Polityka społeczna a CSR w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów) tom II pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013

Polityka społeczna a CSR w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów) tom II pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013

Polityka społeczna a CSR w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów) tom II pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013.

SPIS TREŚCI
Bolesław Maciej Ćwiertniak
O aktualnych zagadnieniach prawa pracy i polityki socjalnej (zamiast wstępu) . . . 7

CZĘŚĆ I
O koncepcji stosunku pracy i zasadach prawa stosunku pracy

Rozdział 1. Jerzy Wratny
Koncepcja stosunku pracy w pismach profesora Macieja Święcickiego . . . 17
Rozdział 2. Jan Piątkowski
Fikcja pozaumownych stosunków pracy . . . 25
Rozdział 3. Krzysztof Walczak
Pojęcie pracodawcy w polskim prawie pracy i wynikające z niego problemy praktyczne . . . 41
Rozdział 4. Alina Wypych-Żywicka
Jeszcze o zasadach prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p . . . 49
Rozdział 5. Kinga Szymańska
Wpływ społecznej nauki Kościoła katolickiego na kształtowanie się podstawowej zasady prawa do pracy . . . 61
Rozdział 6. Andrzej Bigaj
Wybrane aspekty ujmowania prawa do wypoczynku . . . 79

CZĘŚĆ II
Z zagadnień powstania, treści i ustania stosunku pracy w „powszechnym” prawie pracy

Rozdział 7. Helena Szewczyk
Dopuszczalność wykorzystania danych biometrycznych pracowników i kandydatów do pracy w stosunkach pracy . . . 93
Rozdział 8. Tomasz Duraj
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Wybrane problemy prawne . . . 109
Rozdział 9. Marcin Wujczyk
Obowiązek poszanowania prywatności pracownika jako warunek legalności monitoringu stosowanego przez pracodawcę . . . 123
Rozdział 10. Anna Piszczek, Krzysztof Stefański
Wybrane aspekty czasu pracy telepraco wnika . . . 137
Rozdział 11. Jakub Janik
Zastosowanie konstrukcji fikcji prawnej w przepisach Kodeksu Pracy o wynagrodzeniu gwarancyjnym . . . 157
Rozdział 12. Sebastian Samol
Prawo pracownika do wynagrodzenia za przerwy w pracy nadliczbowej . . . 175
Rozdział 13. Artur Rycak
Koncepcja ochrony trwałości stosunku pracy w Stanach Zjednoczonych i Europie . . . 183
Rozdział 14. Gizela Węglarz
Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy w przypadku upadłości likwidacyjnej . . . 201
Rozdział 15. Barbara Muszyńska
Roszczenia pracownicze w razie upadłości pracodawcy . . . 219
Rozdział 16. Zdzisław Kubot
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy . . . 257

CZĘŚĆ III
Z zagadnień polityki społecznej

Rozdział 17. Mirosław Grewiński
Polityka społeczna a CSR . . . 265
Rozdział 18. Gertruda Uścińska
Regulacje UE w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenia nr 883/2004 i nr 987/2009 . . . 271
Rozdział 19. Kamil Antonów
Faktyczne i prawne okoliczności podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego . . . 282
Rozdział 20. Krzysztof Ślebzak
Kryteria oceny konstytucyjności zmian prawa ingerującego w ekspektatywę emerytalną w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego . . . 303
Rozdział 21. Dorota Dzienisiuk
Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – zagadnienia wybrane . . . 319
Rozdział 22. Monika Latos-Miłkowska
Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem . . . 331
Rozdział 23. Anna Dubowik
Zakazy zatrudniania kobiet i modyfikacje warunków pracy pracownic w ciąży . . . 345

pobierz artykuł Pobierz artykuł