Obywatelska polityka społeczna, WSP TWP, Warszawa 2007

Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007

Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Obywatelska polityka społeczna
Autor: Mirosław Grewiński, Stanisław Kamiński
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Numer ISBN: 83-88278-90-8


Spis treści

WPROWADZENIE . . . 7
WSTĘP . . . 11

ROZDZIAŁ 1
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – HISTORIA POJĘCIA I WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIE . . . 15
1.1. Prekursorzy idei społeczeństwa obywatelskiego . . . 15
1.2. Potencjał kapitału społecznego . . . 26
1.3. Wybrane koncepcje obywatelstwa a polityka społeczna . . . 34
1.3.1. Komunitarianizm jako przykład nowego podejścia do obywatelstwa . . . 42

ROZDZIAŁ 2
TRZECI SEKTOR A POLITYKA SPOŁECZNA – PODSTAWOWE POJĘCIA I DYLEMATY . . . 49
2.1. Definicje i funkcje sektora społecznego . . . 49
2.2. Wielosektorowa polityka społeczna . . . 55
2.2.1. Przykłady nasilającego się pluralizmu . . . 60
2.3. Trzy sektory – krytyczna analiza porównawcza . . . 75

ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W POLSCE PO 1989 ROKU . . . 83
3.1. Geneza polskich organizacji społecznych . . . 83
3.2. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne . . . 89
3.3. Przemiany jakościowe i ilościowe trzeciego sektora . . . 98
3.4. Aktywność społeczna Polaków . . . 111
3.4.1. Członkostwo w organizacjach . . . 111
3.4.2. Wolontariat . . . 113
3.4.3. Filantropia . . . 116
3.4.4. Ocena organizacji pozarządowych . . . 117

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE PO 1989 ROKU . . . 121
4.1. Rodzaje relacji międzysektorowych . . . 121
4.2. Prawne uwarunkowania relacji międzysektorowych . . . 125
4.3. Organizacje pozarządowe a jednostki samorządu terytorialnego . . . 137
4.4. Organizacje społeczne a administracja rządowa . . . 151
4.5. Przykład znaczenia organizacji pozarządowych w pluralizmie pomocy społecznej w regionie mazowieckim . . . 156

ROZDZIAŁ 5
GOSPODARKA SPOŁECZNA JAKO ELEMENT OBYWATELSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ . . . 167
5.1. Idea i podmioty gospodarki społecznej . . . 167
5.2. Gospodarka społeczna w wybranych krajach . . . 173
5.3. Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w Polsce . . . 184
5.4. Krytyka gospodarki społecznej i aktywizujących Programów społecznych . . . 188

ZAKOŃCZENIE . . . 193
BIBLIOGRAFIA . . . 197
ANEKS . . . 211
SPIS AKTÓW PRAWNYCH . . . 245
SPIS TABEL . . . 249
SPIS RYSUNKÓW . . . 251


Publikacja do pobrania – PDF