Problem diagnozowania wykluczenia społecznego w kontekście przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2/2003

Problem diagnozowania wykluczenia społecznego w kontekście przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Problem diagnozowania wykluczenia społecznego w kontekście przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Spis treści

Od Redakcji . . . 3
Rada Europy: Dyrektywa Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w spra­wie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrud­nieniu i wykonywaniu zawodu . . . 4

Analizy

Włodzimierz Sobczak: W kierunku nowych rozwiązań systemo­wych? Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . . . 21
Mirosław Grewiński: Problem diagnozowania wykluczenia społecz­nego w kontekście przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej . . . 41
Halina Paracka: Program stymulacji rewalidacyjno-wychowawczej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (do wykorzystania na turnusach rehabilitacyjnych) . . . 54
Anna Szelewicka: Projekt socjalny mieszkania chronionego dla dorosłych osób upośledzonych umysłowo . . . 63

Rok 2003 – Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych

Halina Guzowska (oprac.): Inauguracja działalności Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych . . . 69

Informacje

Joanna Awdziewicz, Aneta Jegier: Zadania rehabilitacji realizowane w domu pomocy społecznej . . . 72

Aktualności

Schizofrenia – Otwórzcie drzwi . . . 80

pobierz artykuł Pobierz artykuł