Pluralizm usług społecznych na przykładzie polityki edukacyjnej w: „Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej” (red. A. Rączaszek, W. Koczur), Katowice 2009.

Pluralizm usług społecznych na przykładzie polityki edukacyjnej w: „Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej” (red. A. Rączaszek, W. Koczur), Katowice 2009.

Pluralizm usług społecznych na przykładzie polityki edukacyjnej w: „Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej” (red. A. Rączaszek, W. Koczur), Katowice 2009.

Spis treści
WPROWADZENIE … 9
PROBLEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Gertruda Uścińska
KIERUNKI I TENDENCJE ROZWOJU ŚWIADCZEŃ Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA PRZYKŁADZIE WSPÓLNOTOWEJ KOORDYNACJI … 13
Halina Worach-Kardas
UBEZPIECZENIA WOBEC RÓŻNYCH RODZAJÓW RYZYKA SPOŁECZNEGO … 25
Wiesław Koczur
POMOC PUBLICZNA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ … 33
Joanna Plak
WŁOSKI SYSTEM EMERYTALNY – OD CHAOSU DO WIELOFILAROWOŚCI … 49
Jarosław Poteraj
SYSTEMY EMERYTALNE W EUROPIE – SŁOWENIA … 59
Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Błażej Łyszczarz
ROLA SZCZEBLA PAŃSTWOWEGO I PONADNARODOWEGO W KSZTAŁTOWANIU I REALIZACJI POLITYKI ZDROWOTNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ … 69
Błażej Łyszczarz, Anna Hnatyszyn-Dzikowska
MODELE BEVERIDGE`A I BISMARCKA – PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW UE … 81
Dorota Dzienisiuk
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ … 95
Agnieszka Lorek
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM … 107
Andrzej Barczyński
KAPITAŁ SPOŁECZNY W ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH REHABILITACJI ZAWODOWEJ W POLSCE … 119
DEMOGRAFIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ
Andrzej Rączaszek
ROZWOJOWY POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY MIAST WOJEWÓDZKICH W POLSCE … 133
Agata Zagórowska
DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTW NADODRZAŃSKICH DO 2035 R. … 151
Ewa Gubernat
POLSKA JAKO KRAJ NASILAJĄCYCH SIĘ MIGRACJI ZAGRANICZNYCH – UWARUNKOWANIA ORAZ KONSEKWENCJE DLA RYNKU PRACY … 165
Renata Nowak-Lewandowska
BLASKI I CIENIE EMIGRACJI ZAROBKOWEJ POLAKÓW … 175
Grzegorz Węgrzyn
GOSPODARKA MIESZKANIOWA A ZMIANY DEMOGRAFICZNE PO WEJŚCIU POLSKI DO UE … 185
Arkadiusz Przybyłka
WPŁYW WYBRANYCH ZJAWISK DEMOGRAFICZNYCH NA ROZWÓJ RYNKU USŁUG MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM … 197
Andrzej Skibiński
EKONOMICZNE KONSEKWENCJE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO … 209
PROBLEMY RYNKU PRACY
Małgorzata Baron-Wiaterek
WSPIERANIE ZATRUDNIENIA … 223
Anna Skórska
PRZEMIANY STRUKTUR ZATRUDNIENIA W POLSCE I W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ … 237
Józef Orczyk
WPŁYW PRACY W USŁUGACH NA ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY W UE .. 247
Małgorzata Szylko-Skoczny
PRACA TYMCZASOWA W POLSCE – SZANSE I ZAGROŻENIA … 257
Bogusław Urbaniak
FLEXICURITY – MODA CZY NOWA SZANSA DLA OSÓB PO 50.ROKU ŻYCIA … 277
Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka
ZMIANY NA WROCŁAWSKIM RYNKU PRACY W ŚWIETLE MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W LATACH 2004-2007 … 287
Jakub Piecuch
SUKCES W WALCE Z BEZROBOCIEM – DWADZIEŚCIA LAT DOŚWIADCZEŃ HISZPANII W UNII EUROPEJSKIEJ … 305
Piotr Urbanek
KOORDYNACJA RYNKOWA A KOORDYNACJA HIERARCHICZNA – WYNAGRODZENIA MENEDŻERÓW W KODEKSACH DOBRYCH PRAKTYK KRAJÓW UE … 317
EDUKACJA I POLITYKA KSZTAŁCENIA
Katarzyna Zamorska
EDUKACJA – SPRAWA PRYWATNA CZY PUBLICZNA? … 331
Krystyna Gilga, Aleksandra Helbich-Syrek
KONSEKWENCJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ DLA EDUKACJI … 341
Barbara Skrzyńska
EDUKACJA POLSKA W RÓŻNYCH OKRESACH HISTORYCZNYCH (OD NAJDAWNIEJSZYCH PO WSPÓŁCZESNOŚĆ) … 351
Mirosław Grewiński
PLURALIZM USŁUG SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE POLITYKI EDUKACYJNEJ … 361

