Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, w: „ Społeczne skutki integracji Polski z UE” – red. K.Głąbicka, Warszawa 1999.

Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, w: „ Społeczne skutki integracji Polski z UE” – red. K.Głąbicka, Warszawa 1999.

Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, w: „ Społeczne skutki integracji Polski z UE” – red. K.Głąbicka, Warszawa 1999.

Spis treści

Przedmowa – Katarzyna Głqbicka . . . 9

Włodzimierz Anioł
Przyszłość europejskiej polityki społecznej . . . 15
1. Dotychczasowy dorobek . . . 16
2. Uwarunkowania pozytywne . . . 20
3. Uwarunkowania negatywne . . . 22
4. Kierunek przewartościowań . . . 26
5. Implikacje dla Polski . . . 29

Adam Kurzynowski
Standardy Unii Europejskiej w polityce społecznej poziom centralny i lokalny . . . 32
1. Ujęcie definicyjne . . . 32
2. Dylematy wdrażania standardów . . . 33
3. Implikacje dla Polski . . . 34

Mieczysław Kabaj
Rynek pracy w Unii Europejskiej i w Polsce . . . 36
1. Zatrudnienie i bezrobocie w UE i w Polsce: podobieństwa i różnice . . . 37
2. Efektywność polityki rynku pracy . . . 39
3. Elastyczność rynku pracy . . . 43
4. Standardy minimalne i kwestia „dumpingu” socjalnego . . . 43
4.1. Problem płacy godziwej . . . 44
4.2. Kwestia zasiłków dla bezrobotnych . . . 45
5. Wspólny rynek pracy czy asymetria integracji . . . 45
6. Asymetria integracji . . . 47
6.1. Asymetria integracji na przykładzie Niemiec . . . 48
6.2. Integracja a „drenaż mózgów”: dwie hipotezy . . . 51
6.3. Strategia „pełnej integracji” . . . 53
7. Implikacje dla Polski . . . 54

Krzysztof Malinowski
Charakterystyka europejskiego bezrobocia . . . 59
1. Wprowadzenie . . . 59
2. Charakterystyka bezrobocia w UE . . . 60
2.1. Bezrobocie wśród kobiet . . . 61
2.2. Bezrobocie wśród młodzieży . . . 62
2.3. Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w UE . . . 64
3. Sposoby walki z bezrobociem . . . 65

Julian Auleytner
Edukacja w Unii Europejskiej i w Polsce . . . 67
1. Związki między edukacją a gospodarką . . . 67
2. Podstawowe trendy edukacyjne w UE . . . 73
3. Edukacja a perspektywy zawodowe . . . 75
4. Bariery edukacyjne w rozwoju kapitału ludzkiego . . . 77
5. Przemiany kapitału ludzkiego w Polsce . . . 80
6. Biurokracja a edukacja . . . 81
7. Implikacje dla Polski . . . 82

Katarzyna Głąbicka
Migracje w Unii Europejskiej i w Polsce . . . 85
1. Wprowadzenie . . . 85
2. Kwestia migracyjna w Unii Europejskiej . . . 86
2.1. Aspekt prawny . . . 86
2.2. Skala migracji w UE . . . 89
2.2.1. Imigracja do UE . . . 90
2.2.2. Emigracja z UE . . . 106
3. Kwestia migracyjna w Polsce . . . 108
3.1. Aspekt prawny . . . 109
3.2. Skala migracji . . . 110
3.2.1. Imigracja do Polski . . . 111
3.2.2. Emigracja z Polski . . . 113
4. Implikacje dla Polski . . . 114

Ewa Schwierskott
Społeczne skutki polityki migracyjnej w Niemczech na tle rozwoju europejskiego – geneza i ewolucja . . . 117
1. Polityka rządu Republiki Federalnej Niemiec wobec cudzoziemców . . . 117
2. Cudzoziemcy w Niemczech – dane liczbowe . . . 118
2.1. Azylanci . . . 120
2.2. Tendencje rozwoju danych demograficznych . . . 124
3. Położenie prawne cudzoziemców w RFN . . . 125
3.1. Prawo pobytu uchodźców politycznych i wojennych . . . 126
4. Kwestia integracji . . . 127
4.1. Nabycie obywatelstwa . . . 127
4.2. Rola Rzecznika ds. Migracji . . . 131
4.3. Problem marginalizacji . . . 132
4.4. Wzajemny stosunek społeczności niemieckiej i cudzoziemskiej . . . 133
4.5. Obraz imigrantów rozpowszechniany przez media . . . 134
5. Podsumowanie . . . 136

Piotr Błędowski
Polityka społeczna wobec osób starszych w Unii Europejskiej i w Polsce . . . 138
1. Wprowadzenie . . . 138
2. Międzynarodowa polityka wobec osób starszych . . . 143
3. Społeczno-demograficzne aspekty demograficznego starzenia się ludności w krajach Unii Europejskiej . . . 146
4. Cele polityki społecznej wobec osób starszych . . . 151
5. Zakres i podmioty polityki społecznej wobec osób starszych . . . 154
6. Polityka społeczna wobec osób starszych w Polsce . . . 160

Gertruda Uścińska
Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej i w Polsce . . . 163
1. Wprowadzenie . . . 163
2. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej . . . 163
3. Zastosowanie zasad koordynacji w polskim systemie zabezpieczenia społecznego . . . 166
4. Implikacje dla Polski . . . 167

Mirosław Grewiński
Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski . . . 170
1. Wprowadzenie . . . 170
2. Okresy rozwoju Europejskiego Funduszu Socjalnego . . . 171
2.1. Pierwszy okres EFS 1958-1971 . . . 172
2.2. Drugi okres EFS 1971-1983 . . . 173
2.3. Trzeci okres EFS 1983-1988 . . . 174
2.4. Czwarty okres EFS 1989-1993 . . . 176
3. Europejski Fundusz Socjalny a inne Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej . . . 178
4. Strategiczne cele Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej . . . 180
5. Administrowanie środkami Europejskiego Funduszu Socjalnego . . . 185
5.1. Inicjatywy Narodowe . . . 185
5.2. Inicjatywy Wspólnotowe . . . 187
5.3. Środki Innowacyjne . . . 190
6. Zasady zarządzania Europejskim Funduszem Socjalnym . . . 191
7. Pomoc Techniczna . . . 192
8. Budżet i finansowanie z Europejskiego Funduszu Socjalnego . . . 193
9. Przyszłość Funduszy Strukturalnych . . . 194
10. Implikacje dla Polski . . . 199

Podsumowanie – Katarzyna Głąbicka . . . 208