O idei i podmiotach gospodarki społecznej w: "Uspołecznienie gospodarki rynkowej" (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

O idei i podmiotach gospodarki społecznej w: Uspołecznienie gospodarki rynkowej (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

O idei i podmiotach gospodarki społecznej w: „Uspołecznienie gospodarki rynkowej” (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

SPIS TREŚCI

Przedmowa – Katarzyna Głąbicka . . . 6

CZĘŚĆ I
Z DOŚWIADCZEŃ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

I. Wprowadzenie w problematykę gospodarki społecznej – Katarzyna Głąbicka

1. Wprowadzenie . . . 10
2. Początki gospodarki społecznej . . . 11
3. Gospodarka społeczna we współczesnym świecie . . . 12
4. Podmioty gospodarki społecznej . . . 14
5. Zakończenie . . . 15

II. O idei i podmiotach gospodarki społecznej – Mirosław Grewiński

1. Wprowadzenie . . . 16
2. Trudności definicyjne . . . 16
3. Doświadczenia z gospodarką społeczną w wybranych krajach . . . 20
3.1. Wielka Brytania . . . 21
3.2. Włochy . . . 22
3.3. Niemcy . . . 25
4. Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w Polsce . . . 28
5. Zakończenie . . . 32

III. Międzynarodowa konkurencyjność w warunkach socjalnej gospodarki rynkowej. Zarys teorii oraz oświadczeń Niemiec i Polski – Józef Misala

1. Wprowadzenie . . . 34
2. Istota i podstawowe elementy składowe modelu socjalnej gospodarki rynkowej . . . 34
3. Zarys historii realizacji podstawowych zasad modelu socjalnej gospodarki rynkowej w Niemczech . . . 39
4. Główne problemy realizacji podstawowych zasad socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce . . . 42
5. Zakończenie . . . 44

IV. Funkcje socjalne w gospodarce rynkowej – przykład Niemiec – Julian Auleytner

1. Wprowadzenie . . . 47
2. Liberałowie wobec państwa socjalnego . . . 50
3. Kościół katolicki wobec państwa socjalnego – państwo w służbie człowiekowi . . . 51
3.1. Zasady nauki społecznej kościoła . . . 54
4. Socjalna gospodarka rynkowa w Niemczech . . . 55
4.1. Sytuacja powojenna – w poszukiwaniu nowego ładu . . . 55
4.2. Zasady opiekuńczości w socjalnej gospodarce rynkowej . . . 57
4.3. Rola organizacji pozarządowych . . . 58
5. Zakończenie . . . 59

V. Usługi społeczne w gospodarce rynkowej na przykładzie Polski – Barbara Olbrych

1. Istota i cechy usług . . . 61
2. Organizacja sfery usług społecznych . . . 67
3. Infrastruktura społeczna w okresie transformacji gospodarczej . . . 71
4. Konsumpcja usług społecznych w gospodarstwach domowych . . . 78
4.1. Dochody gospodarstw domowych jako źródło finansowania konsumpcji . . . 80
4.2. Regionalne zróżnicowanie konsumpcji usług społecznych . . . 83
5. Zakończenie . . . 86

CZĘŚĆ II
WYBRANE OBSZARY GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

VII. Nauka o polityce społecznej – Julian Au1eytner

1. Wprowadzenie . . . 90
2. Rozwój polityki społecznej po II wojnie św. . . . 91
3. Nauka o polityce społecznej po 1989 – kontekst gospodarki rynkowej . . . 99
4. Polityka społeczna w systemie nauk . . . 102
5. Zakończenie . . . 105

VIII. Polityka regionalna i lokalna – jej istota i znaczenie – Witold Rakowski

1. Wprowadzenie . . . 108
2. Powody występujących dysproporcji w poziomie rozwoju . . . 110
3. Cele polityki regionalnej Polski . . . 114
4. Polityka regionalna Unii Europejskiej . . . 116
5. Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej do 2006 roku w Polsce . . . 117
6. Strategia rozwoju regionalnego Polski na lata 2007-2013 . . . 118
7. Główne cele strategiczne polskiej polityki regionalnej . . . 121
8. Wdrażanie Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego . . . 122
9. Polityka lokalna . . . 123
10. Zakończenie . . . 124

IX. Partycypacja pracownicza – jej główne aspekty i uwarunkowania – Anatol Peretiatkowicz, Lukasz Madej

1. Wprowadzenie . . . 126
2. Ekonomiczne aspekty partycypacji . . . 128
3. Społeczne aspekty partycypacji . . . 134
4. Zakończenie . . . 136

X. Gospodarka społeczna a problem wykluczenia społecznego – Stanisław Kamiński

1. Wprowadzenie . . . 137
2. Kontekst ekonomiczny . . . 138
3. Charakterystyka problemu wykluczenia społecznego . . . 139
4. Gospodarka społeczna jako odpowiedź na problem wykluczenia . . . 142
5. Zakończenie . . . 144

XI. Instytucje zabezpieczające bezpieczeństwo finansowe rynku ubezpieczeniowego w Polsce – Marzanna Lament

1. Wprowadzenie . . . 146
2. Nadzór ubezpieczeniowy . . . 147
2.1. Przesłanki funkcjonowania instytucji nadzoru . . . 147
2.2. Cechy nadzoru . . . 148
2.3. Rodzaje systemów nadzorczych . . . 149
2.4. Zadania realizowane przez nadzór . . . 152
3. Fundusze gwarancyjne . . . 154
3.1. Zadania realizowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny . . . 155
3.2. Funkcje Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego . . . 157
4. Zakończenie . . . 157

pobierz artykuł Pobierz