Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa 2009

Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego.

Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego
Autor: Mirosław Grewiński
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2009
Numer ISBN: 9788361121091


Spis treści

Przedmowa . . . 15
Wprowadzenie . . . 25

Część 1. WIELOSEKTOROWOŚĆ W TEORII POLITYKI SPOŁECZNEJ . . . 47

Rozdział 1. Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego w kontekście wielosektorowej polityki społecznej . . . 49
1.1. Prekursorzy idei społeczeństwa obywatelskiego . . . 49
1.2. Porządek pluralistycznego społeczeństwa i państwa . . . 61
1.3. Potencjał kapitału społecznego . . . 64
1.4. Wybrane koncepcje obywatelstwa i ich zastosowanie w polityce społecznej . . . 70
1.4.1. Komunitarianizm jako przykład nowego podejścia do obywatelstwa . . . 77

Rozdział 2. Modele wielosektorowości i dorobek naukowy w zakresie pluralizmu . . . 83
2.1. Trójkąt dobrobytu jako teoretyczny model wielosektorowości . . . 83
2.2. Model sfer społecznych i welfare pentagon . . . 103
2.3. Modele struktury społecznej według J. Auleytnera i M. Księżopolskiego . . . 111
2.4. Dynamika instytucji a welfare pluralism . . . 116
2.5. Krytyka sektora publicznego, rynkowego i obywatelskiego . . . 121
2.6. Jaki model welfare pluralism? . . . 126
2.7. Stokrotka dobrobytu – autorska koncepcja wielosektorowej polityki społecznej . . . 135

Rozdział 3. Transformacja państwa opiekuńczego – procesy sprzyjające rozwojowi wielosektorowej polityki społecznej . . . 139
3.1. Kierunki zmian i reorganizacji . . . 139
3.2. Zwiększająca się rola organizacji i instytucji ponadnarodowych . . . 142
3.3. Zmniejszająca się rola państwa i rosnące znaczenie zasady subsydiarności . . . 151
3.4. Reformowanie państwa – w kierunku nowego zarządzania publicznego i public governance . . . 158
3.5. W kierunku decentralizacji, demonopolizacji i dekoncentracji . . . 162
3.6. Komercjalizacja polityki społecznej . . . 167
3.7. Uspołecznienie polityki społecznej . . . 171
3.8. Gospodarka społeczna . . . 178
3.9. Społeczna odpowiedzialność biznesu . . . 185
3.10. Powrót do rodziny i nieformalnych grup wsparcia . . . 188
3.11. Wzrost znaczenia roli mediów . . . 192
3.12. Partnerstwa społeczne i sieci jako instrumenty welfare pluralism . . . 194
3.13. Integracja usług a wielosektorowa polityka społeczna . . . 199

Rozdział 4. Rozwój sektora obywatelskiej polityki społecznej jako przykład dynamiki pluralizmu . . . 205
4.1. Komponenty obywatelskiej polityki społecznej . . . 205
4.2. Definicje, funkcje i charakterystyka podsektora organizacji pozarządowych . . . 209
4.2.1. Znaczenie organizacji pozarządowych w ujęciu międzynarodowym . . . 212
4.2.2. Rozwój sektora pozarządowego w Polsce . . . 218
4.2.2.1. Charakterystyka organizacji pozarządowych w Polsce . . . 222
4.2.2.2. Instytucje kościelne i wyznaniowe jako pozarządowe podmioty polityki społecznej . . . 227
4.3. Potencjał podmiotów gospodarki społecznej . . . 230
4.3.1. Doświadczenia z gospodarką społeczną w wybranych krajach . . . . 234
4.3.2. Gospodarka społeczna w Polsce . . . 246
4.4. Rodzina, gospodarstwa domowe oraz grupy nieformalne . . . 251

Część 2. WIELOSEKTOROWOŚĆ W PRAKTYCE KRAJOWEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ . . . 261

Rozdział 5. Wielosektorowość w polityce pomocy i integracji społecznej . . . 263
5.1. Kształtowanie się pluralistycznej pomocy społecznej . . . 263
5.2. Publiczne instytucje pomocy społecznej . . . 267
5.3. Pluralizm w świadczeniu usług w systemie pomocy społecznej . . . 271
5.4. Wielosektorowość w systemie opieki i wsparcia społecznego . . . 280
5.4.1. Domy pomocy społecznej . . . 280
5.4.2. Placówki całodobowej opieki . . . 287
5.4.3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze . . . 294
5.4.4. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze . . . 299
5.4.5. Ośrodki interwencji kryzysowej . . . 303
5.5. Znaczenie pozarządowych organizacji pomocy społecznej . . . 307

Rozdział 6. Wielosektorowość w polityce zatrudnienia i rynku pracy . . .  311
6.1. Kształtowanie się pluralistycznej polityki zatrudnienia i rynku pracy . . . 311
6.2. Potencjał publicznych służb zatrudnienia . . . 316
6.3. Ochotnicze Hufce Pracy jako instytucja rynku pracy . . . 322
6.4. Wielosektorowość w systemie instytucji rynku pracy . . . 325
6.4.1. Agencje zatrudnienia . . . 325
6.4.2. Instytucje szkoleniowe . . . 334
6.4.3. Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego . . . 342
6.5. Znaczenie pozarządowych organizacji rynku pracy w polityce zatrudnienia . . . 344
6.6. Podmioty działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości . . . 350

