVELOPMENT OF COMMUNICATION IN LATVIAN PUBLICK ADMINISTRATION: TRENDS AND CHALLENGES … 411

Andris Petersons, Ilkhom Khalimzoda
COMMUNICATION MODELS AND COMMON BASIS FOR MULTICULTURAL, COMMUNICATION IN LATVIA … 423

Agnieszka Rymsza
MAIN CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FACED BY THE NONPROFIT SECTOR IN CURRENT POLAND … 434

Ruta Šneidere, Inga Būmane
SMALL BUSINESS SUPPORT POLICY IN LATVIA … 448

Ērika Žubule, Lūcija Kavale
EVALUATION OF EFFICIENCY IN THE PUBLIUC SECTOR … 463

 Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie (red. Michał Kubiak), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.

TYTUŁ

Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie (red. Michał Kubiak), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie
Redakcja: Michał Kubiak
Wydawca: Uniwersytet Gdański
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 978-83-7351-434-8


Spis treści

Przedmowa … 6

Część I
Polityka społeczna w aspekcie globalnym

Andrzej Chodubski
Polityka społeczna w rzeczywistości współczesnych procesów globalizacyjnych … 13

Marek Leszczyński, Agata Szydlik – Leszczyńska
Zmierzch państwa dobrobytu? O urynkowieniu polityki społecznej … 24

Agnieszka Makarewicz – Marcinkiewicz
Spirala wzrostu gospodarczego jako współczesna kwestia społeczna … 33

Zbigniew Dorawa
Polityka społeczna wobec problemów demokracji przedstawicielskiej … 44

Część II
Wybrane problemy współczesnej polityki społecznej

Katarzyna Głąbicka
Wyzwania dla polskiej polityki społecznej do 2020 roku … 57

Mirosław Grewiński
Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej … 73

Izabela Podobas
Negocjacje z „trudnym klientem” – wyzwaniem w pracy socjalnej … 89

Arkadiusz Durasiewicz
Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań
na przyszłość … 102

Dorota Moroń
Socjalna funkcja rodzin na przykładzie polityki edukacyjnej i zdrowotnej – Polska na tle wybranych krajów … 121

Mateusz Solański
Problematyka zmian w ustawie o wsparciu rodzin i pieczy zastępczej na przykładzie systemu instytucjonalnego w Gdyni … 138

Michał Kubiak
Wybrane aspekty sytuacji życiowej ludzi starych w Polsce … 148

Maria Gagacka
Zarządzanie w polityce społecznej – w drodze do zarzadzania społecznego … 174

Monika Klimowicz
Przedsiębiorstwa społeczne jako instrument aktywnej polityki rynku pracy w Unii Europejskiej … 195

Witold Janocha, Katarzyna Zielińska – Król
Obywatelska polityka społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim. Kierunki działań i perspektyw na przykładzie wybranych podmiotów … 208

Część III
Dobre praktyki polityki społecznej w wybranych państwach

Krzysztof Piątek
Państwa socjalne w Europie – postsocjalistyczne case study (Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja) … 227

Andrzej Kubka
Równość kobiet i mężczyzn w polityce rodzinnej państwa opiekuńczego (na przykładzie Norwegii) … 247

Ewelina Wiszczun
Kolejny etap wdrażania modelu flexicurity – analiza praktyk i strategii jego realizacji na podstawie zastosowanych rozwiązań w wybranych państwach UE … 259

Witold Turnowiecki
Społeczna gospodarka rynkowa Niemiec – co zostało? … 272

Maciej Urbanek
Współczesne problemy polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych oraz sposoby modyfikacji jej mechanizmów z perspektywy rządu federalnego … 283

Marek Friedrich
Solidarność społeczna jako zasada polityki mieszkaniowej we Francji … 297

Katarzyna Kamińska – Moczyło
Zmiany zachodzące w modelach rodziny w wybranych państwach Unii Europejskiej – przykład Republiki Federalnej Niemiec i Łotwy … 307

Joanna Leska – Ślęzak
Eutanazja – rozwiązania w polityce społecznej … 324

 25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju w: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej (redakcja naukowa Julian Auleytner), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2016.

25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju w: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej (redakcja naukowa Julian Auleytner), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2016.

25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju w: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej (redakcja naukowa Julian Auleytner), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: 25-lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Krajowe I Międzynarodowe Konteksty Polityki Społecznej
Redakcja: Julian Auleytner
Wydawca: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-65277-06-0


Spis treści

Wstęp – Julian Auleytner … 9

I. POLITYKA SPOŁECZNA W CENTRUM ZARZĄDZANIA

1. Paweł Grata, Obciążenia systemowe w polskiej polityce społecznej 1944-1950.
Zarys problematyki … 15
2. Mirosław Grewiński, 25 – lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia
w kontekście barier i perspektyw rozwoju … 32
3. Julian Auleytner, Finansowanie polityki społecznej – obszary wiedzy i niewiedzy … 61
4. Ewa Flaszyńska, Rządowy czy samorządowy system zarządzania rynkiem pracy –
Czas na refleksje … 94
5. Łukasz Jurek, Komercjalizacja i prywatyzacja szpitali w Polsce: historia, cele, efekty … 109
6. Izabela Buchowicz, Lifelong, Learning jako niewykorzystana szansa rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce na tle rozwiązań europejskich … 121
7. Tadeusz Kamiński, Pieniadze to nie wszystko – polityka społeczna w poszukiwaniu zachęt pronatalistycznych … 131

II. LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

II a. Rodzina jako podmiot polityki społecznej
8. Michał Szyszka i inni, Rodzina 500+ – pierwsze rezultaty badań na Śląsku … 147
9. Arkadiusz Durasiewicz, Znaczenie publicznych polityk szczegółowych w polityce rodzinnej typu implicite … 175
10. Olga Komorowska, Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w Niemczech … 199
11. Olszewski Mikołaj, Pomoc na rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną we Francji, refleksje dla Polski … 209

II b. Motywacje socjo-ekonomiczne w środowisku lokalnym
12. Maria Gagacka, Zaangażowanie obywatelskie w lokalnej polityce społecznej,
teoria a praktyka … 225
13. Grzegorz Węgrzyn, Przebudzenie górnośląskie … 245
14. Arkadiusz Biały, Andrzej Juros, Znaczenie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
w lokalnej polityce rozwoju na przykładzie miast województwa lubelskiego … 258
15. Dorota Rybarska, Iwona Kilmowicz, Partnerstwo „3-D”
instrument innowacyjnego wzrostu?… 297

II c. Usługi na rzecz środowiska lokalnego
16. Elżbieta Trafiałek, Ubóstwo a marginalizacja i wykluczenie społeczne … 307
17. Katarzyna Głąbicka, Usługi społeczne jako segment unijnej polityki społecznej … 319
18. Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska, Stan i perspektywy usług społecznych
w Polsce … 331
19. Zdzisława Janowska, Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych
w Polsce … 345
20. Agnieszka Furmańska-Maruszak, Agata Sudolska, Innowacje społeczne w miejscu pracy – doświadczenia firm oraz przedsiębiorstw społecznych … 360

II d. Niektóre problemy socjalne w środowisku lokalnym
21. Krzysztof Piątek, Polityka społeczna jako sposób rozwiązywania problemów społecznych
na poziomie lokalnym – przypadek przestępczości … 374
22. Michał Kubiak, Polityka senioralna w Gdańsku – przykłady lokalnych inicjatyw … 391
23. Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko, Problemy osób starszych – rodziców emigrantów. Przykład województwa opolskiego … 410
24. Marta Giezek, Mieszkania wspomagane dla osób starszych. Pierwszy taki program
w Szczecinie … 422
25. Sylwia Turzańska, Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków a problemy organizacyjne, finansowe i prawne samorządów po nowelizacji ustawy o systemie oświaty na przykładzie gminy Sosnowiec … 427

II e. Swoiste problemy pracowników socjalnych
26. Piotr Czech, Pracownik socjalny urzędnik czy opiekun spolegliwy … 441
27. Katarzyna Stanek, Stres i wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych.
Konsekwencje i wyzwanie polityki rynku pracy … 454
28. Agnieszka Zaborowska, Adam Zadroga, Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego … 467

Afiliacje Autorów … 479Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka (współautor E. Smolec) w: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (red. Jolanta Nowosielska i Dorota Bartnicka), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.

Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka (współautor E. Smolec) w: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (red. Jolanta Nowosielska i Dorota Bartnicka), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.

Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka (współautor E. Smolec) w: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (red. Jolanta Nowosielska i Dorota Bartnicka), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka
Autor: Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec
Publikacja: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku
Redakcja: Jolanta Nowosielska, Dorota Bartnicka
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-65277-01-5


Spis treści

Wprowadzenie … 7

CZĘŚĆ I Znaczenie nowych form edukacyjnych w przestrzeni społecznej

Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec
Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka … 12

Lucyna Huryło
Działania mentora w środowisku lokalnym … 24

Agnieszka Rymsza
Coaching jako droga do efektywności w edukacji i miejscu pracy … 44

Paulina Broża- Grabowska
Koordynator rodziny jako coach i coachingowany … 56

Oksana Dąbrowska, Małgorzata Konczanin
Rola coacha w rozwoju komunikacji – delfinoterapia jako współczesna metoda stymulacji … 68

CZĘŚĆ II Coaching i tutoring w placówkach oświatowych

Jolanta Nowosielska, Anita Suchowiecka, Mirosława Wielechowska
Coaching jako metoda wspierania uczniów w procesie edukacyjnym … 80

Adrianna Sarnat-Ciastko
Tutoring szkolny. Podniesienie roli nauczyciela czy ograniczenie wolności? Rozwój metody tutoringu w polskich szkołach publicznych w świetle badań własnych … 97

Marta Dobrzyniak
Coaching w edukacji. Harmonijny rozwój w przyjaznym otoczeniu … 110

