Integracja socjalna Wspólnot Europejskich – od Traktatów Rzymskich do JAE, w: Studia Europejskie 2/2000

Integracja socjalna Wspólnot Europejskich - od Traktatów Rzymskich do JAE, w: Studia Europejskie 2/2000

Integracja socjalna Wspólnot Europejskich – od Traktatów Rzymskich do JAE, w: Studia Europejskie 2/2000

Spis treści

Od Redaktora . . . 7

ARTYKUŁY

Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz
Może tu Wschód, a może tu Zachód . . . 11

Dariusz Milczarek
Jaki system bezpieczeństwa dla Polski? Uwarunkowania modelu europejsko-euroatlantyckiego . . . 21

Jarko Fidrmuc, Peter Huber, Jan Jakub Michałek
Akcesja Polski do Unii Europejskiej: zapotrzebowanie na ochronę wybranych towarów . . . 45

Karolina Rokicka
Włączenie acquis Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej . . . 75

Piotr Tosiek
Funkcjonowanie grup politycznych w Parlamencie Europejskim analiza ilościowa) . . . 91

Mirosław Grewiński
Integracja socjalna Wspólnot Europejskich . . . 107

DOKUMENTY

Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 r.) . . . 121

Deklaracja Gnieźnieńska . . . 147

Konferencja Międzyrządowa w sprawie reformy instytucjonalnej. Raport Prezydencji dla Rady Europejskiej w Feira.Bruksela, 14 czerwca 2000 r. . . . 149

INFORMACJE I MATERIAŁY

Biblioteka College of Europe – Natolin, Wiktor T.Poźniak . . . 187

Europainstitut Basel, Karol Olejniczak . . . 197

Polacy o Unii Europejskiej. Postawy społeczne wobec polskiego członkostwa w UE oraz ocena następstw postulowanych stanowisk negocjacyjnych w badaniach CBOS i Demoskop (maj 2000 r.), Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz . . . 203

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – działalność w Polsce, Łukasz Dajnowicz, Jakub Kalinowski, Monika Podkańska, Kinga Przybycz, Piotr Rakowski, Agata Wojciechowska . . . 209

BIBLIOGRAFIA EUROPEJSKA

Recenzje i omówienia . . . 221

Bibliografia literatury obcojęzycznej z 1997 r. . . . 231

CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Zasoby Ośrodka Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich (1998-2000),Agnieszka Sacharuk . . . 245

Publikacje Programu Wydawniczego . . . 259

pobierz artykuł Pobierz artykuł