Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? O przeobrażeniach welfare state w: Polska polityka społeczna wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych UE (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? O przeobrażeniach welfare state w: Polska polityka społeczna wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych UE (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? O przeobrażeniach welfare state w: Polska polityka społeczna wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych UE (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

Spis treści

Przedmowa . . . 5

CZĘŚĆ I

Teoretyczne aspekty polityki społecznej wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE

Julian Auleytner
Priorytety polskiej polityki społecznej . . . 8

Katarzyna Głąbicka
Wyzwania spójności społeczno-ekonomicznej UE . . . 17

Jerzy Żuchowski
Filozofia TQM oparciem dla zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej . . . 28

Leszek Kopciuch
Uwagi o aksjologicznych podstawach polityki społecznej w UE . . . 37

Barbara Muszyńska
Idea wolności i jedności w filozoficznych koncepcjach Europy . . . 47

Hubert Kaszyński
Aktywna polityka społeczna i ekonomia społeczna – nowe wyzwania dla pracy socjalnej . . . 52

Arkadiusz Karwacki
Wyzwania i dylematy polityki aktywizacji i inkluzji w Polsce(na przykładzie zatrudnienia socjalnego) . . . 66

Mirosław Grewiński
Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? – o przeobrażeniach welfare state . . . 80

CZĘŚĆ II

Trzeci sektor wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE

Małgorzata Baron-Wiaterek
Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy . . . 98

Stanisław Kamiński
Organizacje pozarządowe w Unii Europejskiej . . . 110

Maria Gagacka
Rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym modelu polityki społecznej . . . 118

Izabela Podobas
Marketing społeczny jako zadanie socjalne trzeciego sektora . . . 133

Monika Żuchowska
Wybrane regulacje prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju . . . 141

CZĘŚĆ III

Rynek pracy i edukacja wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE

Ewelina Wiszczun
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce . . . 154

Rafał Muster
Bezrobotni wobec wyzwań współczesnego rynku pracy – przypadek Rudy Śląskiej . . . 172

Marta Gębska
Edukacja jako narzędzie działań na rzecz spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej . . . 189

Barbara Olbrych
Usługi edukacyjne w społeczeństwie informacyjnym . . . 201

CZĘŚĆ IV

Wybrane aspekty polityki społecznej wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE

Jadwiga Kida
Zjawiska ekskluzji w społeczności lokalnej . . . 220

Iwona Pałgan
Ubóstwo wśród dzieci- aspekt społeczny i wychowawczy . . . 232

Joanna Szczepaniak
Polskie a europejskie standardy w dziedzinie opieki nad rodziną i dzieckiem – zakres zgodności . . . 246

Felicjan Bylok
Nierówności w konsumpcji w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku . . . 264

Zbigniew Ostrach
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jako podstawowe narzędzie Kreowania gminnej polityki socjalnej . . . 277

pobierz artykuł Pobierz artykuł