Polityka społeczna w Unii Europejskiej w: Edukacja ustawiczna dorosłych 2/2002

Polityka społeczna w Unii Europejskiej w: Edukacja ustawiczna dorosłych 2/2002

Polityka społeczna w Unii Europejskiej w: Edukacja ustawiczna dorosłych 2/2002

KOMENTARZ . . . 5

Henryk Bednarczyk: Edukacyjne aspekty polityki społecznej . . . 5

OD POMOCY DO SAMOPOMOCY – DOŚWIADCZENIA PROGRAMU CENTRÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ . . . 7

Jerzy Hausner: Przeciw społecznemu wykluczeniu . . . 7
Halina Lipke: Wyzwania dla pomocy społecznej w Polsce . . . 9
Paweł Jordan: Od pomocy do samopomocy – rozwój lokalnej wspólnoty . . . 12
Krzysztof Błędowski: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rado­miu jako Centrum Aktywności Lokalnej . . . 15
Marek Rymsza: Polacy XXI wieku – aktywni i zaradni czy bierni i bezradni . . . 21

PRIORYTETY POLITYKI SPOLECZNEJ W ROKU 2002 . . . 23

Kazimierz Sujka: Priorytety polityki społecznej – zarys problemów . . . 23
Henryk Bednarczyk: Polityka społeczna – warunki realizacji i sku­teczności . . . 29
Maciej Sieczkowski: Polityka społeczna województwa mazowieckiego . . . 44
Mirosław Grewiński: Polityka społeczna w Unii Europejskiej . . . 47
Priorytety polityki społecznej na Mazowszu – dyskusja panelowa, podsumowanie i wnioski . . . 54

PROBLEMY OŚWIATY DOROSŁYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE . . . 63

Jerzy Stochmiałek: Kapitał ludzki a instytucjonalizacja procesu udzielania pomocy społecznej . . . 63
Paweł Bandel: Wybrane aspekty kształcenia osób dorosłych . . . 75
Roman Patora: Postawy Polaków wobec zdobywania kwalifikacji . . . 89
Społeczeństwo informacyjne nowym wyzwaniem i szansą dla systemu edukacji ustawicznej. Z Raportu Rady Europy – tłum. Jolanta Religa . . . 94
Marta Matułcikova: Ustawiczna edukacja zawodowa – z praktyki słowackich pracodawców . . . 102
Michał Butkiewicz: Kwalifikacje dla Europy – Qualifying for Europe (Q4EU) . . . 108

pobierz artykuł Pobierz artykuł