Programy pomocowe dostępne dla samorządów w: „Samorządowa polityka społeczna”, red. A.Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2002

Programy pomocowe dostępne dla samorządów w: „Samorządowa polityka społeczna”, red. A.Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2002

Programy pomocowe dostępne dla samorządów w: „Samorządowa polityka społeczna”, red. A.Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2002

Spis treści

Nota wydawnicza . . . 9

CZĘŚĆ I

Florian Kuźnik
Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju . . . 13
1. Rozwój lokalny . . . 13
2. Wspólnotowy charakter lokalnej polityki rozwoju; inicjatywy lokalne . . . 18
3. Makropolityczne i doktrynalne uwarunkowania lokalnej polityki rozwoju . . . 25
4. Lokalna polityka społeczna czy społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju . . . 27

Marek Barański
Model samorządu terytorialnego w procesie reformy społeczno-administracyjnej państwa . . . 31
1. Samorząd terytorialny w administracji publicznej RP . . . 31
2. Zasady ustrojowe i zadania administracji samorządowej . . . 34
3. Stosunki między terenową administracją rządową i samorządem terytorialnym . . . 35
4. Zadania gmin uczestniczących w programie pilotażowym . . . 38
5. Zadania i kompetencje gmin w świetle tzw. ustawy miejskiej . . . 40
6. Samorząd terytorialny po reformach 1998 roku . . . 41

Artur Walasik
Finanse samorządu terytorialnego . . . 47
1. Prawne regulacje gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce . . . 47
2. Źródła publicznoprawnych dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego . . . 55
3. Zasady ustalania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego . . . 61
3.1. Struktura części podstawowej i rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin . . . 62
3.2. Struktura części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu . . . 64
3.3. Struktura subwencji ogólnej dla województwa . . . 65
3.4. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego . . . 66
3.5. Część drogowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego . . . 67
4. Zasady dotowania jednostek samorządu terytorialnego . . . 68
4.1. Dotacje na dofinansowanie inwestycji realizowanych jako zadania własne . . . 69
4.2. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień . . . 70
4.3. Dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego . . . 70

Lucyna Frąckiewicz
O potrzebie samorządowej polityki społecznej i jej uwarunkowaniach . . . 73
1. Zadania polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej . . . 73
2. Źródła informacji statystycznej o sytuacji lokalnej i regionalnej . . . 76
3. Kształcenie pracowników samorządowych – potrzeba czy konieczność . . . 83

CZĘŚĆ II

Tomasz Holecki
Samorządowy model kreowania rynku pracy. . . . . . . . . . . . . 89
1. Definicyjne zagadnienia rynku pracy . . . 89
2. Polityka rynku pracy . . . 91
3. Nowy, prawno-ustrojowy model państwa a zadania samorządu terytorialnego na regionalnym rynku pracy . . . 93
3.1. Podmioty rynku pracy i ich zadania . . . 94
3.2. Zadania podmiotów centralnych . . . 96
3.3. Fundusz Pracy . . . 98
3.4. Zadania gminy na lokalnym rynku pracy . . . 99
3.5. Zadania powiatu na lokalnym rynku pracy . . . 100
3.6. Zadania województwa na lokalnym rynku pracy . . . 102
4. Podsumowanie . . . 105

Agnieszka Wlodyka
Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego . . . 109
1. Zagadnienia definicyjne . . . 109
2. Struktura zreformowanego ustroju szkolnego . . . 112
3. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego . . . 114
3.1. Zadania oświatowe gmin . . . 115
3.2. Zadania oświatowe powiatu . . . 118
3.3. Zadania oświatowe samorządu województwa . . . 120
4. Diagnoza efektywności systemu szkolnictwa . . . 123

Maria Zrałek
Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego w Polsce . . . 129
1. Podstawowe uwarunkowania realizowanej polityki mieszkaniowej . . . 129
2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy . . . 132
3. Gospodarowanie istniejącymi zasobami mieszkaniowymi . . . 137
3.1. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy . . . 138
3.2. Polityka czynszowa gmin . . . 138
3.3. Dodatek mieszkaniowy . . . 139
3.4. Utrzymanie i modernizacja istniejących zasobów . . . 140
3.5. Wspieranie termomodernizacji budynków i oszczędzania energii . . . 142
3.6. Lokale socjalne . . . 142
4. Procesy budownictwa mieszkaniowego . . . 144

Wiesław Koczur
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej . . . 148
1. Pojęcie i cel pomocy społecznej . . . 148
2. Zakres podmiotowy pomocy społecznej . . . 150
3. Świadczenia pomocy społecznej . . . 152
4. Ustawowe zadania pomocy społecznej . . . 154
4.1. Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej . . . 156
4.2. Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej . . . 160
4.3. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez samorząd województwa . . . 163

Aldona Frączkiewicz-Wronka
Samorządowa polityka ochrony zdrowia . . . 166
1. Uwarunkowania reorientacji polityki ochrony zdrowia . . . 166
2. Czynniki warunkujące stan zdrowia . . . 167
3. System ochrony zdrowia . . . 169
4. Zadania administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia . . . 171
4.1. Ogólne tło zmiany . . . 171
4.2. Zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia . . . 173
4.3. Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia . . . 176
4.4. Zadania województwa z zakresie ochrony zdrowia . . . 179
5. Podsumowanie . . . 182

Aldona Frączkiewicz-Wronka, Maria Zrałek
Niepełnosprawni w działaniach samorządu terytorialnego . . . 184
1. Uwarunkowania prawne . . . 184
2. Zadania gminy wobec osób niepełnosprawnych . . . 185
3. Zadania powiatu wobec osób niepełnosprawnych . . . 188
3.1. Starosta . . . 189
3.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie . . . 192
3.3. Powiatowy Urząd Pracy . . . 196
3.3.1. Zadania Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy . . . 197
4. Zadania władz województwa wobec osób niepełnosprawnych . . . 198

Sławomir Kantyka
Organizacje pozarządowe – partner samorządu . . . 201
1. Organizacje pozarządowe – ujęcie definicyjne . . . 201
1.1. Organizacja społeczna . . . 202
1.2. Organizacje pozarządowe . . . 203
1.3. Grupy samopomocowe . . . 203
2. Funkcje organizacji pozarządowych . . . 205
3. Organizacyjne, prawne i finansowe ramy działalności organizacji pozarządowych . . . 209
4. Formy organizacji pozarządowych . . . 211
5. Tendencje rozwoju organizacji pozarządowych . . . 215

Mirosław Grewiński, Michał Olszewski
Programy pomocowe dostępne dla samorządów . . . 218
1. Fundusze Przedakcesyjne UE . . . 219
2. Program PHARE . . . 220
2.1. Budowa instytucji . . . 220
2.2. Spójność Gospodarczo-Społeczna . . . 222
2.3. PHARE 2000 . . . 223
2.4. PHARE 2001 . . . 224
2.5. Program Współpracy Przygranicznej – PHARE CBC . . . 225
2.6. Granty Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej (Smali Project Facility) . . . 226
2.7. Program ACCESS . . . 227
2.8. Program ISPA . . . 228
3. Program SAPARD . . . 230
4. Programy Wspólnotowe . . . 231
5. Program Reorientacji Zawodowej na Obszarach Wiejskich . . . 233