Anna Organiściak-Krzykowska
WYKSZTAŁCENIE JAKO ELEMENT JAKOŚCI ZASOBÓW PRACY … 375
Dorota Moroń
MOBILNOŚĆ POLSKICH STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ W RAMACH UNIJNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH … 389
Mieczysław Adamowicz,Anna Nowak
SYTUACJA MATERIALNA A POTRZEBY EDUKACYJNE WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH … 399
Dariusz Rajchel
USŁUGI EDUKACYJNE W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH MIASTA OPOLA … 411
GOSPODARSTWO DOMOWE I KONSUMPCJA W POLITYCE SPOŁECZNEJ
Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak
WZORCE KONSUMPCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH EMERYTÓW W POLSCE …425
Maciej Cesarski
POMIAR WARUNKÓW ŻYCIA W ZAKRESIE PODSTAW OSADNICTWA W INTEGRACJI UE – PROPOZYCJE METODYCZNE … 439
Adam Sztukowski
SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA W UNII EUROPEJSKIEJ … 449
Marcin Janusz
SYTUACJA MIESZKANIOWA POLSKI WSCHODNIEJ. PRÓBA OCENY … 459
Jan Sikora
SPOŁECZNO-EKONOMICZNA SYTUACJA WSI PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH … 471
Józef Zarzeczny
PROBLEMATYKA REWIATALIZACJI SPOŁECZNEJ OBSZARÓW ZANIEDBANYCH I PROBLEMOWYCH W POLSCE … 483
Joanna Szczepaniak
WYKORZYSTANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W SFERZE OPIEKI KOMPENSACYJNEJ W POLSCE … 491
Sylwia Słupik
SPOŁECZNE KONSEKWENCJE LIBERALIZACJI RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W KRAJACH UE … 501
Arkadiusz Falecki
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH NA RZECZ ODBIORCÓW … 509
Iwona Figaszewska
MODEL POMOCY ODBIORCOM WRAŻLIWYM SPOŁECZNIE NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH W POLSCE … 521
SILVA RERUM
Ryszard Szarfenberg
KOMPARARYSTYKA EWALUACYJNA I EUROPEJSKA POLITYKA SPOŁECZNA … 535
Maciej Żukowski
WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH … 543
Jacek Sroka
DIALOG SPOŁECZNY W POLSCE NA TLE TENDENCJI ROZWOJOWYCH W OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ … 555
Janusz Sztumski
UWAGI DOTYCZĄCE POJMOWANIA TERMINU „MARGINES SPOŁECZNY” … 565
Aldona Frączkiewicz-Wrona, Beata Malik-Kozłowska
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE JAKO PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE RAMY ODNIESIENIA REFORM SEKTORA PUBLICZNEGO … 571
Sylwia Dołzbłasz, Andrzej Raczyk
SPOŁECZNY WYMIAR WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ NA PRZYKŁADZIE PROGRAMÓW INTERREG III A W POLSCE … 583
Kazimierz Banasiewicz
ORGANIZACJE SPOŁECZNE-ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE:TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE RÓŻNICE … 595
Magdalena Rojek-Nowosielska
INTEGRACJA EUROPEJSKA A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI … 605
Michał Sobczak
EFEKTY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE FUNKCJONOWANIA AKADEMICKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŁODZI … 617
Grażyna Szpor
ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA A „WYKLUCZENIE CYFROWE” … 627

pobierz artykuł Pobierz artykuł