Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w: „System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” red. K. Głąbicka i M. Pierzchalska, Pionki-Radom 2003

Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w: „System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” red. K. Głąbicka i M. Pierzchalska, Pionki-Radom 2003

Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w: „System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” red. K. Głąbicka i M. Pierzchalska, Pionki-Radom 2003

Spis treści

Przedmowa . . . 8

Polityka społeczna – wybór pomiędzy filantropią a samozaradnością Julian Auleytner . . . 10

Polskie normy socjalne w aspekcie zabezpieczenia społecznego Maria Pierzchalska . . . 13
1. Wprowadzenie . . . 13
2. Pomoc lecznicza . . . 17
3. Zasiłki chorobowe . . . 18
4. Świadczenia w razie bezrobocia . . . 19
5. Świadczenia na starość . . . 20
6. Świadczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych . . . 21
7. Świadczenia rodzinne . . . 22
8. Świadczenia macierzyńskie . . . 24
9. Świadczenia w razie inwalidztwa . . . 24
10. Świadczenia w razie śmierci żywiciela rodziny . . . 25
11. Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . . . 26
12. Świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego rolników . . . 28
13. Pomoc społeczna . . . 29
14. Podsumowanie . . . 29

Prawa i standardy socjalne w zintegrowanej Europie Katarzyna Głąbicka . . . 32
1. Wprowadzenie . . . 32
2. Prawo do zabezpieczenia społecznego w zintegrowanej Europie . . . 32
3. Prawa socjalne obywateli Unii . . . 34
4. Standardy socjalne . . . 39
5. Podsumowanie . . . 44

Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Mirosław Grewiński . . . 45
1. Wprowadzenie . . . 45
2. Przygotowanie do aborpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) . . . 46
3 . Wnioski dla Polski . . . 60

Pomoc społeczna w Polsce i w Unii Europejskiej Piotr Błędowski . . . 62
l. Wprowadzenie . . . 62
2. Administracja rządowa jako podmiot pomocy społecznej . . . 66
3. Samorząd terytorialny jako podmiot pomocy społecznej . . . 69

System opieki nad ludźmi starymi w Polsce i w Unii Europejskiej Elżbieta Trafiałek . . . 75
l. Wprowadzenie . . . 75
2. Świadczenia emerytalno-rentowe . . . 76
3. Zaopatrzenie społeczne . . . 79
4. Pomoc społeczna . . . 80
5. Kompensowanie potrzeb w środowisku lokalnym . . . 83
6. Bezpieczeństwo socjalne ludzi starych w Unii Europejskiej . . . 85
7. Zakończenie . . . 86

Dostępność świadczeń zdrowotnych obywateli polskich w kontekście integracji z Unią Europejską Beata Dziadczyk . . . 90
l. Wprowadzenie w problematykę zdrowia . . . 90
2. Regulacje prawne . . . 91
3. Kondycja zdrowotna obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej . . . 94
4. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przysługujące obywatelom polskim . . . 97
5. Różnorodność systemów opieki zdrowotnej w wybranych Państwach członkowskich UE . . . 105
5.1. System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii . . . 106
5.2. System opieki zdrowotnej w Holandii . . . 107
5.3. System opieki zdrowotnej w Hiszpanii . . . 108
5.4. System opieki zdrowotnej we Francji . . . 110
6. Podsumowanie . . . 111

Reformy zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich Jadwiga Kitla . . . 112
l. Biologiczna i społeczna koncepcja niepełnosprawności . . . 112
2. Zagadnienie niepełnosprawności w Polsce . . . 114
3. Rozmiary i struktura niepełnosprawności w Polsce . . . 118
4. Rynek pracy osób niepełnosprawnych . . . 120
5. Reformy zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych w wybranych krajach . . . 123
5.1. Holandia . . . 124
5.2. Niemcy . . . 125
5.3. Włochy . . . 126
6. Podsumowanie . . . 127

Zabezpieczenie społeczne z tytułu niezdolności do pracy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Ewa Wiśniewska . . . 134
l. Renta z tytułu niezdolności do pracy . . . 134
1.1. Warunki wymagane do renty z tytułu niezdolności do pracy . . . 134
1.2. Warunek niezdolności do pracy . . . 135
1.3. Wymagany okres składkowy i nieskładkowy . . . 135
1.4. Data powstania niezdolności do pracy . . . 136
2. Renta szkoleniowa . . . 140
3. Rozwiązania wspólnotowe . . . 141
3.1. Inwalidztwo . . . 142
3.2. Renty rodzinne . . . 145
3.3. Kraj ubezpieczenia . . . 145
3.4. Zasady . . . 146
4. Podsumowanie . . . 147

Świadczenia rodzinne w państwach Unii Europejskiej oraz projektowane rozwiązania w Polsce – aspekt porównawczy Alina Wiśniewska . . . 148
1. Zasady ogólne . . . 148
2. Przykłady rozwiązań w zakresie świadczeń rodzinnych w krajach UE . . . 149
3. Rozwiązania projektowane w polskim systemie świadczeń rodzinnych . . . 151
3.1. Zasiłek rodzinny . . . 152
3.2. Świadczenia opiekuńcze . . . 155
3.2.1. Zasiłek pielęgnacyjny . . . 155
3.2.2. Świadczenie pielęgnacyjne . . . 155
3.2.3. Weryfikacja świadczeń rodzinnych . . . 156
4. Podmioty realizujące świadczenia . . . 156
5. Rozwiązania stosowane w zakresie świadczeń rodzinnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej . . . 156

Zabezpieczenie społeczne rodziny w UE ­Marzena Wojciechowska-Adamkiewicz . . . 167
1. Wprowadzenie . . . 167
2. Charakterystyka świadczeń rodzinnych w UE . . . 168
2.1. Regulacje prawne . . . 168
2.2. Wskaźnik udziału zasiłków rodzinnych w PKB krajów UE . . . 168
2.3. Schemat systemu świadczeń rodzinnych w krajach UE – wybrane przykłady . . . 169
2.3.1. Luksemburg . . . 170
2.3.2. Francja . . . 171
2.3.3. Belgia . . . 172
2.3.4. Portugalia . . . 172
2.3.5. Hiszpania . . . 173
2.3.6. Irlandia . . . 173
3. Podsumowanie – implikacje dla Polski . . . 174

Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w perspektywie integracji europejskiej Maria Gagacka . . . 176
1. Wprowadzenie . . . 176
2. Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia . . . 178
3. Świadczenia przedemerytalne . . . 181
4. Podsumowanie . . . 183

Reforma emerytalna w Polsce na tle zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej Tadeusz Szumlicz . . . 185
l. O zabezpieczeniu emerytalnym . . . 185
2. O ubezpieczeniu emerytalnym . . . 188
3. Kierunek zmian w systemach zabezpieczenia emerytalnego w krajach UE . . . 191

Koordynacja świadczeń z ubezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Ewa Borowczyk . . . 197
1. Ogólne zasady wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej . . . 197
2. Polskie instytucje zaangażowane w proces wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego . . . 198
3. Obowiązki pracowników ZUS w związku z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego . . . 200
4. Swobodny przepływ osób . . . 203
5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego . . . 204
5.1. Aspekt prawny . . . 205
5.2. Aspekt instytucjonalny . . . 205
5.3. Aspekt informacyjno-szkoleniowy . . . 205
6. Podsumowanie . . . 206

Informacje o organizatorach . . . 207

1. PTPS . . . 207
2. PSUS . . . 209
3. WSB . . . 212
4. Burmistrz Miasta Pionki . . . 215