Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego w: Polityka Społeczna dla bezpiecznego rozwoju (red. Marek Leszczyński i Michał Kubiak), Wydawca – Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego w: Polityka Społeczna dla bezpiecznego rozwoju (red. Marek Leszczyński i Michał Kubiak),Wydawca - Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego w: Polityka Społeczna dla bezpiecznego rozwoju (red. Marek Leszczyński i Michał Kubiak),Wydawca – Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
Redakcja: Marek Leszczyński, Michał Kubiak
Wydawca: Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-64970-01-6


Spis treści

PRZEDMOWA … 7
Część I Bezpieczeństwo społeczne i socjalne – aspekty teoretyczne … 9
Andrzej Chodubski, Polityka społeczna a współczesne wyzwania bezpieczeństwa cywilizacyjnego … 11
Katarzyna Głąbicka, Aktualność myśli Wojciecha B. Jastrzębowskiego na temat bezpiecznego rozwoju w Europie … 24
Mirosław Grewiński, Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego … 40
Danuta Plecka, Znaczenie kapitału społecznego dla kształtowania bezpieczeństwa społecznego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku … 56
Marta Gębska, Bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne w dokumentach strategicznych Banku Światowego w XXI wieku … 70
Agnieszka Makarewicz- Marcinkiewicz, Zrównoważony – trwały – bezpieczny. Holistyczna koncepcja zrównoważonego rozwoju społecznego w kontekście polityki społecznej … 86
Maria Gagacka, Podmioty społeczne w zrównoważonym modelu polityki społecznej … 102
Anatol Peretiatkowicz, Partycypacja instrumentalna i podmiotowa … 119
Część II Bezpieczeństwo społeczne – doświadczenia polskie i międzynarodowe … 133
Tomasz Jarocki, Sytuacja na rynku pracy a bezpieczeństwo społeczne (na przykładzie najsłabszych ekonomicznie regionów Unii Europejskiej) … 135
Monika Klimowicz, Rola i miejsce gospodarki społecznej w systemie zarzadzania bezpieczeństwem społecznym w Europie … 152
Bogdan Chmieliński, Wybrane aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym na przykładzie Warmii i Mazur … 167
Arkadiusz Durasiewicz, Bezpieczeństwo demograficzne na przykładzie wybranych krajów – implikacje dla Polski … 191
Katarzyna Kamińska-Moczyło, Polowanie na świnię – czyli efektywność działań państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa socjalnego rodzinom dzięki uelastycznieniu form i czasu pracy rodziców, przykład republiki Federalnej Niemiec … 209
Joanna Leska-Ślęzak, Bezpieczeństwo socjalne w Holandii … 228
Witold Turnowiecki, Starość demograficzna a bezpieczeństwo społeczne … 245
Część III Nowe wyzwania dla polityki społecznej … 255
Marek Leszczyński, Usługi społeczne w kreowaniu kapitału ludzkiego w warunkach gospodarki wiedzy … 257
Andrzej Kubka, Zmiana modelu zabezpieczenia od bezrobocia i choroby w Szwecji … 268
Marek Rewizorski, Wpływ globalizacji na teorię i praktykę polityki społecznej … 279
Dorota Moroń, Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie zarządzania pomocą społeczną … 304
Beata Ziębińska, Opieka nad człowiekiem starym w wybranych państwach europejskich … 319
Michał Kubiak, Uwarunkowania aktywności społecznej seniorów na przykładzie realizacji programu ASOS przez organizację pozarządową … 337
Szymon Kawałko, Strategia i taktyka polskiej polityki ochrony zdrowia … 354
Część IV Społeczna partycypacja – doświadczenia lokalne i regionalne … 369
Piotr Majer, Budżet obywatelski – doświadczenia olsztyńskie … 371
Zbigniew Dorawa, Budżet partycypacyjny jako wstęp do rozwoju dialogu i bezpieczeństwa społecznego na gruncie polskim? – przykład gdańskiego budżetu partycypacyjnego w 2014 roku … 386

Ewelina Wojciechowska, Przywództwo a rozwój organizacji pozarządowych w Polsce … 401

Wacław Strybulewicz, Przeciwdziałanie korupcji na rzecz bezpiecznego rozwoju … 418

Maciej Urbanek, Samorząd gminny w polityce przeciwdziałania patologiom społecznym – wybrane aspekty funkcjonowania … 432

Noty o autorach … 445