Wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora w: Trzeci Sektor 18/2009

Wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora w: Trzeci Sektor 18/2009

Wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora w: Trzeci Sektor 18/2009.

Spis treści

Marek Rymsza
Absorpcja funduszy unijnych w trzecim sektorze i jej konsekwencje dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego . . . 2

Mirosław Grewiński
Wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora . . . 10

Piotr Stronkowski
Zmiany w zarządzaniu funduszami strukturalnymi w Polsce: postęp, regres, stagnacja? . . . 24

Agnieszka Rymsza
Źródła nieefektywności wykorzystywania funduszy strukturalnych na przykładzie wspierania rozwoju ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych . . . 34

Jerzy Boczoń, Alicja Dawidowska
Blaski i cienie wydatkowania funduszy europejskich w trzecim sektorze -jak środki unijne zmieniają funkcjonowanie organizacji pozarządowych na Pomorzu . . . 46

Fundusze europejskie – spełnienie marzeń czy zagrożenie Wywiad z Jakubem Wygnańskim . . . 54

Sheila Nordon
Organizacje charytatywne i fundacje oraz ich finansowanie w Irlandii . . . 60

Anna Krajewska
Kalendarium zmian prawnych . . . 69

Ewa Bogacz-Wojtanowska
Potencjał organizacji pozarządowej i obszary jego analizy . . . 77

Adam Aduszkiewicz
Blaski i cienie niekomercyjnych szkoleń dla kadr samorządowych. Impresje trenera . . . 86

Mariola Racław
Niematerialne zasoby zbiorowości a wzrost gospodarczy. O istotnej roli kapitału ludzkiego i „nieistotnej” zmiennej – kapitale społecznym (Mikołaj Herbst, red.: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny) . . . 92

Grzegorz Makowski
Nieformalna edukacja obywatelska. Seminarium eksperckie w Pradze . . . 96

Maria Wijas
Lokalnie dla dobra wspólnego. Relacja z konferencji pt. „Jak budować dobro wspólne w społecznościach lokalnych . . . 99

Magdalena Cyrklaff
X Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych w Toruniu . . . 102

Abstrakty . . . 105
Abstracts . . . 108
Autorzy numeru . . . 111

pobierz artykuł Pobierz artykuł