Miesięczne archiwum: maj 2018

Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918 – 2018 (redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2018.

Sto lat rozwoju polskiej polityki społecznej. Wprowadzenie od redaktorów (współautorzy: Elżbieta Bojanowska, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska) w: Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918 – 2018 (redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2018.

Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918 – 2018 (redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2018.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918-2018
Autor: Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska
Publikacja: Stulecie Polskiej Polityki Społecznej 1918 – 2018
Seria: Jubileusze
Redakcja: Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska
Wydawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Numer ISBN: 978-83-7982-320-8


Spis treści

Elżbieta Rafalska, Przedmowa … 11
Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska, Sto lat rozwoju polskiej polityki społecznej. Wprowadzenie od redaktorów … 17

CZĘŚĆ I. HISTORIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE

Julian Auleytner, Antoni Rajkiewicz, Kwestie społeczne i ich rozwiązywanie w dwudziestoleciu międzywojennym … 29
Paweł Grata, Adam Kurzynowski, Dermontaż polityki społecznej w okresie stalinizmu … 55
Michał Polakowski, Ryszard Szarfenberg, Polityka społeczna dojrzałego socjalizmu 1956-1980 … 77
Elżbieta Ciżewska – Martyńska, Krzysztof Mazur, Sprawy społeczne w programie ruchu „Solidarność” … 105
Ludmiła Dziewięcka – Bokun, Zdzisław Pisz, Polityka społeczna doby zasadniczej transformacji ustrojowej (1989-2004) … 127
Grażyna Firlit – Fesnak, Mirosław Grewiński, Polityka Społeczna w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2004 – 2017 … 157

CZĘŚĆ II. WYBRANE POLITYKI SZCZEGÓŁOWE W KONTEKŚCIE STULECIA

Józef Hrynkiewicz, Piotr Szukalski, Polityka ludnościowa: pomiędzy kształtowaniem procesów ludnościowych i reagowaniem na nie … 189
Bożena Balcerzak – Paradowska, Ewa Leś, Polityka rodzinna w Polsce w latach 1918 – 2018: od działań kompensacyjnych do polityki inwestycji społecznych … 217
Andrzej Barczyński, Dorota Habich, Polityka wobec niepełnosprawności: pomiędzy rehabilitacją, aktywizacją zawodową i inkluzją społeczną … 251
Wiesław Koczur, Tadeusz Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne: konfrontowanie solidaryzmu i indywidualizmu … 285
Elżbieta Bojanowska, Jerzy Krzyszkowski, Pomoc społeczna: od opieki do pomocy … 343
Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Jadwiga Suchecka, Polityka zdrowotna: pomiędzy opieką zdrowotną i zdrowiem publicznym … 345
Zenon Wiśniewski, Łukasz Arendt, Polityka rynku pracy: od działań osłonowych do aktywizacji zawodowej … 375
Adam Massalski, Ewa Kula, Polityka edukacyjna: pomiędzy kształceniem a wychowaniem … 399
Maciej Cesarski, Maria Zrałek, Polityka mieszkaniowa: pomiędzy badaniami a pragmatyką … 427
Marek Rymsza, Arkadiusz Karwacki, Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego: od wspierania działalności dobroczynnej do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego … 453

CZĘŚĆ III. POLSKA POLITYKA SPOŁECZNA W DOBIE GLOBALIZACJI I EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI

Gertruda Uścińska, Maciej Żukowski, Konsekwencje inyegracji europejskiej dla polityki społecznej … 487
Danuta Koradecka, Roman Cieślak, Polityka społeczna w kształtowaniu warunków pracy … 507
Aniela Dylus, Jan Mazur OSPPE, Pomocniczość, dobro wspólne i solidaryzm jako aksjologiczne determinanty polskiej polityki społecznej … 541
Kazimierz W. Frieske, Anna Organiściak – Krzykowska, Przenikanie pojęć i koncepcji … 577
Mirosław Księżopolski, Piotr Michoń, Scenariusze rozwoju polskiej polityki społecznej w perspektywie kilku najbliższych dekad … 601

CZĘŚĆ IV. ADDENADA

Bibliografia … 622
Akty prawne … 668
Noty o autorach … 684
Indeks osobowy … 694

 



Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Numer: 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa (Internet)
Rok wydania: 2018
Numer ISSN: 1896 – 656X


Spis treści

Esej naczelnego

Roman Sobiecki
Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych? … 4

Praktyczna teoria

Mariola Dźwigoł – Barosz
Kompetencje sukcesorów współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych … 9

Mirosław Grewiński
Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa … 19

Na marginesie

Biliang Hu
The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization … 30

Elwira Gross – Gołacka
Zarządzanie różnorodnością a budowanie wizerunku i reputacji firmy rodzinnej … 39

Małgorzata Godlewska
Zamówienia publiczne, a mechanizmy konkurencji. Przykład konsorcjum ofertowego … 51

Wojciech Sabat, Tomasz Pilewicz
Behavioural location theory – evolution, tools and future … 61

Wiesława Lizińska, Renata Marks – Bielska, Karolina Babuchowska, Magdalena Wojarska
Stabilność realizacji zadań przez gminy woj. warmińsko – mazurskiego … 69

Z praktyki gospodarczej

Konrad Bugiera, Katarzyna Gierczyk – Grupińska, Eleni Tzoka – Stecka
Wizerunek firmy rodzinnej i przedsiębiorcy z firmy rodzinnej w świetle autorskich badań sondażowych … 77

Raporty, badania

Jerzy Baruk
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej … 87

Recenzje

Marian Gorynia
Kompleksowe dzieło o finansach biznesu międzynarodowego … 99

Streszczenia/Summary … 104