Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa 2001

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa 2001.

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa 2001.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2001
Numer ISBN:


Spis treści

Wstęp . . . 11

Rozdział I
Polityka społeczna we Wspólnotach Europejskich . . . 15
1.1. Integracja społeczeństw czy integracja polityk społecznych? . . . 15
1.2. W dążeniu do unii socjalnej . . . 17
1.3. Subsydiarność i solidarność jako naczelne wartości socjalnego wymiaru Europy . . . 20
1.4. Bariery i perspektywy rozwoju europejskiej polityki społecznej . . . 22
1.4.1. Bariery . . . 23
1.4.2. Perspektywy . . . 25
1.5. Możliwości i granice europejskiej polityki społecznej . . . 26
1.6. Europejska integracja socjalna w latach 1957-2001 . . . 29
1.6.1. Gospodarczy neoliberalizm i swoboda przepływu (1957- 1971) . . . 29
1.6.2. Złote lata harmonizacji (1972-1980) . . . 32
1.6.3. Stagnacja w rozwoju europejskiej polityki społecznej (1981-1986) . . . 35
1.6.4. Od Jednolitego Aktu Europejskiego do Traktatu z Maastricht. Rozwój Europy socjalnej czy Europy o dwóch prędkościach? (1987-1992) . . . 39
1.6.5. Wspieranie zatrudnienia i walka z bezrobociem jako priorytetowy cel polityki socjalnej Unii Europejskiej (1993-2001) . . . 47

Rozdział II
Ewolucja zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 61
2.1. Trudne początki i pasywność Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 62
2.2. Strukturalne zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego i zwiększenie jego możliwości interwencyjnych . . . 70
2.3. Koncentracja interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na regionach zacofanych i grupach socjalnie poszkodowanych . . . 78
2.4. Wielka reforma Funduszy Strukturalnych i nowa strategia dla Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 86
2.5. Udoskonalenie sposobów interwencji Funduszy Strukturalnych . . . 104

Rozdział III
Horyzontalne zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 1994-1999 . . . 126
3.1. Realizacja celu 3 . . . 127
3.1.1. Zwalczanie długoterminowego bezrobocia . . . 128
3.1.2. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn . . . 130
3.1.3. Wspieranie grup poszkodowanych i walka z ograniczaniem rynku pracy . . . 132
3.1.4. Wspieranie włączania młodzieży do pracy zawodowej . . . 134
3.2. Inicjatywa Wspólnotowa ZATRUDNIENIE . . . 137
3.2.1. Inicjatywa Wspólnotowa NOW . . . 139
3.2.2. Inicjatywa Wspólnotowa YOUTHSTART . . . 141
3.2.3. Inicjatywa Wspólnotowa HORIZON . . . 144
3.2.4. Inicjatywa Wspólnotowa INTEGRA . . . 146
3.3. Realizacja celu 4 . . . 149
3.4. Inicjatywa Wspólnotowa ADAPT . . . 151

Rozdział IV
Doświadczenia Niemiec w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 155
4.1. Polityka strukturalna Unii Europejskiej wobec Niemiec w latach 1994-199 . . . 155
4.2. Europejski Fundusz Społeczny w Niemczech . . . 166
4.2.1. Zawodowe kształcenie pracowników . . . 171
4.2.2. Zawodowe kształcenie bezrobotnych . . . 181
4.2.3. „Terytorialne Przymierze na Rzecz Zatrudnienia” w ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej . . . 193
4.2.4. Obsługa Techniczna . . . 195
4.3. Europejski Fundusz Społeczny w Niemczech na łata 2000-2006 . . . 197

Rozdział V
Regionalne zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Saksonii . . . 200
5.1. Ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza landu . . . 200
5.2. Wspieranie Saksonii z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 90 . . . 204
5.2.1. Europejski Fundusz Społeczny w Programie Operacyjnym z dominującą rolą EFRR . . . 206
5.2.2. Europejski Fundusz Społeczny w Programie Operacyjnym z dominującą rolą EFS . . . 209
5.2.3. Europejski Fundusz Społeczny w Programie Operacyjnym z dominującą rolą EFOiGR . . . 214
5.3. Inicjatywy Wspólnotowe w Saksonii . . . 221
5.4. System organizacji i administrowania EFS w Saksonii . . . 225
5.5. Strategia i priorytety zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego w Saksonii na lata 2000-2006 . . . 229

Rozdział VI
Cele i zadania Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2000-2006 . . . 233
6.1. AGENDA 2000 i reforma Funduszy Strukturalnych . . . 233
6.2. Europejski Fundusz Społeczny w obliczu nowych wyzwań . . . 240
6.2.1. Obszary wspierania i zakres interwencji . . . 243
6.2.2. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Pomoc Techniczna i Środki Innowacyjne . . . 247
6.2.3. Programowanie i proces podejmowania decyzji . . . 250
6.2.4. Monitoring, kontrola i ocena skuteczności . . . 253
6.3. Przygotowania Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 259
6.4. Implikacje dla Polski . . . 268

Zakończenie . . . 272

Rozporządzenia i decyzje Rady, Parlamentu i Komisji Europejskiej dotyczące Funduszy Strukturalnych UE . . . 274
Bibliografia polskojęzyczna . . . 276
Bibliografia obcojęzyczna . . . 282
Adresy internetowe . . . 292
Wykaz skrótów . . . 294


Publikacja do pobrania – PDF