Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego – zmieniający się kontekst polityki społecznej w Polsce w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, A. Rączaszek, W. Koczur (redakcja), Katowice 2007.

Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego - zmieniający się kontekst polityki społecznej w Polsce w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, A. Rączaszek, W. Koczur (redakcja), Katowice 2007.

Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego – zmieniający się kontekst polityki społecznej w Polsce w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, A. Rączaszek, W. Koczur (redakcja), Katowice 2007.

Spis treści

WSTĘP . . . 9

CZĘŚĆ OGÓLNA

Józef Orczyk: ZMIANY ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ A POLITYKA GOSPODARCZA . . . 15
Ryszard Szarfenberg: MITY W KRYTYCE POLITYKI SPOŁECZNEJ . . . 27
Ludmiła Dziewięcka-Bokun: CHALLENGES AND DILEMMAS OF THE POLlSH AND EUROPEAN UNION SOCIAL POLICY AFTER THE ENLARGEMENT IN SEARCH FOR AN UNKNOWN EUROPEAN MODEL . . . 39
Józef Zarzeczny: WELFARE MIX JAKO KATEGORIA DOCELOWEGO MODELU POLITYKI SPOŁECZNEJ W UE . . . 49
Francesco Villa: EUROPEAN SOClAL IDENTITY: FROM VALUES TO PRACTICE . . . 61
Yohanan Stryjan: NEW PATHS AND OLD DEPENDENCES: POPULATlON DYNAMICS AND INSTITUTlONAL DESIGN IN THE SWEDISH WELFARE SECTOR, 1991-1994 . . . 71
Chiara Saraceno: THE REPRODUCTIVE PARADOX OF A FAMILlALlSTIC SOClETY: THE CASE OF ITALIAN LOWEST-LOW FERTILlTY . . . 91
Mirosław Grewiński: OD PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO DO WIELOSEKTOROWOŚCI W KSZTAŁTOWANIU DOBROBYTU SPOŁECZNEGO-ZMIENIAJĄCY SIĘ KONTEKST POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE . . . 105
Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki: AKTYWNOŚĆ I KOORDYNACJA WYZWANIA I REALIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE . . . 125
Regina Giermakowska: WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. CECHY KONSTYTUTYWNE KATEGORII I ICH EMPIRYCZNE EGZEMPLIFIKACJE . . . 141
Danuta M. Piekut-Brodzka: INTERDYSCYPLINARNE PODSTAWY DIAGNOZY I DZIAŁAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE BEZDOMNOŚCI . . . 153
Andrzej Przymeński: POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC PROBLEMU BEZDOMNOŚCI W POLSCE W LATACH 1945-1989 . . . 163

GOSPODARKA

Agnieszka Lorek, Sylwia Słupik: REALIZACJA ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W EUROPEJSKIEJ I KRAJOWEJ POLITYCE ENERGETYCZNEJ . . . 175
Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak: RÓŻNICOWANIE MATERIALNYCH PODSTAW POZIOMU ŻYCIA JAKO SKUTEK ROZWOJU GOSPODARKI RYNKOWEJ W POLSCE . . . 195
Joanna Kudełko: USŁUGA POWSZECHNA W ENERGETYCE, UJĘCIE NORMATYWNE I POLSKIE REALIA . . . 213
Iwona Figaszewska: OCHRONA ODBIORCÓW SŁABYCH EKONOMICZNIE NA RYNKU ENERGII ORAZ GAZU W POLSCE NA TLE PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ . . . 225
Dorota Kozioł: POZYCJA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII – ASPEKTY LOKALNE . . . 235
Mariola Juszczuk: RELACJE POMIĘDZY SPRZEDAWCAMI A ODBIORCAMI ENERGII ANALIZA DOŚWIADCZEŃ UNIJNYCH . . . 247
Roman Śmietański: EWOLUCJA ROLI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W WARUNKACH TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ NA PRZYKŁADZIE SPRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM . . . 255
Henryk Brandenburg: ROZWÓJ HIPERMARKETÓW A KONDYCJA MAŁYCH RODZINNYCH FIRM HANDLOWYCH W SOSNOWCU NA PRZYKŁADZIE HIPERMARKETU AUCHAN . . . 265
Ewa Lipska: GENEZA SUKCESU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO IRLANDII W LATACH 90. XX WIEKU . . . 275