Rozdział 7. Wielosektorowość w polityce edukacyjnej i kształcenia ustawicznego . . .  354
7.1 Kształtowanie się pluralistycznej polityki edukacyjnej . . . 354
7.2. Sytuacja na poziomie wychowania przedszkolnego . . . 359
7.3. Wielosektorowość w systemie edukacji dzieci i młodzieży . . . 362
7.3.1. Szkoły podstawowe . . . 362
7.3.2. Szkoły gimnazjalne . . . 366
7.3.3. Licea ogólnokształcące . . . 369
7.3.4. Szkoły techniczne i licea profilowane . . . 374
7.4. Wielosektorowość w kształceniu osób dorosłych . . . 377
7.4.1. Szkoły policealne . . . 377
7.4.2. Szkoły wyższe . . . 380
7.4.3. Instytucje kształcenia ustawicznego . . . 384
7.5. Znaczenie pozarządowych organizacji edukacyjnych . . . 387

Zakończenie . . . 391
Summary . . . 417
Bibliografia . . . 421
Indeks nazwisk . . . 437
Spis rysunków . . . 443
Spis tabel . . . 447

 

 

 

Contents

Preface . . . 15
Introduction . . . 25

Part 1. MULTISECTORALITY IN THE THEORY OF SOCIAL POLICY . . . 47

Chapter 1. The significance of civil society and social capital in the context of multisectoral social policy . . . 49
1.1. Precursors of the idea of civil society . . . 49
1.2. The order of pluralistic society and state . . . 61
1.3. The potential of social capital . . . 64
1.4. Selected civic concepts and their application in social policy . . . 70
1.4.1. Communitarianism as an example of a new approach to citizenship . . . 77

Chapter 2. Multisectorality models and scientific developments in the area of pluralism . . . 83
2.1. The welfare triangle as a theoretical model of multisectorality . . . 83
2.2. The social spheres model and the welfare pentagon . . . 103
2.3. Social structure models according to J. Auleytner and M. Księżopolski . . . 111
2.4. Institutional dynamics and welfare pluralism . . . 116
2.5. Criticism of the public, market and civil sectors . . . 121
2.6. What model of welfare pluralism? . . . 126
2.7. Welfare daisy – an authorial concept of multisectoral social policy . . . 135

Chapter 3. Transformation of the welfare state – processes conducive to the development of multisectoral social policy . . . 139
3.1. Directions of change and reorganization . . . 139
3.2. The increasing role of supranational organizations and institutions . . . 142
3.3. The diminishing role of the state and the growing importance of the subsidiarity principle . . . 151
3.4. Reforming the state – towards new public management and public governance . . . 158
3.5. Towards devolution, demonopolization and deconcentration . . . 162
3.6. Commercialization of social policy . . . 167
3.7. Socialization of social policy . . . 171
3.8. Social economy . . . 178
3.9. Corporate Social Responsibility . . .  185
3.10. Reversion to family and informal support groups . . .  188
3.11. The growing significance of media . . .  192
3.12. Social partnerships and networks as instruments of welfare pluralism . . . 194
3.13. Integration of services and multisectoral social policy . . . 199

Chapter 4. The development of the civil social policy sector as an example of the dynamics of pluralism . . . 205
4.1. The components of civil social policy . . . 205
4.2. Definitions, functions and characteristics of the NGO sub-sector . . . 209
4.2.1. The importance non-governmental organizations in an international perspective . . .  212
4.2.2. The development of the non-governmental sector in Poland . . . 218
4.2.2.1. Characteristics of non-governmental organizations in Poland . . . 222
4.2.2.2. Church and religious institutions as non-governmental agents of social policy . . . 227
4.3. The potential of social economy agents . . . 230
4.3.1. The experience of social economy in selected countries . . . 234
4.3.2. Social economy in Poland . . . 246
4.4. Family, households and informal groups . . . 251

Part 2. MULTISECTORALITY IN THE PRACTICE OF NATIONAL SOCIAL POLICY . . .  261

Chapter 5. Multisectorality in the policy of social security and integration . . . 263
5.1. The shaping of pluralistic social security . . . 263
5.2. Public institutions of social security . . . 267
5.3. Pluralism of service provision in the social security system . . . 271
5.4. Multisectorality in the system of social care and assistance . . . 280
5.4.1. Rest homes . . . 280
5.4.2. Residential care institutions . . . 287
5.4.3. Care and education institutions . . . 294
5.4.4. Adoption and fostering centres . . . 299
5.4.5. Crisis intervention centres . . . 303
5.5. The significance of non-governmental welfare organizations . . . 307

Chapter 6. Multisectorality in employment and labour market policies . . . 311
6.1. The shaping of pluralistic employment and labour market policies . . . 311
6.2. The potential of public employment services . . . 316
6.3. Voluntary Work Corps as a labour market institution . . . 322
6.4. Multisectorality in the system of labour market institutions . . . 325
6.4.1. Employment agencies . . . 325
6.4.2. Training institutions . . . 334
6.4.3. Institutions of social dialogue and local partnership . . . 342
6.5. The importance of non-governmental organizations of labour market in employment policy . . . 344
6.6. Agents acting for the development of entrepreneurship . . . 350

Chapter 7. Multisectorality in educational and lifelong learning policies . . . 354
7.1. The shaping of a pluralistic educational policy . . . 354
7.2. The situation on the level of pre-school education . . . 359
7.3. Multisectorality in the children and youth education system . . . 362
7.3.1. Primary schools . . . 362
7.3.2. Pre-secondary schools . . . 366
7.3.3. Secondary schools . . . 369
7.3.4. Technical schools and specialized secondary schools . . . 374
7.4. Multisectorality in adult education . . . 377
7.4.1. Post-secondary schools . . . 377
7.4.2. Tertiary institutions . . . 380
7.4.3. Lifelong learning institutions . . . 384
7.5. The significance of non-governmental educational organizations . . . 387

Conclusion . . . 391
Summary  . . . 417
Bibliography  . . .  421
Index of names . . . 437
List of illustrations . .  .443
List of tables . . . 447


Publikacja do pobrania – PDF