Miesięczne archiwum: wrzesień 2002

Programy pomocowe dostępne dla samorządów w: „Samorządowa polityka społeczna”, red. A.Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2002

Programy pomocowe dostępne dla samorządów w: „Samorządowa polityka społeczna”, red. A.Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2002

Programy pomocowe dostępne dla samorządów w: „Samorządowa polityka społeczna”, red. A.Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2002

Spis treści

Nota wydawnicza . . . 9

CZĘŚĆ I

Florian Kuźnik
Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju . . . 13
1. Rozwój lokalny . . . 13
2. Wspólnotowy charakter lokalnej polityki rozwoju; inicjatywy lokalne . . . 18
3. Makropolityczne i doktrynalne uwarunkowania lokalnej polityki rozwoju . . . 25
4. Lokalna polityka społeczna czy społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju . . . 27

Marek Barański
Model samorządu terytorialnego w procesie reformy społeczno-administracyjnej państwa . . . 31
1. Samorząd terytorialny w administracji publicznej RP . . . 31
2. Zasady ustrojowe i zadania administracji samorządowej . . . 34 Czytaj dalej

Europejski Fundusz Społeczny w polityce strukturalnej Unii Europejskiej w: „Wybrane aspekty integracji europejskiej”, red. K.Głąbicka, Warszawa 2002

Europejski Fundusz Społeczny w polityce strukturalnej Unii Europejskiej w: „Wybrane aspekty integracji europejskiej”, red. K.Głąbicka, Warszawa 2002

Europejski Fundusz Społeczny w polityce strukturalnej Unii Europejskiej w: „Wybrane aspekty integracji europejskiej”, red. K.Głąbicka, Warszawa 2002

Spis treści

Przedmowa . . . 5

MICHAŁ OLSZEWSKI
Polityka Strukturalna Unii Europejskiej jako instrument wspierania rozwoju regionalnego . . . 7

JAN SCHONTHALER
Rozwój lokalny w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania . . . 21

MIROSŁAW GREWIŃSKI
Europejski Fundusz Społeczny w polityce strukturalnej Unii Europejskiej . . . 33

EWA MARKOWSKA-BZDUCHA
Lokalna gospodarka finansowa w wybranych krajach Unii Europejskiej . . . 65

IZABELA PODOBAS
Polska – Unia Europejska. Teoretyczne podejście do negocjacji . . . 115

KRZYSZTOF MALINOWSKI
Negocjacje akcesyjne w obszarze „swobodny przepływ osób” . . . 119 Czytaj dalej