Łukasz Brzeziński, Beata Klemczak
Coaching jako nowoczesny styl komunikacji nauczyciela w procesie edukacji … 127

CZĘŚĆ III Coaching, mentoring i tutoring – sposób na rozwój osobisty

Dorota Bartnicka
Znaczenie coachingu i innych form pomocy w życiu człowieka dorosłego … 144

Ewa Jeżewska – Krasnodębska
Możliwości wykorzystania metody tutoringu i technik coachingu w kształceniu studentów logopedii … 164

Agata Butarewicz – Głowacka
Edukacyjne wsparcie mentoringowe w programie Starszy Brat Starsza – Siostra – komunikat z badań … 176

Monika Wrona
Transformatywne uczenie się w coachingu … 189

Informacje o Autorach … 202Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego w: Polityka Społeczna dla bezpiecznego rozwoju (red. Marek Leszczyński i Michał Kubiak), Wydawca – Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego w: Polityka Społeczna dla bezpiecznego rozwoju (red. Marek Leszczyński i Michał Kubiak),Wydawca - Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego w: Polityka Społeczna dla bezpiecznego rozwoju (red. Marek Leszczyński i Michał Kubiak),Wydawca – Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
Redakcja: Marek Leszczyński, Michał Kubiak
Wydawca: Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-64970-01-6


Spis treści

PRZEDMOWA … 7
Część I Bezpieczeństwo społeczne i socjalne – aspekty teoretyczne … 9
Andrzej Chodubski, Polityka społeczna a współczesne wyzwania bezpieczeństwa cywilizacyjnego … 11
Katarzyna Głąbicka, Aktualność myśli Wojciecha B. Jastrzębowskiego na temat bezpiecznego rozwoju w Europie … 24
Mirosław Grewiński, Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego … 40
Danuta Plecka, Znaczenie kapitału społecznego dla kształtowania bezpieczeństwa społecznego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku … 56
Marta Gębska, Bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne w dokumentach strategicznych Banku Światowego w XXI wieku … 70
Agnieszka Makarewicz- Marcinkiewicz, Zrównoważony – trwały – bezpieczny. Holistyczna koncepcja zrównoważonego rozwoju społecznego w kontekście polityki społecznej … 86
Maria Gagacka, Podmioty społeczne w zrównoważonym modelu polityki społecznej … 102
Anatol Peretiatkowicz, Partycypacja instrumentalna i podmiotowa … 119
Część II Bezpieczeństwo społeczne – doświadczenia polskie i międzynarodowe … 133
Tomasz Jarocki, Sytuacja na rynku pracy a bezpieczeństwo społeczne (na przykładzie najsłabszych ekonomicznie regionów Unii Europejskiej) … 135
Monika Klimowicz, Rola i miejsce gospodarki społecznej w systemie zarzadzania bezpieczeństwem społecznym w Europie … 152
Bogdan Chmieliński, Wybrane aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym na przykładzie Warmii i Mazur … 167
Arkadiusz Durasiewicz, Bezpieczeństwo demograficzne na przykładzie wybranych krajów – implikacje dla Polski … 191
Katarzyna Kamińska-Moczyło, Polowanie na świnię – czyli efektywność działań państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa socjalnego rodzinom dzięki uelastycznieniu form i czasu pracy rodziców, przykład republiki Federalnej Niemiec … 209
Joanna Leska-Ślęzak, Bezpieczeństwo socjalne w Holandii … 228
Witold Turnowiecki, Starość demograficzna a bezpieczeństwo społeczne … 245
Część III Nowe wyzwania dla polityki społecznej … 255
Marek Leszczyński, Usługi społeczne w kreowaniu kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki wiedzy … 257
Andrzej Kubka, Zmiana modelu zabezpieczenia od bezrobocia i choroby w Szwecji … 268
Marek Rewizorski, Wpływ globalizacji na teorię i praktykę polityki społecznej … 279
Dorota Moroń, Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie zarządzania pomocą społeczną … 304
Beata Ziębińska, Opieka nad człowiekiem starym w wybranych państwach europejskich … 319
Michał Kubiak, Uwarunkowania aktywności społecznej seniorów na przykładzie realizacji programu ASOS przez organizację pozarządową … 337
Szymon Kawałko, Strategia i taktyka polskiej polityki ochrony zdrowia … 354
Część IV Społeczna partycypacja – doświadczenia lokalne i regionalne … 369
Piotr Majer, Budżet obywatelski – doświadczenia olsztyńskie … 371
Zbigniew Dorawa, Budżet partycypacyjny jako wstęp do rozwoju dialogu i bezpieczeństwa społecznego na gruncie polskim? – przykład gdańskiego budżetu partycypacyjnego w 2014 roku … 386

Ewelina Wojciechowska, Przywództwo a rozwój organizacji pozarządowych w Polsce … 401

Wacław Strybulewicz, Przeciwdziałanie korupcji na rzecz bezpiecznego rozwoju … 418

Maciej Urbanek, Samorząd gminny w polityce przeciwdziałania patologiom społecznym – wybrane aspekty funkcjonowania … 432

Noty o autorach … 445