RYNEK PRACY

Irmgard Maria Smandek, Katarzyna Nagel: POLITYKA SPOŁECZNA NA RZECZ ZATRUDNIENIA W ASPEKCIE ZAŁOŻEŃ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ . . . 287
Małgorzata Baron-Wiaterek: DEMOKRATYZACJA SYSTEMU ZATRUDNIENIA W POLSCE . . . 301
Małgorzata Król: PRACA TYMCZASOWA – SZANSE I ZAGROŻENIA . . . 313
Maria Węgrzyn: STRUKTURA ZAWODOWA I AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA SPOŁECZNE IMPLIKACJE W SFERZE OCHRONY ZDROWIA . . . 325
Bogusława Urbaniak: POSTAWY PRACODAWCÓW WOBEC PRACOWNIKÓW W STARSZYM WIEKU – STUDIUM EUROPEJSKICH DOŚWIADCZEŃ . . . 337
Anna Organiściak-Krzykowska: EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REGIONALNYM . . . 347
Izabela Krawczyk-Sokołowska: WYBRANE METODY AKTYWIZACJI MŁODYCH BEZROBOTNYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY . . . 359
Iwona Wieczorek: AKTUALNE PROBLEMY NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA W ŚWIETLE WYMOGÓW PRACODAWCÓW . . . 365
Małgorzata Czerwińska: PLANY ZAWODOWE I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ POMORZA ŚRODKOWEGO – WYBRANE WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH . . . 377

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Joanna Szczepaniak: MIEJSCE OPIEKI KOMPENSACYJNEJ W ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM . . . 391
Helena Szewczyk: NIEKTÓRE ASPEKTY OCHRONY PRZED UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM . . . 403
Joanna Owczarek: PROBLEM REDYSTRYBUCJI DOCHODOWEJ W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO . . . 419
Dariusz Stańko: EFEKTYWNOŚĆ I KOSZTY OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH . . . 429
Joanna Plak: ZNACZENIE SYSTEMU EMERYTALNEGO WE WŁOSZECH DLA PRZYSZŁEJ WIZJI UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH W POLSCE . . . 441
Wiesław Koczur: RENTA SZKOLENIOWA JAKO ŚWIADCZENIE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO . . . 449
Przemysław Koral: PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRAWOM OSÓB UBEZPIECZONYCH W POWSZECHNYM SYSTEMIE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO . . . 461
Małgorzata Mierzejewska: SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE . . . 473
Andrzej Barczyński: JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA A SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH . . . 481
Tadeusz Szumlicz: PREFERENCJE FINANSOWE DLA DOUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO . . . 491

KULTURA I EDUKACJA

Zdzisław Pisz: PROBLEMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO . . . 513
Zofia Hasińska, Krystyna Gilga, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka: KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU A POTRZEBY KADROWE PRACODAWCÓW . . . 525
Magdalena Filipek: EDUKACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY . . . 543
Jan Sikora: PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ EDUKACJI NA WSI. ANALIZA PORÓWNAWCZA NA PODSTAWIE DZIEŁA JÓZEFA CHAŁASIŃSKIEGO MŁODE POKOLENIE CHŁOPÓW . . . 557
Edward Nowak, Joanna Nowak: SPOŁECZNE ASPEKTY POLITYKI OCHRONY DÓBR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO . . . 571
Andrzej Rączaszek: ZASPOKAJANIE POTRZEB KULTURALNYCH W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM . . . 581

INFORMACJA O AUTORACH . . . 591