Ewaluacja ex-ante diagnozy społeczno-gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zlecenie firmy Deloitte, (współautor Joanna Tyrowicz), wrzesień 2006

Ewaluacja ex-ante diagnozy społeczno-gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zlecenie firmy Deloitte, (współautor Joanna Tyrowicz), wrzesień 2006

Ewaluacja ex-ante diagnozy społeczno-gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zlecenie firmy Deloitte, (współautor Joanna Tyrowicz), wrzesień 2006

Spis treści

SPIS TREŚCI . . . II
SPIS SKRÓTÓW . . . IV
PODZIĘKOWANIA . . . V
STRESZCZENIE . . . VI
1. METODOLOGIA . . . 2
2.MODEL PRZEWAG M. PORTERA . . . 3
3. ANALIZA SWOT . . . 8
3.1. Metodologia analizy SWOT . . . 8
3.2. Uwagi do analizy SWOT zawartej w projekcie PO KL . . . 9
3.3. Uogólnienie analizy SWOT . . . 19
3.4. Obszary priorytetowe na podstawie modelu M. Portera oraz analizy SWOT . . . 22
4. REKOMENDACJE . . . 24
4.1. Rekomendacje wobec podrozdziałów diagnozy PO KL . . . 24
4.2. Rekomendacje systemowe wobec diagnozy PO KL . . . 30
4.3. Uwagi generalne wobec diagnozy PO KL . . . 32
5. UZUPEŁNIENIE DIAGNOZY . . . 34
5.1. Kompleksowy model budowania kompetencji . . . 37
5.1.1. Dotychczasowy dorobek i wyzwania . . . 37
5.1.2. Skala kształcenia ustawicznego dla rynku pracy . . . 39
5.1.3. Problemy związane z systemem kształcenia w Polsce . . . 39
5.1.4. Spójny model kształcenia – potrzeby . . . 42
5.2 Mobilizacja niewykorzystanych zasobów . . . 45
5.2.1. Niepełnosprawni . . . 46
5.2.2. Młodzież (w tym trudna i zaniedbana) . . . 48
5.2.3. Kobiety . . . 51
5.2.4. Osoby 50+/55+ . . . 53
5.2.5. Długotrwale bezrobotni . . . 55
5.2.6. Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich . . . 56
5.2.7. Osoby zagrożone trwałym wykluczeniem . . . 57
5.2.8 .Potencjał instytucji społeczeństwa obywatelskiego . . . 59
5.3 Generowanie warunków dla sprawności w usługach publicznych . . . 60
5.3.1. Miary efektywności . . . 61
5.3.2. Problemy i potrzeby służb publicznych . . . 62
5.3.3. Mechanizm finansowania w służbach publicznych . . . 63
5.3.4. Mechanizm kontraktowania . . . 64
5.3.5. Mechanizm współpracy i partnerstw . . . 66
5.3.6. Zapewnianie efektywności . . . 68
6. PODSUMOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE . . . 71

pobierz artykuł Pobierz