Zintegrowane usługi społeczne w Polsce (współautor J. Lizut) w: Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem, Tom II pod red. T. Jarockiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016.

Zintegrowane usługi społeczne w Polsce (współautor J. Lizut) w: Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem, Tom II pod red. T. Jarockiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016.

Zintegrowane usługi społeczne w Polsce (współautor J. Lizut) w: Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem, Tom II pod red. T. Jarockiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Zintegrowane usługi społeczne w Polsce
Autor: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Publikacja: Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem, Tom II
Redakcja: Tomasz Jarocki
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce wydania: Kielce
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-65139-46-7


Spis treści

Wprowadzenie … 7

Część I
EKONOMIA ROZWOJU – KAPITAŁ SPOŁECZNY

Agata Szydlik-Leszczyńska, Marek Leszczyński
Ekonomia rozwoju wobec nierówności społecznych … 13

Ireneusz Drabik
Analiza funkcji personalnej w zarządzaniu publicznym … 27

Jadwiga Kida
Prekariat – wyspy wykluczonych czy nowa klasa społeczna? … 47

Magdalena Kowalska
Działania na rzecz włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich w świetle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) … 71

Część II
MAKROEKONOMICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Misztal
Nierówności dochodowe w Polsce na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej … 85

Grzegorz Górniewicz
Przyczyny i dopuszczalne granice ługu publicznego … 99

Robert Kłaczyński
Polityka energetyczna Unii Europejskiej: zasoby, możliwości, perspektywy … 115

Krzysztof Sala
Innowacyjność jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności w sektorze przemysłowym
w Polsce … 129

Część III
BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Tomasz Barański
Ocena ryzyka zawodowego w pomiarze poziomu bezpieczeństwa na stanowisku pracy … 147

Paulina Matyjas – Łysakowska
Dopuszczalność zatrudnienia na czas określony w wybranych pragmatykach pracowniczych … 159

Lidia Owczarek, Agata Gumieniak
Wina umyślna i rażące niedbalstwo poszkodowanego jako okoliczności wyłączające wypłatę świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego … 171

Krzysztof Sala
Innowacyjność jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności w sektorze przemysłowym
w Polsce … 129

Część IV
STYMULATORY BEZPIECZEŃSTWA I ZINTEGROWANEGO ROZWOJU NA POZIOMIE ŚRODOWISK LOKALNYCH

Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Zintegrowane usługi społeczne w Polsce … 187

Irena Fudali
Społeczny aspekt bezpieczeństwa lokalnego – różnorodność form aktywności osób prywatnych w tworzenie bezpieczeństwa lokalnego … 203

Paweł Dziekański
Ocena bezpieczeństwa ekonomicznego regionu w kontekście wskaźnika syntetycznego i matrycy Haddona na przykładzie województwa świętokrzyskiego … 221

Jacek Szkurłat, Magdalena Gościniewicz
Problemy demograficzne województwa świętokrzyskiego … 239

Tomasz Jarocki
Wpływ sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim na problemy ubóstwa w regionie … 253

Piotr Siemiątkowski
Lokalna Strategia Rozwoju a bezpieczeństwo społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej … 269

Maria Pierzchalska
Bezpieczeństwo socjalne na tle systemu emerytalnego (ocena w świetle badań studentów) … 285
Sławomir Pastuszka
Kapitał społeczny młodego pokolenia: studium na przykładzie studentów politologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego … 307

Noty o autorach … 323